ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Tıp Dergisi - Abant Med J: 4 (1)
Cilt: 4  Sayı: 1 - 2015
1.
Abant Tıp Dergisi (4.Cilt 1.Sayı)
Abant Medical Journal

Sayfalar 0 - 1
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Okul öncesi dönemde ağır hışıltı atağı ile ilişkili risk faktörleri
The risk factors associated with severe wheeze episode in preschool children
Erdem Topal, Ferhat Çatal, Mehmet Aslan, Ramazan Özdemir, Ahmet Karadağ, Gülsüm Demirtaş, Elif Şenbaba, Ahmet Kurt
doi: 10.5505/abantmedj.2015.80775  Sayfalar 1 - 5

3.
Bilgisayarlı Toraks Tomografisini Gereğinden Fazla mı İstiyoruz?
Do We Want Thorax Computed Tomography much more than Required?
Ege Güleç Balbay, Sinem Safçı, Emine Banu Çakıroğlu, Alp Alper Şafak
doi: 10.5505/abantmedj.2015.16769  Sayfalar 6 - 10

4.
Doğurganlık çağındaki kadınlarda Toksoplazma ve Rubella seroprevalansı
Seroprevalence of Toxoplasma and Rubella in childbearing age women
Meryem Iraz, Bilge Gültepe, Ayşenur Ceylan, Mehmet Ziya Doymaz
doi: 10.5505/abantmedj.2015.18189  Sayfalar 11 - 14

5.
Polikistik Overli Hastalarda Metformin Tedavisinin Antimüllerian Hormon Düzeylerine Etkisi
Effect Of Metformın Therapy On Antı Mullerian Hormone Levels In Patıents Wıth Polycystıc Ovary Syndrome
Zeynep Kamalak, Ayşe Çarlıoğlu, Derya Akdeniz, Sema Uysal, İlknur İnegöl Gümüş, Nilgün Öztürk Turhan
doi: 10.5505/abantmedj.2015.47550  Sayfalar 15 - 19

6.
Trombolitik Tedavi Uygulanan Akut Alt Duvar Miyokard İnfarktüsünde Doku Doppler Görüntülemenin Çok Damar Hastalığını Belirlemedeki Yeri
The Value of Tissue Doppler Imaging in Prediction of Multivessel Disease in Patients with Acute Inferior Myocardial Infarction Treated by Thrombolytic Therapy
Hikmet Geleri, Mustafa Yılmaz, Kemal Karaağaç, Fahriye Vatansever Ağca, Erhan Tenekecioğu, Özlem Arıcan Özlük, Tezcan Peker, Mustafa Kuzeytemiz
doi: 10.5505/abantmedj.2015.70883  Sayfalar 20 - 27

7.
Lipid panelinde Non-HDL kolesterol ve Total kolesterol / HDL kolesterol oranı
Lipid panel with Non-HDL cholesterol and total cholesterol/HDL cholesterol ratio
Hatice Yüksel, İbrahim Kaplan, Tahsin Celepkolu, Gülten Toprak, Nurefşan Aydeniz, Emel Etik, Leyla Çolpan
doi: 10.5505/abantmedj.2015.80764  Sayfalar 28 - 32

8.
Diş hekimliğinde enfeksiyona maruz kalma ve korunma yöntemlerinin mesleki deneyim ve kliniklere göre dağılımının değerlendirilmesi
Evaluation of the distribution of exposure to infection and prevention methods in dentistry according to professional experience and clinics
Mehmet Ziya Yılmaz, Aysun Çağlar Torun, Feyza Şentürk, Mehtap Muğlalı, Nilüfer Özkan
doi: 10.5505/abantmedj.2015.29291  Sayfalar 33 - 37

9.
İnstabil Çocuk Önkol Diyafiz Kırık Cerrahisinde Açık ya da Kapalı Redüksiyonun Klinik ve Radyolojik Sonuçlara Etkisi
The Effect on Clinical and Radiological Results of Open or Closed Reduction in Unstable, Paediatric Forearm Diaphyseal Fracture Surgery
Necdet Sağlam, Tuhan Kurtulmuş, Birkan Kibar, Gürsel Saka, Cem Coşkun Avcı, Fuat Akpınar
doi: 10.5505/abantmedj.2015.29484  Sayfalar 38 - 43

10.
Miyofasial ağrı sendromu ile kan lipid düzeyleri arasındaki ilişki
The relationship between the lipid profile with miyofacial pain syndrome
Serpil Tuna, Sevil Alan
doi: 10.5505/abantmedj.2015.76588  Sayfalar 44 - 46

11.
Akut Miyokard İnfarktüs Geçiren Hastalarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri
Posttraumatic Stress Disorder Symptoms in Patients with acute myocardial infarction
Murat Semiz, Fatma Erdem, Alim Erdem, Taha Can Tuman, Meral Oran Demir, Nefise Kayka, Osman Yıldırım
doi: 10.5505/abantmedj.2015.78942  Sayfalar 47 - 53

12.
Erişkin Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı
Seroprevalance of Hepatitis A in The Adult Age Groups
Meryem Iraz, Bilge Gültepe, Mehmet Ziya Doymaz
doi: 10.5505/abantmedj.2015.82473  Sayfalar 54 - 58

