ISSN    : 2147 - 1800

Quick Search
Congenital Diaphragmatic Hernia with Late Diagnosis: A Case Report [Abant Med J]
Abant Med J. 2018; 7(3): 99-102 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.71677

Congenital Diaphragmatic Hernia with Late Diagnosis: A Case Report

İbrahim Karagöz1, Abdulkadir İskender2, Gökçe Akman Köse3
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Duzcel University, Duzce, Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Eregli Anadolu Hospital, Zonguldak, Turkey

Congenital diaphragmatic hernia (CHD) is a congenital anomaly characterized by an anatomical defect in the diaphragm, accompanied by various anomalies regarding cardiac, urogenital, chromosomal, genetic and skeletal system. It has not well-known etiology, and causes the intrauterine organs to enter the fetal thoracic cavity in the early stages of the lung development. Its mortality rate in live newborns varies between 10% and 35%. Although recurrent respiratory distress and atypical abdominal pain are commonly observed clinical manifestations in older patients, its prognosis is better than the patients diagnosed in the neonatal period. Its treatment can delay due to the difficulty of establishment of the diagnosis at the advanced age. The most classical form of CHD is encountered as a defect in the left posterolateral diaphragmatic area. The left lobe of liver, spleen and almost all gastrointestinal tract structures pass into the thoracic cavity from this defect. On the other hand, the right lobe of liver and other abdominal organs pass into the thoracic cavity from right-sided hernias. In these cases, hepatic veins can be opened ectopically to the right atrium, which may complicate surgical repair. In this paper, we presented a case of CHD who admitted to the emergency department with severe abdominal pain and diagnosed at late-term, as well as our experience regarding the performed anesthesia method.

Keywords: Congenital diaphragmatic hernia, respiratory distress, anatomical defect, mortality, prognosis.

Geç Teşhis Edilen Konjenital Diyafragma Hernisi: Olgu sunumu

İbrahim Karagöz1, Abdulkadir İskender2, Gökçe Akman Köse3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye.
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Düzce, Türkiye.
3Ereğli Özel Anadolu Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Departmanı, Zonguldak, Türkiye.

Konjenital diyafragma hernisi (KDH), diyafragmada anatomik defektle karakterize, akciğer gelişiminin erken dönemlerinde karın içi organların fetal göğüs boşluğuna girmesine neden olan, etyolojisi bilinmeyen sıklıkla kardiyak, ürogenital, kromozomal, genetik ve iskelet sistemine dair çeşitli anomalilerin eşlik ettiği doğumsal bir anomalidir. Canlı doğan yenidoğanlarda mortalite %10-35 arasında değişmektedir. İleri yaş hastalarda sıklıkla tekrarlayan solunum sıkıntısı ve atipik karın ağrısı görülmekle beraber, prognoz yenidoğan döneminde tanı almış hastalara göre daha iyidir. İleri yaşta bulgu veren KDH’de teşhis zor olduğundan, tedavide gecikme olabilir. KDH’nın en klasik formu sol posterolateral diyafragmatik bölgede bir defekt olarak karşımıza çıkar. Bu defektten, karaciğer sol lobu, dalak ve hemen tüm gastrointestinal sistem göğüs boşluğuna geçmiştir. Sağ taraftaki hernilerde ise, karaciğer sağ lobu ve diğer karın içi organlar göğüs boşluğuna geçer. Bu olgularda hepatik venler ektopik olarak sağ atriyuma açılabilir, bu da cerrahi onarımı güçleştirebilir. Biz bu olgumuzda, şiddetli karın ağrısı ile acil servise başvuran ve geç teşhis edilen KDH’li hastayı ve uygulanan anestezi yöntemi ile ilgili deneyimlerimizi paylaştık.

Anahtar Kelimeler: Konjenital diyafragma hernisi, solunum sıkıntısı, anatomik defekt, mortalite, prognoz.

İbrahim Karagöz, Abdulkadir İskender, Gökçe Akman Köse. Congenital Diaphragmatic Hernia with Late Diagnosis: A Case Report. Abant Med J. 2018; 7(3): 99-102

Corresponding Author: İbrahim Karagöz, Türkiye
LookUs & Online Makale