ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
İkili ve Üçlü Tarama Testi Biyokimyasal Parametrelerinin Hastanemize Ait Medyanlarının Değerlendirilmesi [Abant Med J]
Abant Med J. 2018; 7(2): 35-40 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.24650

İkili ve Üçlü Tarama Testi Biyokimyasal Parametrelerinin Hastanemize Ait Medyanlarının Değerlendirilmesi

Veysel Sucu1, Sembol Yıldırmak1, Müberra Vardar1, Veli Mihmanlı2
1Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı İstanbul
2Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Klinigi İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, laboratuarımızda çalışılan ikili [Gebelikle ilişkili plazma protein-A (PAPP-A) ve serbest beta insan koriyonik gonadotropin (sß-hCG)] ve üçlü [Koriyonik gonodotropin (hCG), alfa feto protein (AFP) ve unkonjuge Estriol (uE3)] prenatal tarama testleri biyokimyasal
parametrelerinin hasta populasyonumuza ait medyan değerlerini belirlemeyi ve diğer coğrafi bölgelerde belirlenmiş medyan değerleri ile karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya İstanbul ve çevresinde yaşayan ve 2012 Ocak - 2014 Aralık tarihleri arasında laboratuvarımızda ikili tarama testi yaptıran bin 572 ve üçlü tarama testi yaptıran iki bin 513 gebenin verileri dahil edildi. Hastanemize ait hesaplanan yeni medyan değerler ile reaktifleri ve cihazı sağlayan firmanın önerdiği medyan değerler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: İkili tarama testi için hesapladığımız medyan değerlerinin, firma yazılım programındaki medyan değerlerinden 11. gebelik haftası hariç diğer haftalarda anlamlı olarak farklı olduğu saptandı. İkili test parametreleri medyan değerlerimizi İngiltere, Eskişehir ve Bursa’da yapılan çalışmalarda belirlenen medyan değerleri ile kıyasladığımızda Eskişehir için 13. hafta hariç, İngiltere için 11. hafta hariç diğer
gebelik haftalarında anlamlı farklılık olduğu görüldü. Üçlü tarama testi için hesapladığımız medyanlar programdaki medyan değerleri ile kıyaslandığında hCG ve uE₃ parametreleri için 16. ve 17. hafta medyan değerleri arasındaki fark anlamlı bulundu. AFP için ise, 16.hafta hariç medyan değerleri farklı değildi. Üçlü test medyan değerlerimiz Mısır’da yapılan bir çalışmadaki medyan değerleri ile kıyaslandığında hCG için 16. hafta, AFP için 19. hafta hariç ve uE₃ değerleri için istisnasız tüm haftalarda anlamlı fark görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hem ikili hem de üçlü test biyokimyasal parametrelerinin medyan değerleri coğrafi bölge ve kullanılan cihazlara göre değişmektedir. Bu nedenle her laboratuvarın kendi bölgelerine ait medyan değerlerini belirlemesi ve risk hesaplamalarında bu değerlerin kullanılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İkili tarama, Üçlü tarama, Medyan Değer

Determination of the Median Levels of Double and Triple Screening Test Parameters in our Hospital

Veysel Sucu1, Sembol Yıldırmak1, Müberra Vardar1, Veli Mihmanlı2
1Okmeydanı Educational And Training Medical Biochemestry İstanbul
2Okmeydanı Educational And Training Gynaecological Diseases And Obsestitrics İstanbul

INTRODUCTION: The purpose of this study is to determine the median values of the double and triple screening test parameters in Okmeydani Training and Research Hospital and to compare with determined the median values in other geographical areas.
METHODS: Between 2012 January - 2014 December, triple tests were performed to 2513, double tests were performed to 1572 single pregnant women in Okmeydani Educational and Research Hospital Biochemistry Laboratory. The new calculated medians of the Okmeydani and the existing computer program’s medians were evaluated statistically.
RESULTS: The calculated double screening test median values were significantly different from the program’s medians in all gestational weeks (p<0.05) except 11th gestational week. Our double screening test median values compared with determined median values in studies in England, Bursa and Eskişehir. There were significantly diferences in all gestational weeks except for 11th week for England and 13th week for Eskişehir. Our tripple screening test median values compared with determined median values in programme and the
medians of hCG and uE₃ were significantly different from the programmes medians (p<0.05) 16th and 17th gestational week. Also, the medians of AFP were significantly different from the programmes medians 16th gestational week. Our tripple screening parameters median values were compared with determined median values in studies in Egypte. The medians of uE₃ were significantly different from the Egypt medians in all gestational week and There were significantly diferences in all gestational weeks except for 16th week for hCG, 19th week for AFP.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both double and triple median values vary depending on the geographical region and used device; therefore, all laboratory should determine the median values in their region.

Keywords: Double screening, Triple screening, Median Value

Veysel Sucu, Sembol Yıldırmak, Müberra Vardar, Veli Mihmanlı. Determination of the Median Levels of Double and Triple Screening Test Parameters in our Hospital. Abant Med J. 2018; 7(2): 35-40

Sorumlu Yazar: Veysel Sucu, Türkiye
LookUs & Online Makale