ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 1 (3)

Cilt: 1  Sayı: 3 - 2012

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
1.
Abant Tıp Dergisi (3. Sayı Kapak Sayfası)
Abant Medical Journal

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Koroner ve Karotis Arter Hastalığında Kombine Cerrahi Tedavi
Combined Surgical Treatment of Coronary and Carotid Artery Disease
Orhan Bozoğlan, Bülent Meşe, Kemalettin Erdem
doi: 10.5505/abantmedj.2012.18291  Sayfalar 107 - 110

3.
Anestezi Tekniğinin Arteriyovenöz Fistül Açıklığına Etkileri
Effects of Anesthetic Technique on Arteriovenous Fistula Patency
Gündüz Yümün, Faruk Toktaş, Derih Ay, Arif Gücü, Mustafa Çağdaş Çayır, Tamer Türk, Tuğrul Göncü
doi: 10.5505/abantmedj.2012.58966  Sayfalar 111 - 114

4.
Mesane İçi Kematerapötik İlaçların Mesane Fonksiyonu Üzerine Olan Etkileri
Investigation of effects of intravesical Chemotherapeutics on Bladder Functions
Sabahattin Albayrak, Esat Korğalı
doi: 10.5505/abantmedj.2012.85570  Sayfalar 115 - 119

5.
Ortalama trombosit hacmi; akut ST elevasyonlu miyokard enfarktüsünde infarkt büyüklüğünün öngördürücüsü değildir
Mean platelet volume could not predict infarct size in patients with acute ST elevation myocardial infarct
Serkan Öztürk, İsmail Doğan, Kayıhan Karaman, Alim Erdem, Mehmet Fatih Özlü, Suzi Selim Ayhan, Mehmet Yazıcı
doi: 10.5505/abantmedj.2012.49369  Sayfalar 120 - 124

6.
Transobturator Tape Operasyonunun Etkinliği ve Komplikasyonları: 120 Vakanın Analizi
The Effectiveness And Complications of Transobturator Tape Operation: Analysis of 120 cases
Selim Afşar, Uğur Üyetürk, Adnan Dilli, Eren Haytoğlu, Ayşe Yiğit, Eray Kemahlı
doi: 10.5505/abantmedj.2012.46229  Sayfalar 125 - 128

7.
İdrar kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve in vitro antibiyotik duyarlılık durumları
The microorganisms isolated from urine culture and their in vitro antibiotic susceptibility
Aynur Gülcan, Ahmet Aslantürk, Erim Gülcan
doi: 10.5505/abantmedj.2012.36035  Sayfalar 129 - 135

8.
İki farklı merkezde Elektrofizyolojik Çalışma işlemi yapılan hastaların demografik ve klinik özelliklerinin karşılaştırılması
The comparison of demographic and clinical specialty in Patients with Electrophysiologic Study; two different centers
Alim Erdem, Mehmet Fatih Özlü, Serkan Öztürk, Osman Can Yontar, Fatma Hızal Erdem, Suzi Selim Ayhan, Mehmet Yazıcı
doi: 10.5505/abantmedj.2012.28247  Sayfalar 136 - 139

9.
Ultrasonografi Eşliğinde 18 G Kesici İğne İle Yapılan Perkutan Karaciğer Kitle Biyopsileri: Klinik Tecrübemiz
Ultrasound-guided Percutaneous Hepatic Mass Biopsies with 18G Cutting Needle: Our Clinical Experiences
Mehmet Fatih İnci, Fuat Özkan, Ozan Balakan
doi: 10.5505/abantmedj.2012.58066  Sayfalar 140 - 143

10.
112 Ambulans Servisinde Çalışan Memnuniyeti
112 Ambulance Service Employee Satisfaction
Arif Duran, Tarık Ocak, Songül Yorgun, Dursun Koç
doi: 10.5505/abantmedj.2012.33043  Sayfalar 144 - 148

11.
Romatizmal Hafif Mitral KapakTutulumunda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Doku Doppler Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Assessment of right ventricular function in patients with rheumatic mild mitral involvement by tissue Doppler Echocardiography
Mustafa Kurt, Mehmet Fatih Karakaş, Göktürk İpek, Uğur Arslantaş, Emine Bilen, İsa Öner Yüksel, Ayşe Saatci Yaşar, Mehmet Bilge
doi: 10.5505/abantmedj.2012.69875  Sayfalar 149 - 155

