ISSN : 2147 - 1800

Yazarlara Bilgi

Yazarlara Bilgi

Abant Tıp Dergisi, Türkçe ve İngilizce yazılmış makaleleri kabul eden, hakemli bir genel tıp dergisidir. Dergi, tüm klinik alanlarda bilimsel araştırmaları, derlemeleri, editöre mektup ve ilginç olgu bildirilerini yayımlar. Yılda 3 sayı halinde (Nisan, Ağustos, Aralık) elektronik ortamda yayınlanır. 

Derginin editörler kurulu "Council of Science Editors" tarafından onaylanan "Editorial Policy" bildirisine uyarlar (www.councilscienceeditors.org).

Yayın Kurulu, yayın koşullarına uymayan yazıları; düzeltmek, kısaltmak, biçimce düzenlemek veya düzeltmek üzere yazarına geri vermek ya da yayınlamamak yetkisine sahiptir.

Yazılar sadece on-line olarak www.journalagent.com/abantmedj sitesine kayıt yapılarak gönderilmeli ve takip edilmelidir. Farklı kanallarla gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmaz.

Abant Tıp Dergisi 'ne yayınlanma talebi ile gönderilen makalelerde aranan ilk koşul, dergi "Yazım Kuralları"na uygunluktur. Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler için danışman değerlendirme süreci başlatılamamaktadır.

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların başka yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması ve bu durumun tüm yazarların imzaları ile “TELİF HAKKI DEVİR FORMU” belgesinde belirtilmesi gerekir (Form www.journalagent.com/abantmedj sitesinde mevcuttur. Orijinal imzalar ile dergi yazışma adresine gönderilmelidir). Daha önce kongrelerde tebliğ edilmiş çalışmalar bu durum belirtilmek koşuluyla kabul edilir. Yayınlanmak üzere gönderdikleri yazıları gecikme veya başka bir nedenle dergiden çekmek isteyenlerin bir yazı ile başvurmaları gerekir. Dergide yayınlanan yazılar için telif hakkı ödenmez. Yazıların sorumluluğu yazarlara aittir.

Yayın Hakkı Devir Formu için tıklayınız.

Yazının Hazırlanması
Tercihen Times New Romans yazı karakteri, 12 punto ve çift aralıklı yazılması önerilir. Makaleler açık, kısa ve akıcı bir Türkçe veya İngilizce ile yazılmalı, imla kurallarına uyulmalıdır.

Dergide yer alan makalelerin "etik" kurallar çerçevesinde hazırlanmış olması gerekir. Etik sorumluluk yazarlara aittir.

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yürütülen araştırmalarda ve ilaç çalışmalarında, çalışmanın Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yönetmeliklerine uygun olarak yürütüldüğü ve etik kurul izni alındığı belirtilmelidir. Etik Kurul onayı alınması gereken çalışmalarda, etik kurul onayının dergiye gönderilmesi zorunludur. Bu onayın gönderilmemesi durumunda yazı yayınlanmayacaktır. Ayrıca, tüm çalışmalarda "Helsinki Deklarasyonu", "İyi Klinik Uygulamalar Kılavuzu" ve "İyi Laboratuvar Uygulamaları Kılavuzu'nda belirtilen esaslara uyulmalı, hastalar bilgilendirildikten sonra yazılı izinleri alınmalıdır. 

Özellikle resimlerde olmak üzere, hasta isimleri, isim kısaltmaları, protokol numaraları, hastane isimleri gibi kimlik tanımlayan işaret ve ifadeler kullanılmamalıdır. Yayın kurulunca gerekli görülen makaleler derginin etik danışmanları tarafından incelenecektir. Yazarlar bu koşulu kabul etmiş sayılır. 

Yazının Bölümleri
Yazının gönderildiği metin dosyasının içinde sırasıyla, Türkçe başlık, anahtar sözcükler, İngilizce başlık, İngilizce anahtar sözcükler, makalenin metinleri, kaynaklar, her sayfaya bir tablo olmak üzere tablolar ve son sayfada şekillerin (varsa) alt yazıları şeklinde olmalıdır. Metin dosyanızın içinde, yazar isimleri ve kurumlara ait bilgi, makalede kullanılan şekil ve resimler olmamalıdır.

Özet: Türkçe ve İngilizce özetler yazı başlığı ile birlikte verilmelidir. Özetler Amaç (Objective), Gereç ve Yöntemler (Materials and Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) bölümlerine ayrılmalı ve 250 sözcüğü geçmemelidir. Olgu sunumlarının özetleri kısa ve tek paragraflık olmalıdır (ortalama 100-150 kelime; bölümsüz; Türkçe ve İngilizce).

Kaynaklar
Kaynaklar son yıllara ait olmalı ve araştırma makalelerinde en fazla 25, olgu sunumlarında 10 adet olarak sınırlandırılmalıdır. Yazarlar, kaynakların doğruluğundan kendileri sorumludur. Makale içindeki kaynaklar, ilgili yerde cümle sonunda ve parantez içinde numara verilerek yazılır. Makale sonunda, kaynaklar makaledeki geçiş sıralarına uygun numaralanarak dizilir. Tüm yazar isimleri yazılmalıdır. Dergi kısaltmaları Index Medicus'a uygun olmalıdır. Basılmamış ve/veya ulaşılamayacak materyaller (tez, kılavuz, rapor vb) kaynak gösterilmemelidir. Kaynaklarda kullanılıyor ise; dergimizin adı mutlaka; "Abant Medical Journal" olarak kaydedilmelidir.

Dergiden Makale Örneği:
Karabekmez FE, Irgın C, Sağlam İ, Görgü M. Yüz Bölgesi Distraksiyon Osteogenezis Uygulamaları. Abant Med J 2012; 01: 1-7.

Kitaptan Bölüm Örneği:
BG Katzung: Special Aspects of Geriatric Pharmacology, In: Bertram G. Katzung, Susan B. Masters, Anthony J. Trevor (Eds): Basic and Clinical Pharmacology. 10th edition, Lange, Mc Graw Hill,USA 2007:983-90. 

Tablolar:
Tablolar ayrı olarak yazılmalı ve verilen rakamlar ile sıralanmalıdır. Her tablo kendisi ile ilgili tanımları içermeli ve kısa tanımlayıcı başlık içermelidir. Tablo içindeki kısaltmalar, tablo altında açıklanmalıdır. Tablo (ilgili başlık, tanımlayıcı ve açıklayıcı bilgiler) ayrı bir sayfada sunulmalıdır. 

Şekiller:
Şekiller (ilgili başlık, tanımlayıcı ve açıklayıcı bilgiler) ayrı bir sayfada sunulmalıdır. 

Çıkar İlişkisi
Yazarların herhangi bir çıkar dayalı bir ilişkisi varsa bu açıklanmalıdır. 

DOI Numarası
Yayımlanan her bir makaleye dijital nesne tanımlayıcı numarası (DOI) atanır.

Hızlı Arama




LookUs & Online Makale