ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
112 Ambulans Servisinde Çalışan Memnuniyeti [Abant Med J]
Abant Med J. 2012; 1(3): 144-148 | DOI: 10.5505/abantmedj.2012.33043

112 Ambulans Servisinde Çalışan Memnuniyeti

Arif Duran1, Tarık Ocak1, Songül Yorgun2, Dursun Koç3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ad, Bolu/türkiye
2Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi, Bolu / Türkiye
3Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, Bolu / Türkiye

AMAÇ: Ülkemizde 112 ambulans servisleri, yoğun stres ve iş yükünün fazlaca etkin olduğu birimlerdendir. Bu nedenle çalışanlarının özverili olmasını gerektiren bir tempoya sahiptir. İşleyiş düzeninde, çalışanların moral motivasyon ve memnuniyetleri oldukça önemlidir. Çalışmamız Bolu ili Ambulans Servisi çalışanlarının memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEMLER: Anketler, birim katılımcılarının 6-15 Ağustos 2010 tarihinde “Çalışan Memnuniyeti Anketi Uygulama Usul ve Esasları” temel alınarak anket formunu doldurması ile gerçekleştirilmiştir. Ankete katılan çalışanlara, çalışma saatleri ve kurumsal hizmetler; performans değerlendirmesi; iş sağlığı ve güvenliği; meslek, çalışma mekanı ve güvenlik; yönetim ve yönetim ile ilişkiler; kurumsal aidiyet ve diğer hususlar ile ilgili toplam 26 soru yöneltildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılanların % 30’u kaynakların etkin kullanıldığını, %75.6’sı ödüllendirmenin olmadığını, %90.2’si son altı ay içinde hizmet içi eğitim düzenlendiğini belirtmekle birlikte %59.5’i hasta ve çalışan güvenliğine yönelik eğitim verilmediğini, %88.1’ i hasta ve çalışan güvenliği raporlama sistemi hakkında eğitim almadıklarını ve yaralanmalara yönelik teknik bir alt yapı olmadığını belirtmişlerdir.
SONUÇ: Çalışmamızda 112 Ambulans Servisi çalışanlarının genel olarak işyerlerinden memnun oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca kendi görüşlerinin alınarak işyeri ergonomisi ile ilgili düzenlemeler, işyeri güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasını istemektedirler. Olumsuz koşulların devamı halinde kurumdan ayrılmayı bile düşündükleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çalışan Memnuniyeti, Ambulans Çalışanları,

112 Ambulance Service Employee Satisfaction

Arif Duran1, Tarık Ocak1, Songül Yorgun2, Dursun Koç3
1Abant İzzet Baysal University Faculty Of Medicine Department Of Emergency Medicine
2Bolu İzzet Baysal Goverment Hospital, Bolu / Turkey
3Bolu City Health Director, Bolu / Turkey

OBJECTIVE: 112 ambulance service in our country have a workload and too intense stress. Therefore it requires dedicated effort from staff. Employee morale, motivation and satisfaction is very important in operating scheme. We aimed to determine the satisfaction levels of ambulance service staff in Bolu province.
METHODS: All participants fullfilled the "Application Procedures and Principles of Employee Satisfaction Survey" questionnaire between 6th -15th August in 2010. They answered 26 questions about working hours and corporate services; performance evaluation; occupational health and safety, occupational, work space and security, governance and management relations; of institutional commitment and other matters.
RESULTS: 30% of the participants stated that resources are used effectively, 75.6% of them complaint of no rewarding. 90.2% stated that they have in service education programme in last six months but 59.5% pointed that they have not educated about employee and patient safety. 88.1% said that they have not received training about reporting system of patient and employee safety and about injury reporting system. They also stated there was no technical infrastructure about injuries.
CONCLUSION: As a result of our suvey, 112 ambulance service employees are generally satisfied of their workplaces. However they want some regulations in workplace ergonomics in order of their recommendations and also they seek measures related to workplace safety. İf the conditions remains adverse, some staff even think to quit job.

Keywords: Employee Satısfactıon, Ambulance Staff

Arif Duran, Tarık Ocak, Songül Yorgun, Dursun Koç. 112 Ambulance Service Employee Satisfaction. Abant Med J. 2012; 1(3): 144-148

Sorumlu Yazar: Arif Duran, Türkiye
LookUs & Online Makale