ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Lomber disk herniasyonunda neovaskülarizasyonla ilişkili rezorbsiyon mekanizmaları [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(1): 89-94 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.19483

Lomber disk herniasyonunda neovaskülarizasyonla ilişkili rezorbsiyon mekanizmaları

Bünyamin Koç1, Barış Nacır2, Hatice Rana Erdem3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilimdalı, Bolu
2Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
3Sağlık Bakanlığı Ahi Evran Üniversitesi,tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Anabilimdalı, Kırşehir

Lomber disk herniasyonu (LDH) bel ağrısı ve siyatiğin önemli bir nedenidir. LDH’nın magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ile incelenmesi neo-vaskülarizasyonla ilişkili rezorbsiyon mekanizmasını ortaya çıkarmıştır. Aktive makrofajların disk dokusuyla etkileşimlerinin infamatuvar sitokinlerin üretimine yol açtığı gösterilmiştir. Buna ek olarak tümör nekrozis faktör-α (TNF-α) gibi infamatuvar sitokinler, vasküler endotelyal growt faktör (VEGF) gibi anjiogenezi uyaran faktörlerin indüksiyonu için gereklidir. VEGF endotel hücresine özgü bir mitojendir ve yeni kan damarlarının oluşumunda esaslı bir rolü vardır. Yeni oluşmuş kan damarları ve makrofaj infiltrasyonu LDH rezorbsiyonu sırasında önemli bir rol oynarlar. Bu derlemede LDH’da rezorbsiyon mekanizmaları hakkındaki güncel bilgiler özetlendi.

Anahtar Kelimeler: Hernie disk, bel ağrısı, vasküler endotelyal growt faktör (VEGF), rehabilitasyon

Resorption mechanisms related with neo-vascularization for the lomber disc herniation

Bünyamin Koç1, Barış Nacır2, Hatice Rana Erdem3
1Abant Izzet Baysal University Medical School, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Bolu, Turkey
2Ministry Of Health, Ankara Training And Research Hospital, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Ankara, Turkey
3Ministry Of Health, Ahi Evran University Medical School, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation, Kırşehir, Turkey

Lomber disc herniation (LDH) is a major cause of low back pain and sciatica. MRI investigation of LDH has revealed a resorption mechanism related with neo-vascularization. It has shown that the interaction of activated macrophages with disc tissues leads to the generation of inflammatory cytokines. In addition, inflammatory cytokines such as tumor necrosis factor-α (TNF-α) is required for the induction of angiogenesis stimulating factors such as vascular endothelial growth factor (VEGF). VEGF is an endothelial cell-specific mitogen, and it has an essential role in the formation of new blood vessels. The newly formed vessels and infiltrating macrophages play an important role during LDH resorption. In this review, recent knowledge on the resorbtion mechanisms of LDH is summerized.

Keywords: Herniated disc, low back pain, vascular endothelial growth factor (VEGF), rehabilitation

Bünyamin Koç, Barış Nacır, Hatice Rana Erdem. Resorption mechanisms related with neo-vascularization for the lomber disc herniation. Abant Med J. 2015; 4(1): 89-94

Sorumlu Yazar: Bünyamin Koç, Türkiye
LookUs & Online Makale