ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Geç Dönem Solar Makülopatili Bir Olgu [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(1): 64-66 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.04696

Geç Dönem Solar Makülopatili Bir Olgu

Remzi Mısır1, Defne Kalaycı2, Mesut Erdurmuş3
1Göz Kliniği, Siirt Devlet Hastanesi, Siirt
23. Göz Kliniği, Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara
3Göz Hastalıkları AD, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu

Solar makülopati; makülanın güneş ışınlarına direkt maruziyeti sonucu oluşan maküler hasar olarak tanımlanır. Maküler hasarın temelinin güneş ışığının retina üzerindeki fotokimyasal ve termal etkilerin kombinasyonu sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Bu olgu sunumunun amacı; görme azlığı şikayeti ile olan ve bilateral geç dönem solar makülopati tanısı konan 46 yaşındaki bir olgunun; optik koherens tomografi ve fundus flouresan anjiografi bulguları ile beraber değerlendirilmesi ve tartışılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: geç, dönem, solar, makülopati, optik, koherens, tomografi, oct

A Case of Late Solar Maculopathy

Remzi Mısır1, Defne Kalaycı2, Mesut Erdurmuş3
1Ophthalmology Clinic, Siirt State Hospital, Siirt, Turkey
2Third Eye Clinic, Ankara Numune Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Ophthalmology, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey

Solar maculopathy is defined as a macular damage induced by direct exposure to sunlight. The basis of the maculopathy is thought to be the result of the combination of photochemical and thermal effects of the sunlight on retina. The aim of the present case report is to evaluate and discuss a 46-years old patient who have diagnosed as bilateral late solar maculopathy in the light of optical coherence tomography and fundus flourescein angiography findings.

Keywords: late, solar, maculopathy, Optical, coherence, tomography, oct

Remzi Mısır, Defne Kalaycı, Mesut Erdurmuş. A Case of Late Solar Maculopathy. Abant Med J. 2015; 4(1): 64-66

Sorumlu Yazar: Remzi Mısır, Türkiye
LookUs & Online Makale