ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 2 (2)

Cilt: 2  Sayı: 2 - 2013

1.
Abant Tıp Dergisi (2. Cilt 2. Sayı Kapak Sayfası)
Abant Medical Journal

Sayfa 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Aortik elastisite ve aortik elastisitenin sol ventrikül dolum ve diyastolik parametreleri ile ilişkisinin transtorasik ve transözofajiyal ekokardiyografi değerlendirilmesi
Assessment of aortic elasticity and its relation with left ventricular filling and diastolic parameters by transthoracic and transesophageal echocardiography
Mustafa Kurt, Ibrahim Halil Tanboga, Mehmet Fatih Karakaş, Eyup Büyükkaya, Adnan Burak Akcay, Nihat Sen
doi: 10.5505/abantmedj.2013.08370  Sayfalar 76 - 81

3.
Ektropion Düzeltilmesinde Etkin Bir Yöntem: Kuhnt Szymanowski Tekniğinin Smith Modifikasyonu
An Effective Method for Ectropion Correction: The Smith Modification of Kuhnt Szymanowski Techniqe
Osman Akdağ, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Sütçü, Ahmet Duymaz, Mehtap Karameşe, Zekeriya Tosun
doi: 10.5505/abantmedj.2013.86570  Sayfalar 82 - 86

4.
Genişlemiş Spektrumlu Beta-laktamaz Üreten Escherichia coli İzolatlarında Tigesiklin Duyarlılığının Belirlenmesi
Determination of Susceptibility to Tigecycline in Extended Spectrum Beta-laktamase Producing Escherichia coli Isolates
Fırat Zafer Mengeloğlu, Tekin Taş, Esra Koçoğlu, Özlem Bucak
doi: 10.5505/abantmedj.2013.29392  Sayfalar 87 - 90

5.
Histerektomi Materyallerinde Histopatolojik Tanıların İncelenmesi
The Evaluation of Histopathologic Diagnosis in Specimens of Hysterectomy
Ünal İsaoğlu, Mehmet Yılmaz, İlhan Bahri Delibaş, İlay Gözükara, Ahmet Erkan Bilici, Paşa Uluğ, Eşref Kabalar
doi: 10.5505/abantmedj.2013.30502  Sayfalar 91 - 94

6.
Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonlarında Etken Mikroorganizmalar Ve Antibiyotik Duyarlılıkları
Causative Microorganisms and Antibiotic Sensitivity in Urinary Tract Infections of Childhood
Selma Alim Aydın, Nilgün Çakır, Beyhan Küçükbayrak
doi: 10.5505/abantmedj.2013.07279  Sayfalar 95 - 101

7.
Ürolojik Cerrahi Girişim Planlanan Hastalarda Pencere Dönemi Sıklığı
The Frequency of Window Period in Patients Scheduled for Urologic Surgery
Uğur Üyetürk, Tekin Taş, Fırat Zafer Mengeloğlu, Eray Kemahlı, Burak Yılmaz
doi: 10.5505/abantmedj.2013.86158  Sayfalar 102 - 105

8.
Sağlık çalışanlarında başağrısı sıklığı ve çalışma şartları ile ilişkisi
Headache frequency among the health care workers and the relationship working conditions
Süber Dikici, Davut Baltacı, Güven Arslan, Gülşen Atar, Nurten Ercan, Aylin Yılmaz, Ahmet Çeler, İsmail Hamdi Kara
doi: 10.5505/abantmedj.2013.07379  Sayfalar 106 - 113

9.
Tiroid fonksiyon testi istemlerinin algoritmaya uygunluk ve fiyat etkinlik açısından değerlendirilmesi
Evaluation of the requests for thyroid function test according algorithms and cost effectivity
Buket Kın Tekçe, Oğuz Dikbaş, Hikmet Tekçe, Mehmet Tosun
doi: 10.5505/abantmedj.2013.77699  Sayfalar 114 - 118

10.
Ortez Dizaynında Biyomekanik Simulasyon ve Standart Tekniğin Adolesan İdiyopatik Skolyoz Tedavisindeki Etkilerinin Karşılaştırılması: İlk Sonuçlar
The Comparison of The Effects Of Biomechanical Simulation in Orthesis Desing and Standard Technique on The Treatment of Adolescent Idiopathic Scoliosis: First Result
Mustafa Erkan İnanmaz, Hakan Sarman, İbrahim Engin Şimşek, Hakan Başar, Mustafa Uslu, Kamil Çağrı Köse
doi: 10.5505/abantmedj.2013.55707  Sayfalar 119 - 122

11.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ nde Yatırılarak İzlenmiş Olan Yanık Vakaları
Burn cases that are hospitalized in Şanlıurfa Education & Research Hospital
Mansur Kürşad Erkuran, Ahmet Ceylan, Erhan Düzenli, Fatih Büyükcam
doi: 10.5505/abantmedj.2013.74745  Sayfalar 123 - 129

OLGU SUNUMU
12.
Penil fraktür ve eşlik eden üretral travma: Tam idrar tahlili rutinde yapılmalı mıdır?
Penile fracture associated with urethral travma: Is routine urinalysis required?
Muhammet Ali Kayıkçı, Coşkun Kaçağan, Dursun Baba, Haydar Kamil Çam
doi: 10.5505/abantmedj.2013.53825  Sayfalar 130 - 133

13.
PFAPA sendromu: Olgu sunumu
PFAPA syndrome: Case report
Mervan Bekdaş
doi: 10.5505/abantmedj.2013.46330  Sayfalar 134 - 137

14.
Hamilelikte Ve Sonrasında Geçmeyen Parmak Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Osteokondrom
A Rare Reason Of Persistant Finger Pain During Pregnancy And After: Osteochondroma
Cengiz Işık, Hüsamettin Çakıcı, Recai Özkılıç
doi: 10.5505/abantmedj.2013.52724  Sayfalar 138 - 140

15.
Kronik Eozinofilik Pnömoni: iki olgu sunumu
Chronic Eosinophilic Pneumonia: Two case reports
Özlem Kar Kurt, Ferda Öner Erkekol, Adile Berna Dursun
doi: 10.5505/abantmedj.2013.79188  Sayfalar 141 - 144

16.
Rastlantısal Olarak Beş Renal Arter Saptanan Parsiyel Nefrektomi Olgusu
Incidentally Detected Five Renal Arteries During Partial Nephrectomy: Case Report
Ramazan Topaktaş, Abdulkadir Tepeler, Fatih Elbir, Emrecan Polat, Abdullah Armağan, Şinasi Yavuz Önol
doi: 10.5505/abantmedj.2013.77487  Sayfalar 145 - 147

17.
Ülseratif Kolit Hastasında Nadir Yerleşimli Dijital Tromboemboli Olgusu
Case Report of a Rare Digital Thromboembolism in an Ulcerative Colitis Patient
Mehmet Çelikbilek, Yunus Keser Yılmaz, Asuman Çelikbilek, Aylin Okur, Haldun Selçuk
doi: 10.5505/abantmedj.2013.84756  Sayfalar 148 - 150

18.
Serozal Tutulumlu Eozinofilik Gastroenterit ve Siklik Nötropeni
Eosinophilic Gastroenteritis With Serosal Involvement and Cyclic Neutropenia
Uğur Korkmaz, Ali Erkan Duman, Neslihan Bozkurt, Gökhan Dindar, Hasan Yılmaz, İlhan Dolaşık, Mürsel Sali, Burak Can, Altay Çelebi, Ömer Şentürk, Sadettin Hülagü
doi: 10.5505/abantmedj.2013.69772  Sayfalar 151 - 155

DERLEME
19.
Transversus Abdominis Plan (TAP) Bloğu
Transversus Abdominis Plane (TAP) Block
Ümit Yaşar Tekelioğlu, Abdullah Demirhan, Hasan Koçoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2013.66376  Sayfalar 156 - 160

20.
Peripartum Kardiyomiyopati
Peripartum Cardiomyopathy
Ümran Koçak, Derya Tok, Göktürk İpek
doi: 10.5505/abantmedj.2013.26818  Sayfalar 161 - 167

21.
Böbrek Tümörlerinde Radyofrekans Ablasyon Tedavisi
Radiofrequency Ablation Treatment of Kidney Tumors
Ayhan Karaköse, Mehmet Bilgehan Yüksel, Yusuf Ziya Ateşçi
doi: 10.5505/abantmedj.2013.36036  Sayfalar 168 - 170

EDITÖRE MEKTUP
22.
Statin ve Fenofibrat Birlikte Kullanımına Bağlı Rabdomyoliz: Bir Olgu Nedeniyle
Rhabdomyolysis Related Statine and Fibrate Combination Theraphy: A Single Case
Ahsen Zeyrek İşçi, Gülali Aktaş, Sevim Karaçay, Haluk Şavlı
doi: 10.5505/abantmedj.2013.38039  Sayfalar 171 - 172
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
III. Ventrikülün kolloid kisti: başağrısının nadir bir nedeni
Colloid Cyst of Third Ventricle: Unusual Cause of Headache
Fuat Özkan, Mehmet Fatih İnci, İdris Altun
doi: 10.5505/abantmedj.2013.86580  Sayfalar 173 - 175

24.
Esansiyel Trombositemi’li bir hastada Sistemik Lupus Eritematozus
Systemic Lupus Erythematosus in a patient with Essential Thrombocytemia
Gökhan Erbag, İbrahim Hakkı Dursun, Yıldıray Topçu, İlhan Dolaşık, Selçuk Yusuf Şener
doi: 10.5505/abantmedj.2013.13008  Sayfalar 176 - 177
Makale Özeti | Tam Metin PDF

25.
Psikojenik kusma tedavisinde essitalopram ve olanzapin birlikte kullanımı: Olgu sunumu
Escitalopram and olanzapine combination in treating psychogenic vomiting: A case report
Osman Yıldırım, Fatih Canan
doi: 10.5505/abantmedj.2013.52824  Sayfa 178
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale