ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Antibiyotik ilişkili ishal olgularının değerlendirilmesi [Abant Med J]
Abant Med J. 2012; 1(1): 16-17 | DOI: 10.5505/abantmedj.2012.98608

Antibiyotik ilişkili ishal olgularının değerlendirilmesi

İsmail Necati Hakyemez1, Funda Şimşek2, Taner Yıldırmak2, Burçak Yöntem2, Ali Aksu2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu
2Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Akut gastroenterit nedeniyle hastaneye yatırılan, antibiyotik ilişkili ishal tanısı alan hastaların özelliklerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEMLER: Eylül 2000 - Eylül 2005 tarihleri arasında ishal şikayeti ile başvuran, öyküsünde halen antibiyotik kullanan veya ishal başlangıcından 4 hafta öncesine kadar antibiyotik kullanım öyküsü olan ve ishali başka bir nedene bağlanamayan 65 hasta retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Yaşları 17-65 arasında değişen hastaların 23‘ü erkek, 42‘si kadındı. Hastalarda ishal, son antibiyotik dozundan sonra 1-8 gün içerisinde gelişmişti. Hastaların kullandığı oral antibiyotikler; 47 hastada ampisilin-sulbaktam, 9 hastada ampisilin, 6 hastada amoksisilin-klavulonat, 2 hastada amoksisilin ve 1 hastada spiramisin olduğu görülmüştür.
SONUÇ: Antibiyotiklerin yaygın ve sıklıkla uygunsuz kullanılması ciddi bir sağlık sorunu oluşturmaktatır. Bu nedenle akılcı antibiyotik kullanım ilkeleri sıkıca uygulanmalı ve uygunsuz antibiyotik kullanımından kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, Gastroenterit, Kolit, İshal.

Evaluation of antibiotic associated diarrhea cases

İsmail Necati Hakyemez1, Funda Şimşek2, Taner Yıldırmak2, Burçak Yöntem2, Ali Aksu2
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu
2Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul

OBJECTIVE: We aimed to evaluate retrospectively the patients’ features that applied to hospital with acute gastroenteritis and were diagnosed antibiotic associated gastroenteritis.

METHODS: 65 patients who applied to hospital from September 2000 to September 2005 with acute gastroenteritis and used antibiotic at the time of application or within 4 weeks before application and couldn’t be found any reason for gastroenteritis were evaluated retrospectively.

RESULTS: The patients’ range of age was 17 – 65 and there were 23 male and 42 female in the group. Gastroenteritis occurred 1-8 days after the last antibiotic dose. It was found that 47 patients used ampicillin-sulbactam, 9 patients used ampicillin, 6 patients used amoxicillin-klavulonate, 2 patients used amoxicillin and 1 patient used spiramicin.
CONCLUSION: Using antibiotics common and mostly inappropriate is a serious health problem. Because of that, principles of rational antibiotic use should be practised and inappropriate antibiotic using should be avoided.

Keywords: Antibiotic, Gastroenteritis, Colitis, Diarrhea.

İsmail Necati Hakyemez, Funda Şimşek, Taner Yıldırmak, Burçak Yöntem, Ali Aksu. Evaluation of antibiotic associated diarrhea cases. Abant Med J. 2012; 1(1): 16-17

Sorumlu Yazar: İsmail Necati Hakyemez
LookUs & Online Makale