ISSN    : 2147 - 1800

Quick Search
Abant Medical Journal Ultrasonographic Evaluation of Common Carotid and Femoral Artery IMT and Compliance After Atorvastatin Treatment in Premenopausal Dyslipidemic Female Patients [Abant Med J]
Abant Med J. 2018; 7(3): 76-80 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.94546

Ultrasonographic Evaluation of Common Carotid and Femoral Artery IMT and Compliance After Atorvastatin Treatment in Premenopausal Dyslipidemic Female Patients

Nursel Yurttutan1, Murat Baykara1, Özlem Gündoğdu Seçen2, Betül Kızıldağ1, Mehmet Akif Sarıca1
1Kahramanmaras Sutcuimam University, Department Of Radiology, Kahramanmaras
2Elazig Training and Research Hospital, Department of Cardiology, Elazıg

INTRODUCTION: In this study we aimed to evaluate the effect of atorvastatin treatment on common carotid artery (CCA) and femoral artery (FA) intima media thickness (IMT) and arterial compliance by using ultrasonography (US) in premenopausal females with dyslipidemia.
METHODS: The current study consisted of 40 premenopausal women with a diagnosis of dyslipidemia. The participants received 80 mg/day atorvastatin for 60 days, baseline and posttreatment measurements were performed on the first day of menstruation to avoid the possible effect of the menstrual cycle. Ultrasonographic measurements were non-invasively taken using a high resolution US system. Arterial compliance was evaluated using several indicators, such as cross-sectional compliance (CSC), cross-sectional distensibility (CSD), diastolic wall stress (DWS), and elastic modulus (EM). Data obtained at baseline and in the second post-treatment month were compared via a Wilcoxon test, p values of <0.05 were accepted as statistically significant.
RESULTS: A significant thinning in IMT was detected in the CCA (p=0.025) and FA (p<0.001) after 8 weeks’ atorvastatin treatment. Measurements taken from the CCA revealed a statistically significant difference in CSC, CSD, and DWS arterial compliance indicators after 8 weeks’ atorvastatin treatment (p<0.05, p<0.001, p<0.05, respectively). Statistically significant differences were found in CSD, DWS, and EM values obtained from the FA (p<0.05, p<0.001, p<0.001, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Determination of IMT and arterial compliance by high resolution US provides quantitative data for non-invasive monitoring of the atorvastatin treatment response in patients with dyslipidemia.

Keywords: Arterial compliance, Atorvastatin, dyslipidemia, intima-media thickness, stiffnes

Premenopozal Dislipidemik Kadın Hastalarda Atorvastatin Tedavisi Sonrası Ana Karotid ve Femoral Arter IMK ve Kompliyansının Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi

Nursel Yurttutan1, Murat Baykara1, Özlem Gündoğdu Seçen2, Betül Kızıldağ1, Mehmet Akif Sarıca1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş
2Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada dislipidemik premenopozal kadın hasta grubunda ultrasonografi (US) ile atorvastatin tedavisinin ana karotid arter ve femoral arter intima media kalınlığı (IMK) ile arteriyel kompliyans üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada dislipidemi tanısı bulunan 40 premenopozal kadın yer aldı. Katılımcılar 60 gün boyunca 80 mg / gün atorvastatin aldı; bazal ve tedavi sonrası ölçümleri adet döngüsünün olası etkisini önlemek için adetin ilk günü yapıldı. Ölçümler non-invazif olarak yüksek çözünürlüklü bir ultrasonografi cihazı ile yapıldı. Arteriyel kompliyans kesitsel kompliyans, kesitsel esneklik, diyastolik duvar basıncı ve elastik modül gibi çeşitli göstergeler kullanılarak değerlendirildi. Başlangıçta ve iki aylık tedavi sonrası elde edilen veriler Wilcoxon testi ile karşılaştırıldı, p<0,05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: Sekiz haftalık atorvastatin tedavisi sonrasında ana karotid arter (p=0,025) ve femoral arter (p<0,001) IMK’da anlamlı incelme saptandı. Ana karotid arter’den 8 haftalık atorvastatin tedavisi sonrası arteryel kompliyans göstergelerinden kesitsel kompliyans, kesitsel esneklik, diyastolik duvar basıncında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla p<0,05, p<0,001, p<0,05). Femoral arter’den yapılan ölçümlerde kesitsel esneklik, diyastolik duvar basıncı ve elastik modül değerlerinde de istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı (p<0,05, p<0,001, p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yüksek çözünürlüklü US cihazı ile IMT ve arteriyel kompliyansın belirlenmesi dislipidemili hastalarda atorvastatin tedavisine cevabın non-invazif izlemi için nicel veri sağlar.

Anahtar Kelimeler: Arteriyel kompliyans, Atorvastatin, dislipidemi, intima-media kalınlığı, sertlik

Nursel Yurttutan, Murat Baykara, Özlem Gündoğdu Seçen, Betül Kızıldağ, Mehmet Akif Sarıca. Ultrasonographic Evaluation of Common Carotid and Femoral Artery IMT and Compliance After Atorvastatin Treatment in Premenopausal Dyslipidemic Female Patients. Abant Med J. 2018; 7(3): 76-80

Corresponding Author: Nursel Yurttutan, Türkiye
LookUs & Online Makale