ISSN    : 2147 - 1800

Quick Search
Evaluation of Medical Waste Management at Bolu Abant Izzet Baysal Medical Faculty Hospital [Abant Med J]
Abant Med J. 2018; 7(3): 81-88 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.60437

Evaluation of Medical Waste Management at Bolu Abant Izzet Baysal Medical Faculty Hospital

Tuğba Tunagür, Özgün Pehlivan, Seval Alkoy
Department of Public Health, Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: The management of medical waste is one of the important tasks of health care facilities. A proper waste separation at the source of medical waste is also important to avoid potential health risks, such as reducing unnecessary waste burden. The purpose of this study was to evaluate the medical waste management at Bolu Abant İzzet Baysal University medical school hospital.
METHODS: This research is a descriptive type observational study conducted in November-December 2017. The study was carried out in the medical unit producing medical waste of Bolu Abant Izzet Baysal University medical school hospital in 74 units, on the way of medical waste transportation and in the hospital's temporary medical waste depot. A face-to-face interview was held with an institution manager and personnel collecting / carrying medical waste. In this study, questions and observation forms developed by Çoker and Çağlayan were used.
RESULTS: The hospital's medical waste volume was 143,222 kg in 2016, but in the first 11 months of 2017 it was 164,291 kg. Hazardous waste amounted to 6605 kg the first 8 months of 2017, compared to it amounted to 7859 kg in 2016. The amount of medical waste per bed and day is 1.23 kg / day in 2016 and 1.54 kg / day in 2017. The amount of medical waste per in-patient in 2017 is 9.45 kg, the amount of medical waste per out-patient is 0.46 kg and the amount of medical waste per operation is 11.70 kg. In the observations, medical waste box was found in 72 units and 41.7% of medical waste bins were found to be non-medical waste materials.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the hospital where the study was conducted, it is seen that the total amount of medical waste increased in 2017 compared to 2016. The most important application to reduce waste generation is the reduction method at its source, providing training to employees on this subject, separating the material in the source and separating the recyclable materials, managing the inventory of the materials in the institutions, reducing the use of unnecessary disposable materials.

Keywords: dical waste, waste management, hospital

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Tıbbi Atık Yönetiminin Değerlendirilmesi

Tuğba Tunagür, Özgün Pehlivan, Seval Alkoy
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesı̇, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Bolu

GİRİŞ ve AMAÇ: Tıbbi atıkların yönetimi sağlık kuruluşlarının önemli sorumluluklarından biridir. Tıbbi atıkların kaynağında doğru bir şekilde ayrıştırılması, gereksiz atık yükünü azaltacağı gibi olası sağlık risklerinin önüne geçmek için de büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tıbbi atık yönetiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma, tanımlayıcı tipte gözlemsel bir araştırma olup 2017 Kasım-Aralık ayında yürütülmüştür. Araştırma, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinin tıbbi atık üreten 74 biriminde, tıbbi atıkların taşınma yolunda ve hastanenin geçici tıbbi atık deposunda gözlem yoluyla yürütülmüş ve bir kurum yöneticisi ve tıbbi atıkları toplayan/taşıyan personel ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Bu araştırmada Çoker ve Çağlayan tarafından geliştirilmiş soru ve gözlem formları kullanılmıştır.
BULGULAR: Hastanenin 2016 yılı tıbbi atık miktarı 143.222 kg iken 2017 yılının ilk 11 ayında bu miktar 164.291 kg olmuştur. Tehlikeli atık miktarı ise 2016 yılında 7859 kg iken 2017 yılının ilk 8 ayında 6605 kg olmuştur. Günlük yatak başına düşen tıbbi atık miktarı 2016 yılında 1,23 kg/gün iken 2017 yılında 1,54 kg/gün’dür. Yapılan gözlemlerde 72 birimde tıbbi atık kutusunun bulunduğu ve tıbbi atık kutularının %41,7’sinde tıbbi atık dışı malzeme olduğu görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmanın yürütüldüğü hastanede, 2016 yılına göre toplam tıbbi atık miktarının 2017 yılında arttığı görülmektedir. Atık oluşumunu azaltmak için en önemli uygulama, kaynağında azaltma yöntemi olup bu konuda çalışanlara eğitim verilmesi, kaynakta ayrıştırma ve geri dönüşebilir malzemelerin ayrıştırılması, kurumlarda malzeme stoklarının uygun yönetimi, gereksiz tek kullanımlık malzeme kullanımının azaltılması yoluna gidilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi atık, atık yönetimi, hastane

Tuğba Tunagür, Özgün Pehlivan, Seval Alkoy. Evaluation of Medical Waste Management at Bolu Abant Izzet Baysal Medical Faculty Hospital. Abant Med J. 2018; 7(3): 81-88

Corresponding Author: Tuğba Tunagür, Türkiye
LookUs & Online Makale