ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Multipl Skleroz Hastalarında Romberg Test Sonuçlarına Göre Dengeyi Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi: Vaka Kontrol Çalışması [Abant Med J]
Abant Med J. 2018; 7(2): 26-34 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.60590

Multipl Skleroz Hastalarında Romberg Test Sonuçlarına Göre Dengeyi Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi: Vaka Kontrol Çalışması

Fadime Küçük1, Bilge Kara2, Esra Coşkuner3, Egemen İdiman4
1Okan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İstanbul
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir
3Maya Nörolojik Psikolojik Danışmanlık Merkezi, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı; Multipl Skleroz hastalarında denge ve dengeyi etkileyebileceği bilinen parametreleri incelemek ve sonuçları sağlıklı kontrollerle karşılaştırmaktır. Ayrıca MS hastalarında denge bozukluğunun belirleyicisi olan Romberg testinin (+) ya da (–) olma durumuna göre dengeyi etkileyen parametrelerdeki değişimleri belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 17 Multipl Skleroz hastası ve 18 sağlıklı kontrol alınmıştır. Denge; Romberg, Expanded Disability Status Scale ve Berg Denge Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Ayrıca Multipl Skleroz hastalarında dengeyi etkilediği bilinen kognisyon, fiziksel performans testleri, fiziksel aktivite düzeyi, zamanlı yürüme testi ve depresyon düzeyleri de ölçülmüştür.
BULGULAR: Multipl Skleroz hastaları ve sağlıklı kontroller arasında sağlıklı kontroller lehine fiziksel performans, denge ölçümleri, yorgunluğun fiziksel ve psikolojik alt parametreleri ve depresyon düzeyleri açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Multipl Skleroz’lu hastalar Romberg (-) ve (+) olarak ayrı ayrı incelendiğinde Expanded Disability Status Scale, el becerisi, performans testleri, denge, yorgunluğun fiziksel alt parametresi arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca Multipl Skleroz hastalarında Expanded Disability Status Scale, Romberg, yorgunluk fiziksel ve psikolojik ile Berg Denge Ölçeği arasında negatif yönlü, Romberg ile Berg Denge Ölçeği arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: MS hastalarında Romberg testinin (+) ya da (–) olmasına göre özürlülük düzeylerinin, el kullanımlarının, dengelerinin, fiziksel performanslarının, fiziksel yorgunluk düzeylerinin farklı olduğu görülmüştür. Romberg denge testinin sonuçlarının yol gösterici olduğu ve denge bozukluğunu belirlemede ilave testlerin de yapılması gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Multipl Skleroz, Denge, Romberg, Kognisyon, Fiziksel Aktivite

Analyze of the Parameters Effecting Balance According to Romberg Test Scores in Multiple Sclerosis Patients: A Case Control Study

Fadime Küçük1, Bilge Kara2, Esra Coşkuner3, Egemen İdiman4
1Okan University, Faculty of Health Sciences Department of Physiotherapy and Rehabilitation, İstanbul
2Dokuz Eylül University, Physical Therapy and Rehabilitation Highschool, İzmir
3Maya Center of Neurological Psychological Consultantship,İzmir
4Dokuz Eylül University, Department of Neurology, İzmir

INTRODUCTION: The aim of our study is to examine the parameters known to affect stability and balance in Multiple Sclerosis patients, and to compare the results with healthy controls. Besides Romberg 's test which is determinative of balance disorders in patients with MS to determine changes in the parameters affecting the balance according to (+) or (- ) the status of the it.
METHODS: The study included 17 patients with multiple sclerosis and 18 healthy controls. Balance was assessed by the Romberg 's test, Expanded Disability Status Scale and Berg Balance Scale. Also cognitive, physical performance tests, physical activity level, timed walking test, and depression levels were also measured which are known to affect the balance in MS patients.
RESULTS: There were meaningful differences between Multiple Sclerosis patients and healthy controls in favor of healthy controls; for physical performance, balance measurements, physical and psychological lower parameters of fatigue. There were also meaningful differences between Multiple Sclerosis patients for the Expanded Disability Status Scale, dexterity, performance testing, balance, and physical parameter of fatigue when they were grouped as Romberg (+) and (-). Also there were negative coreleations between Expanded Disability Status Scale, Romberg, physical and psychological parameters of fatigue with Berg Balance Scale; and positive coreleations between Romberg and Berg Balance Scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been shown that there were differences for disability level, dexterity, balance, physical performance and physical fatigue in Multiple Sclerosis patients who grouped as Romberg (+) and (-). I’s thought that The Romberg balance test is supervising and additional tests are required.

Keywords: Multiple Sclerosis, Balance, Cognition, Romberg, Physical Activity

Fadime Küçük, Bilge Kara, Esra Coşkuner, Egemen İdiman. Analyze of the Parameters Effecting Balance According to Romberg Test Scores in Multiple Sclerosis Patients: A Case Control Study. Abant Med J. 2018; 7(2): 26-34

Sorumlu Yazar: Fadime Küçük, Türkiye
LookUs & Online Makale