ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Doğurganlık çağındaki kadınlarda Toksoplazma ve Rubella seroprevalansı [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(1): 11-14 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.18189

Doğurganlık çağındaki kadınlarda Toksoplazma ve Rubella seroprevalansı

Meryem Iraz, Bilge Gültepe, Ayşenur Ceylan, Mehmet Ziya Doymaz
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, iki yıllık dönemde doğurgan yaştaki kadınlarda konjenital enfeksiyonlara yol açabilme potansiyeline sahip Toksoplazma gondii ve Rubella virüsüne karşı oluşan antikorların seroprevalansını araştırmaktı.
YÖNTEMLER: Bu çalışmaya 01.01.2012 - 01.01.2014 tarihleri arasında hastanemize başvuran doğurgan yaştaki kadınlar dahil edildi. Hasta serumlarındaki Toksoplazma ve Rubella antikorları VIDAS (BioMerieux, France) kitleri kullanarak enzim immunoassay (EIA) yöntemiyle ölçüldü. Test sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Rubella IgM antikorlarında (n=15) %0.5 oranında pozitiflik saptanırken, IgG antikorlarında (n=451) %95.8 oranında bulunmuştur. Toksoplazma IgM antikorlarında (n=38) %1.2 oranında pozitiflik saptanırken, IgG antikorlarında (n=158) bu oran %35.5 olarak belirlenmiştir.
SONUÇ: Bölgemizde doğurgan çağdaki kadınlarda saptanan yüksek toksoplazma seronegatifliğinden dolayı toksoplazma için rutin taramaya ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak tüm duyarlı kadınların toksoplazma enfeksiyonlarından korunma ve kontrolü açısından eğitimi konjenital enfeksiyon riskini azaltabilir. Saptadığımız rubella seropozitiflik oranlarının yüksek olması nedeniyle rubella için rutin taramanın mutlak ihtiyaç olmadığını düşünmekteyiz

Anahtar Kelimeler: Rubella, toksoplazma, seroprevalans

Seroprevalence of Toxoplasma and Rubella in childbearing age women

Meryem Iraz, Bilge Gültepe, Ayşenur Ceylan, Mehmet Ziya Doymaz
Department Of Microbiology, Bezmialem Vakif University, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: The aim of this study was to investigate seroprevalence of antibodies against Rubella virus and Toxoplasma gondii, which may cause congenital infections in childbearing age women in a period of two years.
METHODS: This study included pregnant and childbearing age women who had admitted to our hospital in the period between 01.01.2012 and 01.01.2014. Toxoplasma and Rubella antibodies tests in sera of patients were tested with an enzyme immunoassay (EIA) method using VIDAS (BioMerieux, France) kits. Test results were evaluated retrospectively.
RESULTS: Rubella IgM antibodies (n = 15) were detected as positive in 0.5% of samples and the IgG antibody seropositivity rate (n = 451) was found to be 95.8%. The Toxoplasma IgM antibody positivity rate was 1.2% (n= 38) and the IgG seropositivity was 35.5% (n = 158).
CONCLUSION: Routine screening for toxoplasma seropositivity may be needed due to high seronegativity in among women of childbearing age in our region. Additionally, education of all susceptible women about protection and control of toxoplasma infection might be useful in decreasing the risk of congenital infections. However, routine screening for Rubella is considered unnecessary due to the high seropositivity rate.

Keywords: Rubella, Toxoplasma, seroprevalence

Meryem Iraz, Bilge Gültepe, Ayşenur Ceylan, Mehmet Ziya Doymaz. Seroprevalence of Toxoplasma and Rubella in childbearing age women. Abant Med J. 2015; 4(1): 11-14

Sorumlu Yazar: Meryem Iraz, Türkiye
LookUs & Online Makale