13.
Zor Entübasyon Düşünülen Olgularda Storz DCI Videolaringoskop Ve Truview EVO2 Videolaringoskopun Entübasyon Koşulları Ve Hemodinami Yönünden Karşılaştırılması
Intubation with Storz DCI videolaryngoscope and Truview EVO2 videolaryngoscope: in patients with suspected difficult tracheal intubation
Esra Sarıhasan, Hediye Ayla Tür, Ersin Köksal, Faik Emre Üstün, İsmail Serhat Kocamanoğlu, Cengiz Kaya, Yasemin Burcu Üstün, Bahriye Binnur Sarıhasan
doi: 10.5505/abantmedj.2015.39358  Sayfalar 59 - 63

OLGU SUNUMU
14.
Geç Dönem Solar Makülopatili Bir Olgu
A Case of Late Solar Maculopathy
Remzi Mısır, Defne Kalaycı, Mesut Erdurmuş
doi: 10.5505/abantmedj.2015.04696  Sayfalar 64 - 66

15.
Posttravmatik apandisit; gerçek mi söylenti mi?
Posttraumatic appendicitis; Is it true or rumor?
Ayşegül Altunkaş, Tuğba İlkem Özçağlayan, Ahmet Orhan Çelik, Ahmet Sümbül
doi: 10.5505/abantmedj.2015.05025  Sayfalar 67 - 69

16.
Yenidoğan Kabızlığında Unutulmaması Gereken Bir Tablo; Hirschprung Hastalığı
A Condition Should Be Remembered In Newborn Constipation Hirschprung Disease
Sevil Bilir Göksügür, Mervan Bekdaş, Buket Kara, Nuriye Tarakçı, Hüseyin Altunhan, Hülya Öztürk, Fatih Demircioğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2015.28199  Sayfalar 70 - 72

17.
Behçet Hastalığı ile İlişkili Piyoderma Gangrenosum; Bir Olgu Sunumu
Pyoderma gangrenosum associated with Behçet's Disease: A Case Report
Pınar Özuğuz, Seval Doğruk Kaçar, Tayfun Kocoglu, Betül Demirciler Yavaş
doi: 10.5505/abantmedj.2015.66487  Sayfalar 73 - 75

18.
Tanıda gecikilmiş ve yüzde geniş skar bırakmış bir kutanöz leishmania olgusu
A cutaneous leishmania case left a deep scar on the face and delayed at diagnosis
Sevil Alan, Cumhur İbrahim Başsorgun
doi: 10.5505/abantmedj.2015.70783  Sayfalar 76 - 78

EDITÖRE MEKTUP
19.
Editöre mektup: Ortalama trombosit hacmi mortalite öngörüsünde kullanılmamalıdır
Letter to the editor: The mean platelet volume should not be used in prediction of mortality
Cengiz Beyan, Esin Beyan
doi: 10.5505/abantmedj.2015.18480  Sayfa 79
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Konjenital Vertikal Talus: Bir Olgu Sunumu
Congenital Vertical Talus: A Case Report
Mehmet Serhan Er, Fırat Doğruöz, Mehmet Eroğlu, Halil Atmaca
doi: 10.5505/abantmedj.2015.35220  Sayfalar 80 - 81
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Nadir Görülen Bir Olgu: Künt Travmaya Bağlı Koledok Kist Rüptürü
A Rare Case: Choledochal Cyst Rupture Due to Blunt Trauma
Yavuz Katırcı, Fatih Alper Ayyıldız, Aylin Erkek, Hayri Ramadan, Figen Coşkun
doi: 10.5505/abantmedj.2015.02997  Sayfalar 82 - 83
Makale Özeti | Tam Metin PDF

22.
Spontan tromboze olan rüptüre aort anevrizması
Spontaneous trombosed ruptured abdominal aortic aneurysm
Ömer Yazgan, Sibel Yazgan, Ayla Büyükkaya, Ramazan Büyükkaya
doi: 10.5505/abantmedj.2015.92408  Sayfalar 84 - 86
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Korunmuş Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonlu Ciddi Sol Ana Koroner Arter Tıkanması
Severe Occlusion of the Left Main Coronary Artery with Preserved Left Ventricular Systolic Function
Zeki Yüksel Günaydın
doi: 10.5505/abantmedj.2015.88319  Sayfa 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
24.
Radikal Nefrektomili Bir Hastada Kemik Sintigrafisinde Nefrektomi Alanında Yumuşak Doku Tutulumu
Soft Tissue Ivolvement in the Nephrectomy Area on the Bone Scintigraphy Tc-99m MDP of a Patient Underwent Radical Nephrectomy
Ayşe Nurdan Korkmaz, Mehmet Remzi Erdem, Billur Çalışkan, Şebnem Duygulu, Hüseyin Çiven, Nesrin Aydın, Güzin Töre
doi: 10.5505/abantmedj.2015.48379  Sayfa 88
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
25.
Lomber disk herniasyonunda neovaskülarizasyonla ilişkili rezorbsiyon mekanizmaları
Resorption mechanisms related with neo-vascularization for the lomber disc herniation
Bünyamin Koç, Barış Nacır, Hatice Rana Erdem
doi: 10.5505/abantmedj.2015.19483  Sayfalar 89 - 94

26.
Anal kanal duplikasyonu: Vaka sunumu ve literatüre genel bakış
Anal canal duplication: Case report and literature review
Hüseyin Kılınçaslan, İbrahim Aydoğdu, Tuğrul Dönmez
doi: 10.5505/abantmedj.2015.75046  Sayfalar 95 - 100

LookUs & Online Makale