ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Kronik Bel Ağrısı Olan Olgularda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun Ağrı Özürlülük Depresif Bulgular ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi [Abant Med J]
Abant Med J. 2017; 6(3): 86-92 | DOI: 10.5505/abantmedj.2017.41275

Kronik Bel Ağrısı Olan Olgularda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonun Ağrı Özürlülük Depresif Bulgular ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

Recep Erdal1, Orçin Telli Atalay2, Filiz Altuğ2, Beşir Türkmen1, Veli Çıtışlı3, Emre Baskan2
1Özel Nörobilim Tıp Merkezi, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitastyon Yüksekokulu, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Kişinin fiziksel fonksiyonunu, sosyal yaşamını, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen ve uyku düzenine kadar birçok aktivitesini etkileyen kronik bel ağrısında (KBA) fizik tedavi ve rehabilitasyon (FTR) sıklıkla tercih edilen nonfamakolojik bir tedavi seçeneğidir. Bu çalışma KBA olan olgularda fizik tedavi ve rehabilitasyon programının ağrı, özürlülük, depresif bulgular ve uyku kalitesi üzerine etkilerini incelemek amacıyla yapıldı
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya Denizli ilindeki özel bir tıp merkezine en az altı aydır bel ağrısı şikyeti nedeniyle başvuran ve FTR programına yönlendirilen 35 (K: 20, E: 15) olgu dahil edildi. Olgular haftada 5 gün toplam 15 seans FTR programına alındı. Olguların demografik verileri kaydedildi. Tedavi öncesi ve sonrasında olguların ağrı şiddeti Görsel Analog Skalası (GAS), özürlülük düzeyi Oswestry Disabilite İndeksi (ODİ) ve depresif bulgular Beck Depresyon lçeği (BD) ile değerlendirildi. Uyku kalitesinin değerlendirilmesinde ise Pitsburg Uyku Kalitesi indeksi (PUKİ) kullanıldı.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 47,83 14,35 (min: 27- max: 65) yıldır. Olguların tedavi öncesi ve sonrası GAS, BDI, Oİ ve global PUKİ skorları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p0,05). Olguların tedavi sonrasında ağrı şiddeti, depresif bulguları ve özürlülük düzeyi anlamlı şekilde azaldı, minimal düzeyde bozukluk olan uyku kalitesinde ise anlamlı bir artış olduğu görüldü
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kronik bel ağrılı olgularda yüzeyel ve derin sıcaklık uygulamaları, fizik tedavi modaliteleri ve egzersiz eğitimini içeren FTR programlarının ağrıyı azaltıp Kronik bel ağrılı olgularda yüzeyel ve derin sıcaklık uygulamaları, fizik tedavi modaliteleri ve egzersiz eğitimini içeren FTR programlarının ağrıyı azaltıp bunun sonucunda da fonksiyonelliği arttırması nedeniyle etkili bir tedavi seçeneği olduğunu, ayrıca depresif bulgular ve uyku kalitesinde olumlu etkileri olabileceğini düşünüyoruz. bunun sonucunda da fonksiyonelliği arttırması nedeniyle etkili bir tedavi seçeneği olduğunu, ayrıca depresif bulgular ve uyku kalitesinde olumlu etkileri olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kronik bel ağrısı, fizik tedavi, özürlülük, depresif bulgular, uyku kalitesi

The Effects of Physical Therapy and Rehabilitation On Pain, Disability, Depressive Symptoms and Sleep Quality of Subjects With Chronic Back Pain

Recep Erdal1, Orçin Telli Atalay2, Filiz Altuğ2, Beşir Türkmen1, Veli Çıtışlı3, Emre Baskan2
1Norobilim Private Medical Center, Denizli
2Pamukkale University, School of Physical Therapy and Rehabilitation, Denizli
3Pamukkale University Medical Faculty, Department of Neurosurgery, Denizli

INTRODUCTION: Chronic back pain (CBP) affects physical functions, social life, and quality of life negatively and causes to abnormal behaviors, even sleep disorders as a result of pain. The physical therapy and rehabilitation (PTR) intervention is one of the common nonpharmacological choices in treatment of CBP. The aim of this study was to analyze the effects of PTR on pain, disability, depressive symptoms and sleep quality in subjects with CBP.
METHODS: Thirty-five subjects (F: 20,M: 15) with CBP for at least six months who applied to a private medical center in Denizli and were referred for PTR were included in this study. The subjects received 15 sance PTR for 5 days a week. The demographic data of subjects were recorded. The pain level was measured by Visual Analog Scale (VAS), the disability level was measured by Oswestry Disability Index (ODI) and the depressive symptoms were assessed by Beck Depression Scale (BDS). Pittsburgh Sleep uality Index (PSI) was used to assess sleep quality.
RESULTS: The average age of subjects was 47,83 14,35 (min: 27- max: 65) years. When the results of VAS, ODI, BDS and PSI were compared, a significant difference was found (p0,05). The pain and disability levels, and the depressive symptoms of subjects significantly decreased and an increase in minimally deteriorated sleep quality was observed after PTR.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that PTR, including superficial/deep thermal therapy, physical modalities and exercise, is an effective choice of treatment which increase functionality and also can have positive effects on depressive symptoms and sleep quality

Keywords: Chronic back pain, physical therapy, disability, depressive symptoms, sleep quality

Recep Erdal, Orçin Telli Atalay, Filiz Altuğ, Beşir Türkmen, Veli Çıtışlı, Emre Baskan. The Effects of Physical Therapy and Rehabilitation On Pain, Disability, Depressive Symptoms and Sleep Quality of Subjects With Chronic Back Pain. Abant Med J. 2017; 6(3): 86-92

Sorumlu Yazar: Orçin Telli Atalay, Türkiye
LookUs & Online Makale