ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Zor Entübasyon Düşünülen Olgularda Storz DCI Videolaringoskop Ve Truview EVO2 Videolaringoskopun Entübasyon Koşulları Ve Hemodinami Yönünden Karşılaştırılması [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(1): 59-63 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.39358

Zor Entübasyon Düşünülen Olgularda Storz DCI Videolaringoskop Ve Truview EVO2 Videolaringoskopun Entübasyon Koşulları Ve Hemodinami Yönünden Karşılaştırılması

Esra Sarıhasan, Hediye Ayla Tür, Ersin Köksal, Faik Emre Üstün, İsmail Serhat Kocamanoğlu, Cengiz Kaya, Yasemin Burcu Üstün, Bahriye Binnur Sarıhasan
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

AMAÇ: Zor entübasyon olabileceği mallampati testi ile önceden tahmin edilen hastalarda Storz DCI video laringoskop ile Truview EVO2 video laringoskopu glottik görüntü kalitesi, entübasyon süresi, entübasyona bağlı ve postoperatif erken komplikasyonlar ile entübasyon sonrası gelişen hemodinamik yanıt yönünden karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya 18–65 yaş arasında değişen ASA(American Society of Anaesthesiologists) I-II, mallampati skoru (MPS) III-IV olan 60 hasta dahil edildi. Hastalar rastgele 30’arlı iki gruba ayrıldı. Grup S ve Grup T sırasıyla Storz DCI videolaringoskop ve Truview EVO2 videolaringoskop kullanılarak entübe edildi. Cormack-Lehanne skorları(CLS), entübasyon süresi, entübasyona bağlı ve postoperatif erken komplikasyonlar kaydedildi. Perioperatif kalp atım hızı, sistolik arter basıncı, diyastolik arter basıncı, ortalama arter basıncı, periferik oksijen satürasyonu, indüksiyondan önce, indüksiyondan sonra, entübasyondan hemen sonra, entübasyondan sonraki 1., 2., 3., 4. ve 5. dakikalarda kaydedildi. Endtidal karbondioksit (ETCO2) ise entübasyondan hemen ve sonraki dakikalarda kaydedildi.
BULGULAR: Her iki grupta glottik görüntü kalitesi karşılaştırıldığında CLS grade I ve II’de, anlamlı fark bulunmazken, CLS grade III Grup T’de anlamlı olarak daha fazla gözlenmiştir. Grup S’de sadece 1 hastada CLS skor III ile karşılaşılırken, Grup T’de ise 6 hastada karşılaşıldı. Entübasyon süresi Grup T’de (36 sn) Grup S’e (31 sn) göre anlamlı uzun bulınmuştur ve bütün entübasyonlar her iki grupta başarıyla gerçekleştirilmiştir. Hemodinamik parametreler ve antihipertansif medikasyon açısından iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı.
SONUÇ: Storz DCI video laringoskop entübasyon süresini kısaltarak ve daha net glottik görünüm sağlamıştır. Bu nedenle entübasyon güçlüklerinde Storz DCI video laringoskopun Truview EVO2 video laringoskopa tercih edebileceği kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Endotrakeal entübasyon, Storz DCI Video laringoskop, Truwiev EVO2 Video laringoskop

Intubation with Storz DCI videolaryngoscope and Truview EVO2 videolaryngoscope: in patients with suspected difficult tracheal intubation

Esra Sarıhasan, Hediye Ayla Tür, Ersin Köksal, Faik Emre Üstün, İsmail Serhat Kocamanoğlu, Cengiz Kaya, Yasemin Burcu Üstün, Bahriye Binnur Sarıhasan
Ondokuz Mayis University Medicine School Anaesthesiology And Reanimation Departmant

OBJECTIVE: we intended to compare Storz DCI, and Truview EVO2 videolaryngoscopes with respect to the quality of glottis images, intubation times, intubation-related, and postoperative early stage complications, and hemodynamic responses developed following intubation in cases resistant to intubation as predicted by Mallampati tests.
METHODS: The study included 60 patients aged between 18-65 years with ASA (American Society of Anaesthesiologists) I-II, Mallampati score (MPS) III-IV. The patients were randomly divided into 2 groups. Groups S, and T were intubated using Storz DCI, and Truview EVO2 video laryngosopes, respectively. Cormack-Lehanne score(CLS), intubation time, intubation-related, and immediate postoperative complications were recorded. Perioperative heart rate, systolic, diastolic, and mean arterial pressures, peripheral oxygen saturation measured before, and after induction, immediately, 1., 2., 3., 4., and 5. minutes after intubation were recorded. Also, endtidal carbondioxide was noted immediately after intubation.
RESULTS: In both groups, any significant difference was not found between CLS grade I, and II as for the quality of glottis images, however CLS grade III was significantly more frequently observed in Group T. In Group S, only 1, and in Group T, 6 patients had attained CLS score III. İntubation time was found to be significantly longer in Group T (36 s) than Group S (31 s), and all intubations were successfully performed in all groups. A significant difference could not be found between hemodynamic parametres, and antihypertensive drug requirement between 2 groups.
CONCLUSION: Storz DCI video laryngoscope displayed a successful performance with shortened intubation times, improved, and clearer glottis views. Therefore, we have concluded that in cases with intubation problems Storz DCI video laryngoscope can be preferred over Truview EVO2 video laryngoscope.

Keywords: Endotracheal intubation, Storz DCI Video laryngoscope, Truview EVO2 video laryngoscope

Esra Sarıhasan, Hediye Ayla Tür, Ersin Köksal, Faik Emre Üstün, İsmail Serhat Kocamanoğlu, Cengiz Kaya, Yasemin Burcu Üstün, Bahriye Binnur Sarıhasan. Intubation with Storz DCI videolaryngoscope and Truview EVO2 videolaryngoscope: in patients with suspected difficult tracheal intubation. Abant Med J. 2015; 4(1): 59-63

Sorumlu Yazar: Ersin Köksal, Türkiye
LookUs & Online Makale