ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Görülme Oranları: Altı Yıllık Değerlendirme [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(3): 134-140 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.65477

Parazitoloji Laboratuvarına Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Görülme Oranları: Altı Yıllık Değerlendirme

Ahmet Özkeklikçi1, Fatma Avcıoğlu2
1Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı Gaziantep, Türkiye
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ocak 2010 – Aralık 2015 tarihleri arasında hastanemiz Parazitoloji Laboratuvarı’na başvuran hastaların dışkı örnekleri incelenmiştir. Pozitif tespit edilen olguların sosyodemografik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 25.470 dışkı ve 156 selofanbant örneğinin sonuçları retrospektif olarak araştırılmıştır. Dışkı örnekleri önce makroskobik olarak sonrasında direkt bakı (nativ-lugol) ve tuzlu su yüzdürme yöntemleriyle incelenmiştir. Entamoeba histolytica veya şüpheli protozoon içeren örneklerde ise trikrom boyama yapılmıştır.
BULGULAR: 3.837 pozitif saptanan olgunun 1.284’ünde (%5.04) B. hominis, 676’sında (%2.65) G. intestinalis, 456’sında (%1.79) E. histolytica/dispar olduğu tespit edilmiştir. Pozitif saptadığımız hastaların 127’sinde (%0.5) birden fazla parazit bir arada görülmüş olup, en sık 20 olguda (%0.08) E. histolytica/dispar- B. hominis birlikteliği saptanmıştır. 156 selofanbant örneğinin 32’sinde (%20) E. vermicularis yumurtaları tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Altı yıllık süreçte çoğunluğunu yetişkinlerin oluşturduğu olgularımızda bağırsak parazit prevelansı %15.06 olarak tespit edilerek bağırsak parazitlerinin halen bölgemizde mücadele edilmesi gereken bir sağlık sorunu olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, tanı, dışkı

Incidence of Intestinal Parasites in Patients Applying to Parasitology Laboratory: A Six-Year Evaluation

Ahmet Özkeklikçi1, Fatma Avcıoğlu2
1Dr. Ersin Arslan Training and Research Hospital Microbiology Laboratory Gaziantep, Turkey
2Bolu Abant Izzet Baysal University School of Medicine, Department of Medical Microbiology, Bolu, Turkey

INTRODUCTION: Between January 2010 and December 2015, fecal samples of the patients who applied to the Parasitology Laboratory of our hospital were examined. The aim of this study was to investigate the sociodemographic characteristics of positive cases.
METHODS: The results of 25.470 stools and 156 cellophane samples were investigated retrospectively. The stool samples were first examined macroscopically and then they were examined by direct treatment (native-lugol) and saline flotation methods. In cases containing Entamoeba histolytica or suspected protozoan, trichrome staining was fainted.
RESULTS: 3.837 (5.04%) of the cases had B.hominis, 676 (2.65%) had G.intestinalis and 456 (1.79%) had E.histolytica / dispar. We found positive in 127 patients (0.5%) has been found more than one parasite, most commonly from 20 patients (0.08%) E.histolytica/dispar- B.hominis association was determined. E.vermicularis eggs were detected in 32 (20%) of 156 cellophane samples.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The prevalence of intestinal parasites was determined as 15.06% in the cases where adults were mostly formed in the six-year period and showed that intestinal parasites are still a health problem in our region.

Keywords: Intestinalparasites, diagnosis, stools

Ahmet Özkeklikçi, Fatma Avcıoğlu. Incidence of Intestinal Parasites in Patients Applying to Parasitology Laboratory: A Six-Year Evaluation. Abant Med J. 2019; 8(3): 134-140

Sorumlu Yazar: Fatma Avcıoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale