ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
İdrar kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve in vitro antibiyotik duyarlılık durumları [Abant Med J]
Abant Med J. 2012; 1(3): 129-135 | DOI: 10.5505/abantmedj.2012.36035

İdrar kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve in vitro antibiyotik duyarlılık durumları

Aynur Gülcan1, Ahmet Aslantürk2, Erim Gülcan3
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji, Erzurum
2Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı, Ankara
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yakutiye Araştırma Hastanesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, Erzurum

AMAÇ: İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) yetişkinlerde bakteriyel enfeksiyonların en sık görülen sebebi olup etken spektrumu ve direnç paternleri birçok faktörden etkilenmektedir. Bu çalışmada İYE’na neden olan mikroorganizmaları, antibiyotik direnç oranlarını ve etkili bazı demografik özellikleri belirlemeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada, Aralık 2008 ile Mayıs 2010 tarihleri arasında Kütahya Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji laboratuvarına çeşitli kliniklerden İYE şüphesi ile gönderilen orta akım idrar örneklerinden izole edilen mikroorganizmalar, bu hastalara ait demografik bazı özellikler (yaş, cinsiyet ve numunenin gönderildiği poliklinik/servis/yoğun bakım ünitesi (YBÜ)) ve antibiyotik direnç oranları retrospektif olarak araştırıldı, istatistiksel analiz SPSS 15.0 programı kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Toplam 4100 idrar örneğinin 935 (%22,8)’inde anlamlı bakteriüri saptandı. Sıklık sırasına göre izole edilen mikroorganizmalar, Enterobacteriaceae spp (%77,2), Enterococcus spp (%8) ve nonfermenter (NF) gram negatif bakteriler (%5,3), Staphylococcus spp (%4,8) ve Candida spp (%3,9) idi. NF bakteriler ile Enterococcus spp erkeklerde, 65 yaş ve üzeri ve servis/yoğun bakım hastalarında belirgin olarak yüksek oranda izole edildi (p<0,001). En sık izole edilen bakteri olan E.coli’nin direnç yüzdeleri ayaktan ve yatan hastalar için ampisilin (AMP) %60,9 ve %79, amoksisilin klavulanikasit (AMC) %22,2 ve %38,6, kotrimoksazol (SXT) %45,9 ve %55,4; levofloksasin (LEV) %29,7 ve %62,2; sefuroksim aksetil (CXM) %21,9 ve %59; nitrofrantoin (F) %3,6 ve %9,3; fosfomisin (FM) %2,4 ve %2,4 şeklinde idi. Genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) oranları ortalama %24,6 idi. GSBL (+) bakteriler için fosfomisin, Pseudomonas spp için sefoperazon sulbactam (SCF) in vitro en etkili antibiyotikler idi.
SONUÇ: Ayaktan ve yatan hastalarda ampirik tedavi için kullanılan antibiyotiklere direnç oranları ve etken patojen spektrumundaki farklılıklar nedeniyle, başarılı bir tedavi için İYE etkenlerin tanımlanması, antibiyogram testlerinin yapılması ve GSBL çalışması da mutlaka yapılması gerekir. Bu sonuçları içeren laboratuvar verilerinin, hastane veya il bazında ya da ulusal düzeyde belli aralıklarla istatistiksel olarak analiz edilmesi, gerek ayaktan gerekse yatan hastalar için klinisyenlere ampirik tedavide önemli ölçüde yol gösterecektir.

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, üropatojen, antibiyotik direnç oranları

The microorganisms isolated from urine culture and their in vitro antibiotic susceptibility

Aynur Gülcan1, Ahmet Aslantürk2, Erim Gülcan3
1Erzurum Regional Training And Research Hospital, Microbiology Laboratory, Erzurum
2Turkey Public Health Association National Tuberculosis Reference Laboratory, Ankara
3Ataturk University Faculty of Medicine, Research Hospital, Nephrology Department, Erzurum

OBJECTIVE: Urinary tract infections (UTI) are most common causes of bacterial infections in adults. The causative agent spectrum and resistance patterns are affected by many factors. In this study, we aimed to determine the microorganisms that cause UTI and their antibiotic resistance rates and efficient several demographic features.
METHODS: In this study, between December 2008-May 2010, microorganisms isolated from midstream urine specimens sent to Kütahya State Hospital Microbiology laboratory with pre-diagnosis of UTI from various clinics, their antibiotic resistance rates and several demographic features (age, gender, policlinic / service/intensive care unit (ICU) where the sample was sent) of these patients were retrospectively analysed. Statistical analysis was done by using SPSS version 15.0.
RESULTS: Out of 4100 urine samples, in 935 (22,8%), significant bacteriuriae was determined. In order of frequency isolated microorganisms were Enterobacteriaceae spp (77,2%), Enterococcus spp (8%) ve non-fermenting (NF) gram negative bacteria (5,3%), Staphylococcus spp (4,8%) ve Candida spp (3,9%). NF bacteria and Enterococcus spp were isolated in significantly higher rates in men, 65 years of age and over and service/ICU patients (p<0,001). Resistance rates of E.coli that was most common isolated for outpatient and inpatient were following: ampicillin (AMP) %60,9 ve %79, amoxicillin and clavulanic asit (AMC) %22,2 ve %38,6, cotrimoxazole (SXT) %45,9 ve %55,4, levofloxacin (LEV) %29,7 ve %62,2, cefuroksime axetil (CXM) %21,9 ve %59, nitrofrantoin (F) %3,6 ve %9,3; fosfomycin (FM) %2,4 ve %2,4. Rates of extended spectrum beta lactamase (ESBL) were 24,6%. Fosfomycin for ESBL (+) bacteria, cefoperazone sulbactam (SCF) for Pseudomonas spp were in-vitro most effective antibiotics.
CONCLUSION: Because of variations in the causative agent spectrums and in the resistance rates of antibiotics using for empiric treatment in outpatients and inpatients, identification and antibiotic susceptibility testing of UTI isolates and screening for ESBL producing Enterobacteriaceae should necessarily be performed for a successful treatment. Statistical analysis of this type of laboratory data at the local, provincial or national level with the several intervals will be very instructive for the relevant clinicians about empiric therapy.

Keywords: Urinary tract infection, uropathogen, antibiotic resistance rates

Aynur Gülcan, Ahmet Aslantürk, Erim Gülcan. The microorganisms isolated from urine culture and their in vitro antibiotic susceptibility. Abant Med J. 2012; 1(3): 129-135

Sorumlu Yazar: Aynur Gülcan, Türkiye
LookUs & Online Makale