ISSN    : 2147 - 1800

Quick Search
Abant Medical Journal Retrospective Analysis of Forensic Case Reports Who Had Applied to the Emergency Service in the City Centre of Bolu [Abant Med J]
Abant Med J. 2018; 7(3): 68-75 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.31957

Retrospective Analysis of Forensic Case Reports Who Had Applied to the Emergency Service in the City Centre of Bolu

Arzu İlçe1, Mehmet Hayri Erkol2, Hacer Alpteker1, Zehra Zerrin Erkol3
1Bolu Abant Izzet Baysal University, Bolu School of Health, Nursing, Department of Surgical Nursing, Bolu
2Bolu Abant Izzet Baysal University, Izzet Baysal Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Bolu
3Bolu Abant Izzet Baysal University, Izzet Baysal Faculty of Medicine, Department of Forensic Medicine, Bolu

INTRODUCTION: This study was planned to examine and identify the characteristics of forensic cases applied to emergency services of hospitals in Bolu city center in five years retrospectively.
METHODS: The study was carried out in the electronic archives of the “Association of Public Hospitals in Bolu” that permitted the research; it consisted of examining the forensic reports of the forensic cases between 2006 and 2010 admitted to an emergency service in Bolu city center. The obtained data were coded in the statistics software program and evaluated by number, percentage and chi-square statistical analyzes.
RESULTS: In this period, 1589 forensic cases applied to the emergency service and, 3.0% (1589/502.000*100) of all cases admitted to emergency department were forensic cases. Of the forensic cases, 65.2% (n: 1036) were males and 39.1% (n: 622) were young adults aged between 8-34. The mean age was 26.2 ± 15.77 (min: 0, max: 88 years). The highest number of forensic cases was observed in 2010 with a ratio of 39.9% (n: 618). In terms of the types of forensic cases, 27.5% (n: 437) were traffic accidents, 23.7% (n: 376) were poisoning, 20.3% (n: 322) were physical violence, 15.7% (n: 249) were falling, 5.4% (n: 86) were sexual abuse, 3.9% (n: 62) were penetrating stab injury, 2.1% (n: 33) were committed suicide, 0.7% (n: 11) were burns, 0.6% (n: 10) were firearm injuries and 0.2% (n: 3) were work-related accidents. Traffic accidents in the winter and in the summer, poisonings in the spring, and fallings in autumn were more frequent.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Analyzing the characteristics of forensic cases is crucial for taking measures to prevent such cases.

Keywords: Emergency service, Forensic case, Forensic report

Bolu İl Merkezinde Acil Servise Başvuran Adli Olguların Raporlarının Retrospektif İncelenmesi

Arzu İlçe1, Mehmet Hayri Erkol2, Hacer Alpteker1, Zehra Zerrin Erkol3
1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Bolu
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Bolu
3Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Bolu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, Bolu il merkezinde bulunan hastanelerin acil servislerine başvuran adli olguların niteliklerini beş yıllık geriye dönük olarak incelemek ve adli olguları tanımlamak amacıyla yürütüldü.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma, Bolu il merkezinde acil servisi bulunan, araştırma izni veren “Bolu Kamu Hastaneler Birliği” elektronik arşivinde 2006-2010 yılları arasındaki adli olgulara ait adli raporlar incelenerek gerçekleştirildi. Elde edilen veriler bir istatistik programında kodlanarak sayı, yüzde ve ki-kare istatistik analizleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Belirtilen dönemde acile servise 1589 adli olgunun müracaat ettiği, acil servise başvuran tüm olguların %3,0’ünün (1589/502.000*100) adli olgu olduğu görüldü. Adli olguların %65, 2’sini (n: 1036) erkeklerin, %39, 1’ini (n: 622) 18-34 yaş grubu genç yetişkinlerin oluşturduğu ve yaş ortalamasının 26,2±15,77 (min: 0, max: 88 yaş) olduğu belirlendi. En fazla adli olgunun %39,9 (n: 618) oranı ile 2010 yılında gerçekleştiği gözlendi. Adli olguların türü incelendiğinde; %27,5’inin (n: 437) trafik kazası, %23,7’sinin (n: 376) zehirlenme, %20,3’ünün (n: 322) darp/ fiziksel şiddet, %15,7’sinin (n: 249) düşme, %5,4’ünün (n: 86) cinsel istismar, %3,9’unun (n: 62) kesici-delici aletle yaralanma, %2,1’inin (n: 33) intihar, %0,7’sinin (n: 11) yanıklar, %0,6’sının (n: 10) ateşli silah yaralanması ve %0,2’sinin (n: 3) iş kazası olduğu belirlendi. Kışın ve yazın trafik kazaları, ilkbaharda zehirlenmeler ve sonbaharda düşmeler daha fazla gerçekleşmişti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Adli olguların niteliklerinin analizi, bu tür olguların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasında önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, Adli olgu, Adli rapor

Arzu İlçe, Mehmet Hayri Erkol, Hacer Alpteker, Zehra Zerrin Erkol. Retrospective Analysis of Forensic Case Reports Who Had Applied to the Emergency Service in the City Centre of Bolu. Abant Med J. 2018; 7(3): 68-75

Corresponding Author: Arzu İlçe, Türkiye
LookUs & Online Makale