ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Bilgisayarlı Toraks Tomografisini Gereğinden Fazla mı İstiyoruz? [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(1): 6-10 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.16769

Bilgisayarlı Toraks Tomografisini Gereğinden Fazla mı İstiyoruz?

Ege Güleç Balbay1, Sinem Safçı1, Emine Banu Çakıroğlu2, Alp Alper Şafak3
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Düzce
2Kars Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Kars
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Düzce

AMAÇ: Bu çalışmada Göğüs hastalıkları polikliniğine başvurmuş hastalardan istenen Toraks Bilgisayarlı Tomografileri (BT)’nin hangi nedenlerle istendiğini ve saptanan radyolojik anormallikleri araştırmak amaçlandı.
YÖNTEMLER: Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları polikliniğinde 3 ay boyunca bakılmış tüm hastalardan istenmiş Toraks BT’ler retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: 3245 hastanın 215’ìnden (%6.62) Toraks BT istenmişti. Yaş ortalamaları 58±14.97 olan 215 hastanın 142’sı erkek (%66) idi. International Classification of Diseases (ICD) kodlarına bakıldığında en sık 57 (%26.5) hastada öksürük, 49 (%22,8) hastada akciğerin tanısal görüntülenmesinde anormal bulgular ve 18 (%8.4) hastada da hemoptizi tanılarıyla Toraks BT istenmişti. İstenen tomografilerin 185 (%86)’sında patoloji saptanmıştı. En sık görülen radyolojik anormallikler sırasıyla lenfadenopati 69 (%32,1), nodül 60 (%27.9), fibrotik değişiklik 49 (%22.8) idi. Bronş kanseri tanısıyla istenen Toraks BT’lerin %100 ‘ünde klinik olarak önemli en az bir patoloji saptanmışken, göğüs ağrısı tanısıyla istenenlerin ise %55.6’sında klinik olarak önemli patoloji saptanmamıştı.

SONUÇ: Üçüncü basamak bir göğüs hastalıkları polikliniğinden istenen Toraks BT’lerin çoğunda patolojik bulgu saptandığı görüldü. ICD kodlarının hastanın tanısından çok şikayetine göre girildiği saptandı.

Anahtar Kelimeler: göğüs hastalıkları, poliklinik, toraks tomografisi

Do We Want Thorax Computed Tomography much more than Required?

Ege Güleç Balbay1, Sinem Safçı1, Emine Banu Çakıroğlu2, Alp Alper Şafak3
1Department Of Chest Diseases, Duzce University, Duzce, Turkey
2Department Of Chest Diseases, Kars State Hospital, Kars, Turkey
3Department Of Radiology, Duzce University, Duzce, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate Thoracic Computed Tomography (TCT) of the patients attended to the outpatient clinic of chest diseases regarding to reasons in which CT was prompted and which radiological abnormalities was found.

METHODS: TCT of the patients attended to the outpatient clinic of chest diseases department of Faculty of Medicine was evaluated.

RESULTS: TCT was prompted 215 out of 3245 patients (%6.62). The mean age was 58±14.97 (142 male, %66). According to the International Classification of Diseases (ICD) the reasons for prompting TCT were cough in 57 (%26.5), abnormal radiological findings in chest PA film in 49 (%22.8), hemoptysis in 18 (%8.4) of patients. There was at least one pathology in 185 of TCT (%86). The most common radiological abnormalities were lymphadenopathy in 69 (%32.1), nodüle in 60 (%27.9), fibrotic changes in 49 (%22.8) of 215 TCT. There was at least one pathology in TCT prompted in all patients with the diagnosis of broncheal carcinoma whereas there was no any pathology in %55.6 of patients with chest pain.

CONCLUSION: There was any kind of radiological finding in most of TCT prompted from a chest disease polyclinic of tertiary hospital. The respiratory complaints were coded instead of ICD codes as a patient diagnosis.

Keywords: pulmonary diseases, polyclinic, thorax tomography

Ege Güleç Balbay, Sinem Safçı, Emine Banu Çakıroğlu, Alp Alper Şafak. Do We Want Thorax Computed Tomography much more than Required?. Abant Med J. 2015; 4(1): 6-10

Sorumlu Yazar: Ege Güleç Balbay, Türkiye
LookUs & Online Makale