ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Kemik iliği biyopsi raporlamada zaman tasarrufu sağlayan pratik yaklaşım: şablon kullanım [Abant Med J]
Abant Med J. 2018; 7(1): 15-21 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.54775

Kemik iliği biyopsi raporlamada zaman tasarrufu sağlayan pratik yaklaşım: şablon kullanım

Sıddıka Fındık, Pembe Oltulu
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kemik iliği değerlendirilmesi birçok kan ve kemik iliği hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemlidir. Tanı koymada aspirat, biyopsi ve periferik yayma birbirini tamamlayıcıdır. Her üç materyal de elde edildiğinde kemik iliğinin histopatolojik ve sitopatolojik olarak kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi sağlanır. Nihai teşhis; aspirat, biyopsi ve periferik kan bulgularının sitogenetik analiz ve uygun moleküler çalışmalar gibi ek testlerin sonuçları ile entegrasyonu gerektirir. Kemik iliği aspirat ve biyopsi numunelerinin hazırlanma, işlenme ve raporlanma yöntemleri arasında önemli derecede farklılıklar bulunabilir. Bu farklılıklar hastalıkların teşhis ve sınıflandırılmasında tedavi ve klinik sonuçları etkileyebilecek tutarsızlıklara yol açabilir. Bu nedenle; ülkemizde son yıllarda gelişmekte olan hematopatoloji bölümünde, kemik iliği biyopsi raporlarında standardizasyonunun sağlanması ve patologlara kolaylık sağlaması açısından bölümümüzde kemik iliği biyopsilerini değerlendirirken uyguladığımız standardize edilmiş rapor şablonunu tanıtmak istedik. Amacımız: kemik iliği biyopsilerinin raporlanmasında meslektaşlarımıza rehber olmak ve bir algoritma dahilinde biyopsilerin daha kolay ve daha kısa sürede çözümlenebileceğini göstermektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bölümümüzde, kemik iliği biyopsisi, imprint, aspirat ve periferik yayma değerlendirilerek tanı konulan 10 farklı kemik iliği hastalığında 10 ar olguda (toplam 100 olgu) şablon kullanımından önce ve sonraki mikroskobik değerlendirme ve sekreterya aşamasındaki raporlamada geçen süreler değerlendirildi.
BULGULAR: Kemik iliği biyopsilerini değerlendirmede kullandığımız şablonun; mikroskobik tanı koyma ve raporlama aşamasındaki geçen süreleri anlamlı derecede kısalttığı tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Şablonumuzun kullanımı kolay ve pratik olup; hata ya da noksanları en aza indirmekte ve aynı zamanda zamandan tasarruf sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kemik iliği, raporlama, şablon, hematopatoloji, süre

Practical Approach Providing Time Saving in Bone Marrow Biopsy Reporting: Use of Templat

Sıddıka Fındık, Pembe Oltulu
Necmettin Erbakan University, Meram School Of Medicine, Pathology Department

INTRODUCTION: The bone marrow examination is an essential for the diagnosis and management of many disorders of the blood and bone marrow. The aspirate, biopsy and peripheral smear are complementary to each other in diagnosis. When all three materials are obtained, bone marrow is assessed extensively by histopathological and cytopathological. Final diagnosis requires integration with the results of additional tests such as cytogenetic analysis of aspirate, biopsy and peripheral blood findings and appropriate molecular studies. Significant differences may exist between the methods of preparation, processing, and reporting of bone marrow aspirate and biopsy specimens. These differences can lead to inconsistencies that may affect treatment and clinical outcomes in the diagnosis and classification of diseases. Therefore; we wanted to share a standardized report template that we applied during the evaluation of bone marrow biopsies in our hematopathology department in recent years. Our purpose is to guide our colleagues in reporting bone marrow biopsies and to demonstrate that this algorithm can make biopsies easier and faster to resolve.
METHODS: The microscopic evaluation of 10 different bone marrow diseases (total 100 cases) diagnosed by evoluting biopsy, imprint, aspirate and peripheral smear the most diagnosed in our clinic, were evaluated before and after the use of the template. The elapsed time in the secretariat was assessed.
RESULTS: The template we use to evaluate the bone marrow biopsies, shortened of the microscopic diagnosis and reporting time at a statistically significant level.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This template, which we use to evaluate bone marrow biopsies, is easy and practice to use, minimizing errors or omissions, and at the same time saving time.

Keywords: Bone marrow, reporting, template,

Sıddıka Fındık, Pembe Oltulu. Practical Approach Providing Time Saving in Bone Marrow Biopsy Reporting: Use of Templat. Abant Med J. 2018; 7(1): 15-21

Sorumlu Yazar: Sıddıka Fındık, Türkiye
LookUs & Online Makale