ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Bolu İl Merkezi Din Görevlilerinin Organ Bağışı Hakkında Bilgi Tutum Ve Davranışları İle Bunları Etkileyen Etmenler, 2017 [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(3): 119-127 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.22599

Bolu İl Merkezi Din Görevlilerinin Organ Bağışı Hakkında Bilgi Tutum Ve Davranışları İle Bunları Etkileyen Etmenler, 2017

Rabia Kaymak, Seval Alkoy
Bolu Abant İzzet Baysal Üni̇versi̇tesi̇, Halk Sağlığı Anabi̇li̇m Dalı, Bolu

GİRİŞ ve AMAÇ: İnsanların yaşamları boyunca karşılaştığı akut ve kronik bazı durumlar organların işlevsiz kalmasına neden olduğu için organ nakli ihtiyacı doğmakta, fakat organ bağışları bu ihtiyacı karşılamaya yetmemektedir. Kimi insanlar dini inançları nedeniyle organ bağışlamaktan kaçınmaktadırlar. Toplumun bu konuda doğru bilgilendirilmesinde ve bu direncin ortadan kaldırılmasında din adamlarına görev düşmektedir. Bu çalışma ile din görevlilerinin organ bağışı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışları ile bunları etkileyen etmenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipteki bu araştırmanın evreni; il merkezindeki 99 caminin 174 çalışanı olup, örneklem seçilmemiş, tüm çalışanlara ulaşılması hedeflenmiş, ancak araştırma 133 kişiyle (%76) tamamlanmıştır. Veriler, intörn doktorlar tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmış; veri toplamada araştırmacılar tarafından literatüre dayalı olarak hazırlanmış, katılımcıların sosyo-demografik özellikleri, organ bağışı konusundaki bilgi ve davranışlarını belirleyen bir soru formu ile Organ Bağışı Tutum Ölçeği (OBTÖ) kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0,05 kabul edilmiştir.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 44,0± 8,3, % 96,2’si halen evli, % 96,2 sinin ortalama çocuk sayısı 2,21±,891, meslekte geçirdikleri ortalama yıl 20,9±9,4 olup; % 46,6’sının ailesinde kronik hastalık, % 7,5’inin ailesinde veya çevresinde organ nakline ihtiyacı olan birey vardır. Katılımcıların % 91,7’si organ nakli hakkında bilgiye sahiptir ve bu bilgiye % 82,7’si radyo/TV’den ulaşmıştır. Katılımcıların yalnızca % 3,8’i organlarını bağışlamış, % 26,3’ü ise bağışlamayı düşünmektedir. Çocuk sayısı ile pozitif tutum puanı arasında aynı yönde istatistiksel açıdan anlamlı (rs: 0,204 p: 0,018) çok zayıf bir korelasyon bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Organ bağışında kilit rol oynayan din görevlilerinin konu hakkında bilgileri iyi düzeyde olmasına rağmen; organ bağışlama davranışları ise istenen düzeyde değildir.

Anahtar Kelimeler: Organ Bağışı, Din görevlileri, Organ Bağışı Tutum Ölçeği

Knowledge Attıtudes And Behavıors For Organ Donation Of Relıgıous Offıcers İn Bolu Provıncıal Center, 2017

Rabia Kaymak, Seval Alkoy
Department Of Publi̇c Health, Bolu Abant İzzet Baysal Uni̇versty, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: Because of acute and chronic conditions that people face during their lives cause organ dysfunction, organ transplantation arises, but organ donations are not sufficient to meet this need. Some people refrain from donating organ because of their religious beliefs. There is a duty for the religious officers in informing the society about this issue and eliminating this resistance. The aim of this study was to determine the knowledge, attitudes and behaviors of religious officials about organ donation and the factors affecting them
METHODS: The universe of this cross-sectional study; 174 employees of the 99 mosques in the city center were selected, all employees were targeted, but the research was completed with 133 (76%). The data were collected by in-person interviews by interns. The data were collected by the researchers on the basis of the literature, the socio-demographic characteristics of the participants, a questionnaire determining the knowledge and behavior of organ donation was used. Significance level p <0.05 was accepted
RESULTS: The mean age of the participants was 44.0 ± 8.3, 96.2%, and 96.2% of the children had an average of 2.21 ±, 891 years of age, and 20.9 ± 9.4 years, respectively. In the family of 46.6%, there is a chronic disease, and 7.5% of the family is in need of organ transplantation in or around the family. 91.7% of the participants have information about organ transplants and 82.7% of this information is from radio / TV. Only 3.8% of the participants donated their organs and 26.3% of them thought of donating. A very weak correlation was found between the number of children and the positive attitude score in the same direction (rs: 0.204 p: 0.018).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the knowledge of the religious officials who played a key role in organ donation was good; however, organ donation behaviors are not at the desired level.

Keywords: Organ Donation, Religious officials, Organ Donation Attitude Scale

Rabia Kaymak, Seval Alkoy. Knowledge Attıtudes And Behavıors For Organ Donation Of Relıgıous Offıcers İn Bolu Provıncıal Center, 2017. Abant Med J. 2019; 8(3): 119-127

Sorumlu Yazar: Rabia Kaymak, Türkiye
LookUs & Online Makale