ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Obezite ve Hipertansiyon Sıklığının Sosyoekonomik Düzey ve Beslenme ile İlişkisi [Abant Med J]
Abant Med J. 2017; 6(3): 100-106 | DOI: 10.5505/abantmedj.2017.80090

İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Obezite ve Hipertansiyon Sıklığının Sosyoekonomik Düzey ve Beslenme ile İlişkisi

Derya Buluş1, Zehra Aycan2, Sadi Vidinlisan3
1Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji, Ankara
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Ankara
3Ankara Dışkapı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk Endokrinoloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocukluk çağında giderek artan sıklıklıkta görülen obezite büyük halk sağlığı problemi haline gelmiştir. Bu çalışmada, Ankara ilinde yüksek, orta ve düşük sosyoekonomik düzeyli üç ilköğretim okulunda eğitim gören çocuklarda obezite prevelansı ve obezite gelişiminde rol oynayan risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda gruplar yüksek (Grup I), orta (Grup II), düşük (Grup III) olmak üzere üç sosyoekonomik seviyeden oluşmaktadır. Aileye içinde anne-baba boy ve kiloları, beslenme alışkanlıkları, boş zamanlarında en çok ne yaptığı, okula giderken yürüyüp yürümediği, annenin ve babanın eğitim seviyesi hakkında sorular içeren bir anket gönderildi ve yazılı izinler alındı.
BULGULAR: Çalışmamıza üç grupta toplam 6815 (E/K 3529/ 3286) öğrenci katılmıştır. Grup I deki obezite prevelansı, Grup IIden ve Grup IIIden daha fazla bulunmuş; fakat sadece Grup I ve Grup III arasındaki fark istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Anne ve babanın eğitim ve ekonomik düzeyi üniversite mezunları olanlar karşılaştırıldığında Grup Ide, Grup II ve Grup IIIden anlamlı yüksek bulunmuştur. Gruplara göre öğrencilerin düzenli ve ara öğün yeme alışkanlıkları karşılaştırıldığında her üç grup arasında istatiksel anlamlı fark saptanmamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Önemli bir morbidite nedeni olan obezitenin uzun dönem olumsuz sonuçlarını önlemeye yönelik girişimler okul öncesi dönemden başlamalıdır. Obezite küresel bir sorun olmakla birlikte, obezite sıklığı sosyoekonomik düzeyi yüksek kesimlerde artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, okul çağı çocuğu, Vücut kitle indeksi

Socioeconomic Status and Nutrition of Childhood Obesity and Hypertension among Primary School Children

Derya Buluş1, Zehra Aycan2, Sadi Vidinlisan3
1Kecioren Training and Research Hospital, Department of Endocrinology
2Dr. Sami Ulus Training and Research Hospital, Department of Endocrinology
3Ankara DışkapıTraining and Research Hospital, Department of Endocrinology

INTRODUCTION: The increasing prevalance of obesity is a major public health problem in both the developed and the developing world. Our study is designed to estimate the prevalance of obesity and related risk factors for the primary school children of higher, medium and lower socioeconomic status in Ankara.
METHODS: In our study groups are included higher (group I), medium (group II), and lower (group III) socioeconomic level. A questionnaire was applied to students parents including questions about parents weight and height, eating habits, parents education, sociaeconomic level and the physical activity routine.
RESULTS: Totally 6815 students (M/F: 3529/ 3286) were included in the analysis, in three groups. The prevalance of obesity in group I was more than group II and group III, but only difference between Group I and Group III was statistically significant. Compared to average incomes of the familys economic level Group I was significant from Group II and Group III. Compared to regular snacks and eating habits of the students into groups there were no statistically significant differences between the three groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Obesity and prevention of long-term negative consequences of obesity must start at preschool period. As obesity is the global problem, obesity prevalence is increasing in children with high socio-economic levels.

Keywords: Obesity, school aged children, body mass index

Derya Buluş, Zehra Aycan, Sadi Vidinlisan. Socioeconomic Status and Nutrition of Childhood Obesity and Hypertension among Primary School Children. Abant Med J. 2017; 6(3): 100-106

Sorumlu Yazar: Derya Buluş, Türkiye
LookUs & Online Makale