ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 1 (2)

Cilt: 1  Sayı: 2 - 2012

1.
Abant Tıp Dergisi (2. Sayı Kapak Sayfası)
Abant Medical Journal

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Metabolik Sendrom ve Cinsiyet: Doku Doppler Çalışması
Metabolic syndrome and Gender Difference: Tissue Doppler Study
Göktürk İpek, Emine Bilen, Mustafa Kurt, Mehmet Fatih Karakaş, Uğur Arslantaş, İsa Öner Yüksel, Ayşe Saatci Yaşar, Mehmet Bilge
doi: 10.5505/abantmedj.2012.35744  Sayfalar 39 - 44

3.
Otozomal Resesif Non-Sendromik İşitme Kayıplarının Moleküler Tanısı
Molecular diagnosis of autosomal recessive non-syndromic hearing losses
Zeynep Ocak, Abdulgani Tatar, Ahmet Yesilyurt, Sıtkı Oztas
doi: 10.5505/abantmedj.2012.02486  Sayfalar 45 - 50

4.
Diyabette glisemik kontrolün serum biyokimyasal parametreleri ile ilişkisi
The relationship between serum biochemical parameters and glycemic control in diabetes
Kübranur Karatoprak, Sema Uysal, Zeynep Seçkin Akkılık, Müjgan Ercan, Fatma Meriç Yılmaz
doi: 10.5505/abantmedj.2012.36854  Sayfalar 51 - 54

5.
Hemodiyaliz Hastalarında Sinakalsetin Serum Kalsiyum, Fosfor, ve Paratiroid Hormon Düzeylerine Etkisi
The effect of Cinacalcet on Serum Calcium, Phosphorus and Parathyroid Hormone in Hemodialysis Patients
Erkan Şengül, Selma Satılmışoğlu, Aysun Şengül, Sevim Dindar
doi: 10.5505/abantmedj.2012.03522  Sayfalar 55 - 60

6.
İdrar Yolu Enfeksiyonu Şüpheli Hastalarda Tam İdrar Analizi ve Kültür Sonuçlarının Performans Değerlendirmesi
Performance evaluation of urinanalysis and culture results in patients suspected urinary tract infection
Aynur Gülcan, Gülperi Çelik, Erim Gülcan, Zeliha Cansever, Dursun Murat Aladağ
doi: 10.5505/abantmedj.2012.47955  Sayfalar 61 - 64

7.
Atriyoventriküler nodal reenteran taşikardi nedeniyle yavaş yol ablasyonu uygulanan hastalarda farklı lokalizasyonların nüks yönünden karşılaştırılması
The comparison of recurrence for different localization in slow pathway ablation in patients with Atrioventricular nodal reentrant tachycardia
Osman Can Yontar, Alim Erdem, Fatma Hızal Erdem
doi: 10.5505/abantmedj.2012.87587  Sayfalar 65 - 68

8.
Gastrointestinal ve Pankreatik Nöroendokrin Tümörlerde Prognostik Parametreler
The Prognostic Parameters in Gastrointestinal and Pancreatic Neuroendocrine Tumors
Gülzade Özyalvaçlı, Esra Paşaoğlu, Erol Rüştü Bozkurt
doi: 10.5505/abantmedj.2012.02411  Sayfalar 69 - 73

OLGU SUNUMU
9.
Pulmoner Alveoler Proteinosis'li Bir Hastada Tüm Akciğer Lavajı
Whole Lung Lavage In a Patient With Pulmonery Alveolary Proteinosis
Umit Yasar Tekelioglu, Goksel Kiter, Hulya Sungurtekin, Ali Ekinci, Gokhan Yuncu
doi: 10.5505/abantmedj.2012.87597  Sayfalar 74 - 78

10.
Yenidoğan döneminde tanımlanan Goldenhar Sendromu: Olgu sunumu
A Goldenhar Syndrome described in neonatal period: case report
Özlem Elkıran, Erdal Yılmaz, Neşe Çıtak Kurt, Saadet Akarsu, Abdullah Kurt, Denizmen Aygün
doi: 10.5505/abantmedj.2012.54264  Sayfalar 79 - 82

11.
HBeAg Pozitif Kronik Hepatit B’li Bir Hastada Peginterferon α-2A İle İlişkili Tiroidit
Thyroiditis Associated With Peginterferon α-2A in A Patient with HBeAg Positive Chronic Hepatitis B
Abdulkadir Küçükbayrak, Keziban Demirli, Davut Özdemir, Zeynep Seçkin Küçükbayrak, İsmail Necati Hakyemez
doi: 10.5505/abantmedj.2012.65375  Sayfalar 83 - 85

12.
Tiroglossal kanal kisti zemininde gelişen tiroid papiller karsinomu; Nadir yerleşimli
Papillary Carcinoma Arising From Thyrogossal Duct Cyst; Rare location
Havva Erdem, Nilüfer Kadıoğlu, Ali Kemal Uzunlar, Ümran Yıldırım, Murat Oktay, Cem Şahiner, Süleyman Yılmaz
doi: 10.5505/abantmedj.2012.09719  Sayfalar 86 - 88

DERLEME
13.
Kardiyovasküler risk faktörü olarak dislipidemilere yaklaşım
Approach of dyslipidemia; as a cardiovascular risk factor
Serkan Öztürk, Selçuk Öztürk
doi: 10.5505/abantmedj.2012.88598  Sayfalar 89 - 93

14.
Damar İçi Kateter İnfeksiyonlarına Güncel Yaklaşım
Current Approach To Intravascular Catheter Infection
İsmail Necati Hakyemez, Abdulkadir Küçükbayrak, Hayrettin Akdeniz
doi: 10.5505/abantmedj.2012.33042  Sayfalar 94 - 98

15.
Kardiyak Elektrofizyolojik Çalışma
The cardiac electrophysiologic study
Alim Erdem, Mehmet Yazıcı
doi: 10.5505/abantmedj.2012.03521  Sayfalar 99 - 103

EDITÖRE MEKTUP
16.
Tek doz doksisiklin kullanımı sonrası gelişen özefagus ülseri
Esophageal ulcer development after a single dose of doxycycline
Mustafa Şit, Gülali Aktaş, Edip Erdal Yılmaz
doi: 10.5505/abantmedj.2012.77486  Sayfa 104
Makale Özeti | Tam Metin PDF

TEKNIK ANALIZ
17.
Sample Dilution in Omentin Measurement
Mehmet Tosun
doi: 10.5505/abantmedj.2012.03511  Sayfalar 105 - 106
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale