ISSN    : 2147 - 1800

Quick Search
Normal Abdominal Muscle Thicknesses in Adolescents: a Sonographic Study [Abant Med J]
Abant Med J. 2018; 7(3): 89-93 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.43765

Normal Abdominal Muscle Thicknesses in Adolescents: a Sonographic Study

Sonay Aydin1, Erdem Fatihoğlu2
1Sbu, Ankara Sami Ulus Suam, Department of Radiology
2Erzincan University, Department of Radiology

INTRODUCTION: The lateral abdominal muscles, transversus abdominis (TA), internal oblique (IO), and external oblique (EO) contribute to the stability of the trunk. So that, abdominal muscles are important for the management and prevention of low back pain (LBP). In the literature, it is easier to find normal ranges of abdominal muscle thickness for adult population. In the current study, we aim to determine normal values of TA, IO, and EO thickness in adolescents.
METHODS: 200 healthy children between the ages of 12-18 are included into the current study. US exams are performed with a 7.5-MHz linear array transducer. Abdominal muscle thicknesses were measured at rest. The transducer was placed transversely, in the anterior axillary line, between the 12th rib and the iliac crest.
RESULTS: Mean muscle thickness of all three muscles is higher in boys than girls. Mean thickness of IO is the biggest and the order of muscle thickness is the same between boys and girls (IO>EO>TA). There is a negative correlation between age and IO and EO muscle thicknesses. We cannot detect such a correlation between age and TA muscle thickness
DISCUSSION AND CONCLUSION: To conclude, knowing the normal thickness value of abdominal muscles can help diagnosis of pathologies like LBP and follow up of athletic training. Thickness of muscles lines up as IO>EO>TA. BMI, weight is positively correlated with muscle thickness. Age is negatively correlated with IO and EO muscle thicknesses.

Keywords: Abdominal muscle thickness, normal, ultrasound, adolescent

Adolesanlarda Normal Abdominal Kas Kalınlığı Değerlerinin Ultrasonografik Tespiti

Sonay Aydin1, Erdem Fatihoğlu2
1SBU, Ankara Sami Ulus SUAM, Radyoloji Kliniği
2Erzincan Üniversitesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Abdominal kaslar (eksternal oblik kas, internal oblik kas ve transversus adominis) gövde stabilitesine önemli katkı sağlar. Bu sayede sırt ve bel ağrısının önlenmesinde ve etyolojisinde rol oynarlar. Literatürde erişkinler için normal abdominal kas kalınlığı değerlerini tespit etmek mümkündür. Bu çalışmada tanımlı abdominal kasların normal kalınlıklarının ultrasonografik inceleme ile adolesan popülasyonda tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yaşları 12-18 arasında değişen 200 sağlıklı adolesan çalışmaya dahil edilmiştir. US incelemeleri 7.5 MHz lik lineer pro bile gerçekleştirilmiştir. Kas kalınlıkları istirahat halinde ölçülmüştür. Prob transvers olarak ön aksiller çizgi düzeyine, 12. kosta ile iliak krest arasına yerleştirilmiştir.
BULGULAR: Ortalama kas kalınlıkları erkeklerde daha fazladır. En kalın kas her iki cins için de internal oblik olarak tespit edilmiştir. Kas kalınlıkları her iki cinste de internal oblik > eksternal oblik > transversus abdominis şeklinde sıralanmıştır. Yaş ile internal ve eksternal oblik kas kalınlıkları arasında negatif bir ilişki tespit edilmiş; ancak transversus abdominis için böyle bir ilişki bulunamamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Abdominal kasların normal kalınlıklarını bilmek tanı ve tedavide yol gösterici olabilir. Kas kalınlıkları en kalından başlamak üzere, internal oblik, eksternal oblik ve transversus abdominis şeklindedir. Yaş ile internal ve eksternal oblik kas arasında negatif ilişki vardır.

Anahtar Kelimeler: Abdominal kas kalınlığı, normal, ultrason, adolesan

Sonay Aydin, Erdem Fatihoğlu. Normal Abdominal Muscle Thicknesses in Adolescents: a Sonographic Study. Abant Med J. 2018; 7(3): 89-93

Corresponding Author: Sonay Aydin, Türkiye
LookUs & Online Makale