OLGU SUNUMU
12.
Yavaş koroner akımlı bir hastada egzersize bağlı gelişen sol dal bloğu: Olgu sunumu
Exercise induced left bundle branch block in a patient with slow coronary flow: A case report
Fırat Özcan, Orhan Maden, Mehmet Fatih Özlü, Özcan Özeke, Yücel Balbay
doi: 10.5505/abantmedj.2012.75047  Sayfalar 156 - 158

13.
Tetani ile başvuran FAHR sendromu: Olgu Sunumu
FAHR syndrome presented with tetany: Case Report
Mücahit Gür, Ali Kutlucan, Gökhan Celbek, Fatih Ermiş, Arzu Biçer, Tuba Soysal
doi: 10.5505/abantmedj.2012.22931  Sayfalar 159 - 161

14.
İleoçekal İnvajinasyona Neden Olan İntestinal Non-Hodgkin Lenfoma: Olgu Sunumu
Intestinal Non-Hodgkin Lyphoma causing ileocaecal invagination: a case report
Fatih Kaya, Remzi Kızıltan, Mustafa Şit, Edip Erdal Yılmaz
doi: 10.5505/abantmedj.2012.91885  Sayfalar 162 - 164

15.
Non Kominike Sağ Rudimenter Uterin Hornlu Sol Unikornuat Uterus
Non-Communicant, Left Unicornuate Uterus with Right Rudimentary Horn
Bülent Duran, Akcan Akkaya, Ceren Tuncel, Önder Koç, Cihan Eşitgen, Ata Topçuoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2012.74936  Sayfalar 165 - 167

16.
Prostat biyopsisi sonrası sepsise bağlı akut böbrek yetmezliği gelişen olgu
Sepsis-induced acute renal failure after prostate biopsy procedure: a case report
Uğur Üyetürk, Adnan Gücük, Eray Kemahlı, Ümmügül Üyetürk, Ahmet Metin
doi: 10.5505/abantmedj.2012.21939  Sayfalar 168 - 170

17.
Görme kaybı olan bir olguda yüksek fonksiyonlu otizm
High functioning autism in a visually impaired case
Özalp Ekinci, Tanju Çelik, Fevziye Toros
doi: 10.5505/abantmedj.2012.36855  Sayfalar 171 - 173

18.
Bir Segmental Lentijinöz Olgusu
Segmental Lentiginous: A Case Report
Ayşegül Turan, Hayriye Sarıcaoğlu, Hakan Turan, Semra Çıkman Toker, Zerrin Yazıcı, Şükran Tunalı
doi: 10.5505/abantmedj.2012.32932  Sayfalar 174 - 176

DERLEME
19.
Son dönem böbrek yetmezliğinde hipertansiyon ve patogenezi; sodyum ve volüm kontrolünün önemi
The pathogenesis of hypertension in end stage renal disease; the importance of the sodium and volume control
Hikmet Tekçe, Gülali Aktaş, Seyhun Kürşat
doi: 10.5505/abantmedj.2012.36844  Sayfalar 177 - 181

EDITÖRE MEKTUP
20.
Spinal Meningeal Melanositom Olgusu
A Case of Spinal Meningeal Melanocytoma
Gülzade Özyalvaçlı, Cem Leblebici, Nevra Dursun, Erol Rüştü Bozkurt
doi: 10.5505/abantmedj.2012.70299  Sayfalar 182 - 183

21.
El yerleşimli enkondromun küretaj tedavisi sonrası geç dönem nüksü-olgu sunumu
The late recurrence of the enchondromas after curratege treatment in the hand; a case report
Umut Hatay Gölge, Cengiz Işık
doi: 10.5505/abantmedj.2012.62207  Sayfalar 184 - 185

22.
Semptomları Koroner Arter Hastalığını Taklit Eden Dev Uniloküler Timik Kist
A Giant Unilocular Thymic Cyst with Symptoms Mimicking Coronary Heart Disease
Mehmet Güzeloğlu, Koray Aykut, Gökhan Albayrak, Taha Okan, Eyüp Hazan
doi: 10.5505/abantmedj.2012.99608  Sayfalar 186 - 187

LookUs & Online Makale