ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Distal Tibia Şaft Kırıklarının İntramedüller Çivi ile Tespitinde Distal Kilitleme Şeçeneklerinin Koyun Tibialarında Biyomekanik Karşılaştırılması [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(2): 52-64 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.42103

Distal Tibia Şaft Kırıklarının İntramedüller Çivi ile Tespitinde Distal Kilitleme Şeçeneklerinin Koyun Tibialarında Biyomekanik Karşılaştırılması

Yasin Emre Kaya1, Metin Celik1, Tolgahan Kuru2, Abdullah Alper Şahin3, Cengiz Isik1, Fuat Akpinar4
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Bolu
2Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Çanakkale
3Ordu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Ordu
4Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Tibia kırıklarının intramedüller çivi ile tedavisinde kullanılan çeşitli distal kilitleme metodları mevcuttur. Fakat günümüzde bu metodlardan herhangi birinin üstünlüğü konusunda görüş birliği yoktur.DSBLS (distal kilitleme bolt vidası) yeni geliştirilen bir metodudur.Çalışmamızda DSBLS ile, iki vida ile ve üç vida ile kilitleme seçeneklerini, aksiyel yüklenme kuvvetine karşı biyomekanik olarak mukayese edip aksiyel yüklenme kuvvetine karşı en dayanıklı seçeneği bulmayı amaçladık.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Tüketim amacıyla kesilmiş 6 aylık koyunlardan 16 adet koyun tibiası elde edildi. Bu tibiaların her birini eklem hattının 6 cm proksimalinden osteotomize ettik ve transvers kırık hattı oluşturduk. Elde edilen 16 adet distal tibia fragmanı 4 gruba ayrıldı. Her gruptaki 4 adet distal tibia fragmanına 8 mm kanülsüz intramedüller çivi oyma işlemi yapılmadan yerleştirdi ve farklı metodlarla distal kilitleme yapıldı. Grup 1’ de 2 adet vida (2 adet mediolateral,ZIMED marka), grup 2’de 3 adet vida (2 mediolateral, 1 anteroposterior, ORTHOFIX marka), grup 3’te DSBLS (TST marka) ve grup 4’ te grup 2’ dekilere göre daha küçük çaplı 3 adet vida (2 mediolateral, 1 anteroposterior,TIPMED marka) kullanılarak distal kilitleme yapıldı. Kocaeli Üniversitesi Cad-Cam laboratuarında,Üniversal Çekme – Basma Test Cihazı ile deneklerin her birine aksiyel yüklenme uygulandı.Her denekte distal vida kırılması ile birlikte test sonlandırıldı. Her denekten kuvvet, zaman ve deformasyon verileri alınıp istatistiksel olarak mukayese edildi.

BULGULAR: Aldığımız istatistik sonuçlarına göre, aksiyel yüklenme karşısında, distal kilitleme bolt vidası ile kilitleme seçeneğini (DSBLS, grup 3), çalışmamızda yer verdiğimiz ikili (grup 1) ve üçlü (grup 2, 4) kilitleme seçeneklerinden istatistiksel olarak anlamlı şekilde üstün bulduk. Ayrıca üçlü kilitleme metodunu (grup 2, 4) ikili kilitleme metoduna (grup 1) göre üstün bulduk. Üçlü kilitleme metodlarını (grup 2, 4) kendi aralarında mukayese ettiğimizde vida kor çapı daha yüksek olan grup 2’ nin grup 3’ e göre üstün olduğu sonucuna ulaştık.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda DSBLS nin aksiyel yüklenme kuvvetine karşı, üçlü ve ikili distal kilitleme seçeneklerine göre anlamlı şekilde üstün bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Distal kilitleme vidası, vida yetmezliği, tibia kırıkları, intramedüller çivileme, distal kilitleme bolt vidası, DSBLS, biyomekanik çalışma.

Bıomechanıcal Comparison of Distal Interlocking Methods in Sheep Tibia Models,Used in Fixation of Distal Tibia Shaft Fractures with Intramedullary Nails

Yasin Emre Kaya1, Metin Celik1, Tolgahan Kuru2, Abdullah Alper Şahin3, Cengiz Isik1, Fuat Akpinar4
1Department Of Orthopedics And Traumatology, Abant İzzet Baysal University Faculty Of Medicine, Bolu
2Department Of Orthopedics And Traumatology, Çanakkale 18 Mart University Faculty Of Medicine, Çanakkale
3Orthopedics And Traumatology, Ordu Training And Research Hospital, Ordu
4Department Of Orthopedics And Traumatology, Medeniyet University Göztepe Training And Research Hospital,İstanbul

INTRODUCTION: There are different types of distally interlocking methods used in intramedullary nailing of tibia fractures. But there is no concensus about the superiority of these methods.DSBLS (distally locking bolt screw) is a new improved recently. In our study, we compared DSBLS, double screw distally locking and tirple screw distally locking methods againts axial loading forces biomechanically and we aimed to find the most resistant method to axiel loading.

METHODS: 16 pieces of tibia were extracted from sheeps slaughtered for consumption. We osteotomized these tibias 6 cm proximal from tibiotalar joint to make up a transverse fracture model.We divided 16 distal tibia portions into 4 groups. 8 mm solid intramedullary nails were implanted to tibias without reaming and locked distally with different methods in each groups. In we used 2 screws (both in mediolateral position,ZIMED) in group 1, 3 screws (two mediolateral, one anteroposterior position,ORTHOFIX) in group 2, DSBLS (TST) in group 3 and 3 screws with a smaller diameter (two mediolateral, one anteroposterior position,TIPMED) in group 4 for distal interlocking. Axial load was applied to all experimentals by Universal Traction – Distraction Test Machine in CadCam laboratuary, Kocaeli University. Tests were ended with screw breakage. Force, time and deformation datas were recorded and compared statistically.

RESULTS: According to statistic results, resistance to axial loading forces of distally locking bolt screw (DSBLS, group 3) was statistically higher than double (group 1) or triple (group 2, 4) screw distal locking methods. Beside this, resistance to axial laoding forces of triple screw locking method (group 2, 4) was statistically higher than double screw locking method (group 1). When we compared triple screw locking methods, group 2 with larger diameter screws was more resitant than group 4.

DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, DSBLS was significantly superior to axial loading force compared to triple and double distal locking options.

Keywords: Distally locking screw, screw failure, tibia fractures, intramedullary nailing, distally locking bolt screw, DSBLS, biomechanic study.

Yasin Emre Kaya, Metin Celik, Tolgahan Kuru, Abdullah Alper Şahin, Cengiz Isik, Fuat Akpinar. Bıomechanıcal Comparison of Distal Interlocking Methods in Sheep Tibia Models,Used in Fixation of Distal Tibia Shaft Fractures with Intramedullary Nails. Abant Med J. 2019; 8(2): 52-64

Sorumlu Yazar: Yasin Emre Kaya, Türkiye
LookUs & Online Makale