ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 3 (1)

Cilt: 3  Sayı: 1 - 2014

1.
Abant Tıp Dergisi (3. Cilt 1.Sayı)
Abant Medical Journal

Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Kronik Santral Seröz Koryoretinopatide Fotodinamik Tedavinin ve İntravitreal Bevacizumab Enjeksiyonunun Etkinliği
Efficacy of Photodynamic Therapy Versus Intravitreal Bevacizumab Injection for Chronic Central Serous Chorioretinopathy
Hasan Ali Tufan, Metin Ünlü, Sedat Arıkan, Selçuk Kara, Baran Gencer, Şengül Özdek
doi: 10.5505/abantmedj.2014.42104  Sayfalar 1 - 6

3.
Sınır ve Hafif Zeka Geriliklerinde Suç Türlerinin ve Cezai Sorumluluklarının Değerlendirilmesi: Herhangi Bir Fark Var Mıdır ?
Assessing the type of offence and criminal responsibility in borderline and mild intellectual disabilities: Is there any difference?
Abdullah Akpınar, Umut Mert Aksoy
doi: 10.5505/abantmedj.2014.52714  Sayfalar 7 - 11

4.
Jeneralize liken planusta dar-bant UVB tedavisi
Narrow-band UVB treatment in generalized lichen planus
Bilge Bülbül Şen, Emine Nur Rifaioğlu, Özlem Ekiz, Tuğba Şen, Ebru Çelik, Asena Çiğdem Doğramacı
doi: 10.5505/abantmedj.2014.88597  Sayfalar 12 - 15

5.
Ankilozan spondilit hastalarında nötrofil-lenfosit oranı
Neutrophil-lymphocyte ratio in patients with ankylosing spondylitis
Mustafa Özşahin, Hilmi Demirin, Taner Uçgun, Fatih Ermiş, Özlem Admış, Safinaz Ataoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2014.16878  Sayfalar 16 - 20

6.
Alt Solunum Yolu İnfeksiyonu Nedeniyle Yatan Hastalarda Nonspesifik Kültür Antibiyogram Sonuçları ve Ampirik Tedavi Yaklaşımları
Nonspecific Culture and Antibiogram Results of Hospitalized Patients Because of Lower Respiratory Tract Infection and Empiric Treatment Approach
Fahrettin Talay, Erdoğan Çetinkaya, Atayla Gençoğlu, Gülşah Şafak, İlhan Taş, Sedat Altın, Özlem Kar Kurt, Zehra Yaşar
doi: 10.5505/abantmedj.2014.95867  Sayfalar 21 - 26

7.
Nadir Görülen Bir Tümör Feokromasitoma; Tek Merkez Deneyimi
Pheochromocytoma Is A Rare Tumor; Single Center Experience
Ebubekir Gündeş, Murat Çakır, Halil İbrahim Taşcı, Ahmet Tekin, Faruk Aksoy
doi: 10.5505/abantmedj.2014.73644  Sayfalar 27 - 32

8.
Alkole Bağlı Olmayan Yağlı Karaciğer Hastalığında, Kardiyovasküler Riskin Öngördürücüsü Olan QT Dağılımı Artmıştır
QT Dispersion Which Predicts Cardiovascular Adverse Event Risk, Increases In Non Alcoholic Fatty Liver Disease
Ahmet Oğuz Baktır, Bahadır Şarlı, Ahmet Karaman, Hüseyin Arınç, Hayrettin Sağlam, Hatice Karaman, Abdülsamed Erden, Yasemin Doğan
doi: 10.5505/abantmedj.2014.00710  Sayfalar 33 - 37

9.
Künt Batın travmalarında Kolon Yaralanmaları -43 Olguluk Seri
Colon Injuries Due to Blunt Abdominal Trauma - A Case Series of 43 Patients
Bünyami Özoğul, Abdullah Kısaoğlu, Şükrü Aslan, Gürkan Öztürk, Ayhan Aköz, Atıf Bayramoğlu, Bülent Aydınlı, Sabri Selçuk Atamanalp
doi: 10.5505/abantmedj.2014.20082  Sayfalar 38 - 42

10.
A Comparison of Histopathological Appearance with Radiological Characteristics of Usual Interstitial Pneumonia
Özlem Kar Kurt, Nazire Uçar, Sibel Meryem Alpar, Funda Demirağ, Yetkin Agaçkıran, Hakan Ertürk, Emine Bahar Kurt
doi: 10.5505/abantmedj.2014.04706  Sayfalar 43 - 49

11.
Periferik Hastahane İmkansızlıklarında Bir İmkan; “Hızlı Üreaz Testi”
An Opportunity On Peripheral Hospital Impossıbilities “Fast Urease Test”
Şükrü Arslan
doi: 10.5505/abantmedj.2014.28190  Sayfalar 50 - 54

12.
El ve El Bilek Tümörlü Hastalarda Eksizyonel Biyopsi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
An Evaluation Excisional Biopsy Results of Hand and Wrist With Tumor of The Patients
Hakan Sarman, Cengiz Işık, Abdullah Alper Şahin, Tolgahan Kuru, Hasan Kızılay, Şemsi Taştan, Birsen Besinli, Tuncay Baran, Cengizhan Kantar
doi: 10.5505/abantmedj.2014.30602  Sayfalar 55 - 61

13.
Madde Kötüye Kullanım Öyküsü Olan Bireylerde Erişkin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Yaygınlığı
Prevalence of Adult Attention and Hyperactivity Disorders Symptoms Among Those Have History of Substance Abuse
Uğur Çakır, Eda Kavur İnan, Esin Temeloğlu Şen, Ümit Karabulut, Ayşegül Sinem Tekeş, Ayla Tanrıverdi
doi: 10.5505/abantmedj.2014.30974  Sayfalar 62 - 66

OLGU SUNUMU
14.
Ailesel Akdeniz Ateşi Malign Periton Mezotelyoma için bir risk faktörü mü: Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Is Familial Mediterranean fever a risk factor for Malignant Peritoneal Mesothelioma: a Case Presentation and Literature Review
Şafak Şahin, Soner Şenel, Saadettin Kılıçkap
doi: 10.5505/abantmedj.2014.84755  Sayfalar 67 - 69

15.
Kısa Psikotik Bozuklukla İlgili Üç Olgu Sunumu
Brief Psychotic Disorder Three Case Reports
Taşkın Özdeş, Şafak Taktak, Bahadır Kumral, Bülent Tokdemir
doi: 10.5505/abantmedj.2014.83702  Sayfalar 70 - 74

16.
Sağ üst lob atelektazisi ile başvuran yabancı cisim aspirasyonu
Foreign body aspiration with the right upper lobe atelectasis
Aybars Özkan, Mesut Okur, Murat Kaya, Adem Küçük
doi: 10.5505/abantmedj.2014.98698  Sayfalar 75 - 77

17.
Lütfen biraz daha dikkat: Bir boğulayazma olgusu
More attention please: a near-drowning case
Mervan Bekdaş, Sevil Bilir Göksügür, Ali Fuat Serpen, Fatih Demircioğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2014.36349  Sayfalar 78 - 80

18.
Radius başında osteokondrom
Osteochondroma of the radial head
Mehmet Serhan Er, Halil Atmaca, Levent Altınel
doi: 10.5505/abantmedj.2014.59454  Sayfalar 81 - 83

19.
Visseral leishamniasisle beraber görülen immün hemolitik anemi
Immune hemolytic anemia with visceral leishmaniasis
Özlem Gül, Yalçın Göksügür, Mehmet Davutoğlu, Mesut Garipardıç
doi: 10.5505/abantmedj.2014.92486  Sayfalar 84 - 87

20.
Kontralateral İki Ayrı Lokalizasyonda Becker Nevüs Olgusu
A Becker Nevus Case With Contralaterally Located Two Seperate Lesions
Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, Serap Polat
doi: 10.5505/abantmedj.2014.39974  Sayfalar 88 - 90

EDITÖRE MEKTUP
21.
Korunmuş Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonlu Ciddi Sol Ana Koroner Arter Tıkanması
Severe Occlusion of the Left Main Coronary Artery with Preserved Left Ventricular Systolic Function
Aydın Akyüz, Dursun Çayan Akkoyun, Şeref Alpsoy
doi: 10.5505/abantmedj.2014.72691  Sayfalar 91 - 92
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Primer aldosteronizmli olgumuzda tedavi sonrası hiperglisemide belirgin düzelme
Significant improvement of hyperglycemia after treatment in a patient with primary aldosteronism
Hacer Şen, Emine Binnetoğlu, Fahri Güneş, Mehmet Aşık, Şengül Özçelik, Kubilay Ukinç
doi: 10.5505/abantmedj.2014.36449  Sayfalar 93 - 94
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Rüptüre İntrakranial Dermoid Kist: Konvansiyonal ve Diffüzyon Ağırlıklı MR Bulguları
Ruptured Intracranial Dermoid Cyst: Findings of Conventional And Diffusional –Weighted MR Imaging
Semra Duran, Mehtap Çavuşoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2014.18199  Sayfalar 95 - 98
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
24.
Gebelikte Trombositopeni
Thrombositopenia in Pregnancy
Şafak Şahin, Umut Bingöl, Asker Zeki Özsoy, Türker Taşlıyurt
doi: 10.5505/abantmedj.2014.44265  Sayfalar 99 - 104

25.
Çocuklarda Üriner sistem enfeksiyonlarında tedavi
Treatment of urinary tract infection in children
Selma Alim Aydın, Nilgün Çakır, Beyhan Küçükbayrak
doi: 10.5505/abantmedj.2014.89421  Sayfalar 105 - 111

LookUs & Online Makale