ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Diyabetik polinöropatili hastalarda alfa lipoik asidin glisemik kontrol üzerine etkisi [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(3): 141-146 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.68235

Diyabetik polinöropatili hastalarda alfa lipoik asidin glisemik kontrol üzerine etkisi

Nalan Okuroğlu1, Meltem Sertbaş1, Müzeyyen Eryılmaz1, Nüket Manukyan2, Ayşegül Şahinsev3, Yasar Sertbaş1, Ali Özdemir1
1Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği
2Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği
3Fatih Sultan Mehmet Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Mitokondriyal dehidrojenaz enzimlerindeki kompleksler için doğal bir kofaktör olan alfa-lipoik asidin (ALA), diyabetik periferik nöropati (DPN) semptomlarını iyileştirdiği bildirilmiştir. DPN üzerindeki anti-oksidan etkisinin yanı sıra, mevcut kanıtlar ALA'nın glisemik düzenleme üzerindeki olumlu etkisini göstermektedir. Biz bu çalışmamızda, DPN hastalarında 600 mg oral ALA'nın glisemik kontrol üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 84 diyabetik hasta(55 kadın, 29 erkek) katıldı. Hastalar Nöropati Disabilite Skoru(NDS) ve Nöropati Semptom Skoru(NSS) ile değerlendirilerek DPN varlığına göre iki gruba ayrıldı. 3 ay boyunca DPN grubuna diğer diyabet tedavilerine ek olarak 600 mg/gün ALA başlanırken diyabeti olmayan hastalarmevcut tedavileri ile devam edildi. Tedavi başlangıcı öncesi ve 3 ay sonrası kan glukozu, HbA1c, total kolesterol, trigliserid düzeyleri karşılaştırıldı, NSS ve NDS hesaplandı.
BULGULAR: ALA kullanan DPN grubunda, tedavi öncesi ortalama açlık glikoz seviyeleri 116,65 mg/dl ve 2. kontrolde 116,33 mg/dl(p = 0,837) ve kontrol grubunda 117,55mg/dl ve 119,5mg/dl’dı (p = 0,480). ALA kullanan grupta HbA1c düzeyleri 1. vizitte % 6.16 ve 2. vizitte % 6.26 saptandı (p = 0,283). Kontrol grubunda ise HbA1c seviyeleri başlangıçta% 6,07 ve 2. vizitte % 6,26 idi (p = 0,065).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Diyabetik nöropatide oral ALA tedavisinin, açlık plazma glukozu ve Hba1c düzeylerine olumlu etkisi bulunmamaktadır. Klinisyenlerin HbA1c hedeflerine ulaşmak için polifarmasiden kaçınarak randomize klinik çalışmalarla ispatlanmış etkin anti-hiperglisemik ajanları tercih etmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: alfa lipoik asit, glisemik kontrol, hbA1c

The effect of Alpha lipoic acid on glycemic control in patients with diabetic polyneuropathy

Nalan Okuroğlu1, Meltem Sertbaş1, Müzeyyen Eryılmaz1, Nüket Manukyan2, Ayşegül Şahinsev3, Yasar Sertbaş1, Ali Özdemir1
1Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, Department of Internal Medicine,
2Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, Department of Neurology
3Fatih Sultan Mehmet Education and Research Hospital, Department of Family Medicine

INTRODUCTION: Alpha-lipoic acid(ALA), a natural co-factor for complexes in mitocondrial dehydrogenase enzymes, had reported to improve symptoms of diabetic peripheral neuropathy(DPN). Besides its anti-oxidant effect on DPN, existing evidence suggests the favorable efficacy of ALA on glycemic regulation. We aim to evaluate the effect of 600 mg orally ALA on glycemic control in patients with DPN.
METHODS: 84 diabetic patients(women: 55, men: 29) participated in this study. The patients were grouped into two according to the presence of DPN evaluated by Neuropathy Disability Score(NDS) and Neuropathy Symptom Score(NSS). DPN diagnosed group received oral 600 mg/daily ALA addition to their diabetes medication whereas non-DPN group preceeded with their current treatment for three months. Blood glucose, HbA1c, total cholesterol, triglycerides levels were compared before and after the treatment. NSS and NDS was performed at the first and second visit.
RESULTS: In ALA treated DPN group, the mean fasting glucose levels before treatment was 116,65 and 116,33 mg/dl end of the treatment(p=0,837) and in the control group 117,55 mg / dl and 119,5, respectively(p=0,480). We also couldn’t demonstrate statistical significance in HbA1c levels in ALA treated group as % 6.16 before and %6.26 after treatment(p=0,283). The HbA1c levels were %6,07±0,5 at baseline and second visit %6,26±0,7 in the control(p=0,065) as well.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Oral ALA treatment in diabetic neuropathy has no benefical effects on fasting plasma glucose and Hba1c levels. To achieve HbA1c goals, clinicians should focus on approved potent anti-hyperglycemic agents to avoid polypharmacy, over and underprescribing.

Keywords: alpha lipoic acid, glycemic control, HbA1c

Nalan Okuroğlu, Meltem Sertbaş, Müzeyyen Eryılmaz, Nüket Manukyan, Ayşegül Şahinsev, Yasar Sertbaş, Ali Özdemir. The effect of Alpha lipoic acid on glycemic control in patients with diabetic polyneuropathy. Abant Med J. 2019; 8(3): 141-146

Sorumlu Yazar: Nalan Okuroğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale