ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Polikistik Overli Hastalarda Metformin Tedavisinin Antimüllerian Hormon Düzeylerine Etkisi [Abant Med J]
Abant Med J. 2015; 4(1): 15-19 | DOI: 10.5505/abantmedj.2015.47550

Polikistik Overli Hastalarda Metformin Tedavisinin Antimüllerian Hormon Düzeylerine Etkisi

Zeynep Kamalak1, Ayşe Çarlıoğlu2, Derya Akdeniz3, Sema Uysal4, İlknur İnegöl Gümüş1, Nilgün Öztürk Turhan1
1Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
2Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı
3Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
4Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

AMAÇ: Polikistik over sendromu, üretken çağdaki kadınlarda sık görülen bir klinik durumdur. Hiperinsülinemi ve insülin direnci, hastalığın patofizyolojisinde önemli bir antite olarak karşımıza çıkar. Çalışmamızın amacı; antimüllerian hormon (AMH) düzeylerinin metformin tedavisi sonrası değişimini incelemekti.
YÖNTEMLER: Rotterdam kriterlerine göre Polikistik over tanısı alan 84 hasta ve 28 sağlıklı gönüllü çalışmaya alındı. Hastaların yarısı (n=42) 1,7 gr/gün metformin tedavisi alırken diğer 42 hasta tedavisiz izlendi. 6 aylık perioddan sonra hastaların laboratuar testleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: AMH düzeyleri tedavi öncesi benzerdi. Metformin tedavisi sonrası tedavi alan PCOS hastaları ve kontrol grubu AMH düzeyleri 6 aylık period sonrasında benzer düzeylerde bulundu. Tedavi edilmeyenlere göre 1.7 gr/gün metformin alan hastalarda AMH düzeyleri belirgin düşük olarak izlendi (p<0.001).
SONUÇ: AMH düzeyleri antral follikül volümü ve serum testosteron düzeyleri ile korelasyon gösteren bir parametredir. AMH ölçümünün, ovaryan yaşlanmayı değerlendirmede, polikistik over tanısında ve tedavi takibinde yeri olduğu araştırılmıştır. AMH düzeylerinin metformin tedabisi sonrası düşmesi, metforminin PCOS hastalarında kullanımını destekleyen bir veridir.

Anahtar Kelimeler: polikistik over sendromu, metformin, antimüllerian hormon

Effect Of Metformın Therapy On Antı Mullerian Hormone Levels In Patıents Wıth Polycystıc Ovary Syndrome

Zeynep Kamalak1, Ayşe Çarlıoğlu2, Derya Akdeniz3, Sema Uysal4, İlknur İnegöl Gümüş1, Nilgün Öztürk Turhan1
1Turgut Ozal University Faculty Of Medicine; Department Of Obstetrics And Gynecology
2Turgut Ozal University Faculty Of Medicine;department Of Internal Medicine, Division Of Endocrinology
3Turgut Ozal University Faculty Of Medicine;department Of Internal Medicine
4Turgut Ozal University Faculty Of Medicine; Department Of Biochemistry

OBJECTIVE: The polycystic ovary syndrome (PCOS) is a disorder of reproductive-aged women. The objective of this prospective randomised study was to observe antimullarian hormone (AMH) levels in patients with PCOS after metformin therapy.
METHODS: A total of eighty- four(84) consequtive patients diagnosed according to the criteria proposed in Rotterdam and twenty(28) healthy volunteers were included in the study. Half of patients (42) were treated with 1. 7 gr/ day metformin for six months. The other patients (n=42) were observed without therapy for six months and all laboratory tests were compared with control group after 6-month-period.
RESULTS: AMH levels were similar in two patient groups before treatment. After metformin therapy, AMH was measured significantly higher in PCOS- untreated group and PCOS+ metformin group before treatment(p<0.001); but no difference is observed after 6- month treatment with controls. There was no significant relationship between AMH level and ovarial stromal thickness or follicle number; whereas, a positive correlation was found with ovarian volume (p<0,05).
CONCLUSION: Since serum AMH levels correlate with antral follicle volume and serum testosterone levels, AMH measurement could be used as a tool to evaluate ovarian ageing, to diagnose polycystic ovaries and follow efficacy of treatment. Serum AMH levels significantly decrease after metformin treatment, probably due to decrease in hyperinsulinemia.

Keywords: polycystic ovary syndrome, metformin, anti mullerian hormone

Zeynep Kamalak, Ayşe Çarlıoğlu, Derya Akdeniz, Sema Uysal, İlknur İnegöl Gümüş, Nilgün Öztürk Turhan. Effect Of Metformın Therapy On Antı Mullerian Hormone Levels In Patıents Wıth Polycystıc Ovary Syndrome. Abant Med J. 2015; 4(1): 15-19

Sorumlu Yazar: Derya Akdeniz, Türkiye
LookUs & Online Makale