ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 4 (3)

Cilt: 4  Sayı: 3 - 2015

1.
Abant Tıp Dergisi (4.Cilt 3.Sayı)
Abant Medical Journal

Sayfa 0
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN MAKALE
2.
Mini Doz Hipobarik Unilateral Spinal Anestezi İle Endovenöz Radyofrekans Tedavisi
Low Dose Hypobaric Bupivacaine In Unilateral Spinal Anesthesia For Endovenous Radiofrequency Ablation
Mesut Erbaş, Hasan Ali Kiraz, Ali Ümit Yener, Tuncer Şimşek, Tuğba Doğu, Hüseyin Toman, Hasan Şahin, M Turgut Alper Özkan
doi: 10.5505/abantmedj.2015.18209  Sayfalar 205 - 209

3.
Allerjik rinit semptomları olan hastalarda deri prik testi sonuçları ile akciğer semptomları arasındaki ilişki
The relationship between the results of skin prick test and the pulmonary symptoms in patients with allergic rhinitis symptoms
Melike Demir, Gülistan Karadeniz, Emre Günbey, Hayriye Karabulut
doi: 10.5505/abantmedj.2015.33602  Sayfalar 210 - 215

4.
ST elevasyonu olmayan akut koroner sendrom hastalarında koroner arter hastalığı yaygınlığı ile GRACE risk skoru arasındaki ilişki
The relationship between the GRACE risk score and the severity of coronary artery disease in patients with non-ST elevated acute coronary syndrome
Adem Bekler, Gökhan Erbağ, Hacer Şen, Muhammed Turgut, Alper Özkan, Ali Ümit Yener, Tolga Kurt, Emine Gazi
doi: 10.5505/abantmedj.2015.48344  Sayfalar 216 - 221

5.
Kala-azarlı çocuk hastalarda lipozomal amfoterisin B ile tedavi deneyimi
Treatment experience with liposomal amphotericin B in pediatric patients with kala-azar
Can Acıpayam, Gülnaz Çulha, Ali Altunay, Fazilet Akoğlu, Alkan Yeral, Burcu Gülkan
doi: 10.5505/abantmedj.2015.15010  Sayfalar 222 - 229

6.
ST-Segment Yükselmesi Miyokard İnfarktüsülü Hastalarda Primer Perkütan Koroner Girişim Sonrası Anjiyografik Akışsızlık Fenomenini Öngürmede Başvuru Serum Albümin Düzeylerinin Yararı
The Utility of the Serum Albumin Levels on Admission for Predicting Angiographic No Reflow After Primary Percutaneous Coronary Intervention in Patients With ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
Halit Acet, Faruk Ertaş, Mesut Aydın, Hasan Kaya, Murat Yüksel, Mehmet Zihni Bilik, Nihat Polat, Mehmet Ata Akıl, Abdulkadir Yıldız, Mehmet Özbek, Leyla Çiftçi, Necdet Ozaydoğdu
doi: 10.5505/abantmedj.2015.42713  Sayfalar 230 - 238

7.
Klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında antibiyotik direnci
Antimicrobial resistance of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical specimens
Süleyman Durmaz, Türkan Toka Özer
doi: 10.5505/abantmedj.2015.38981  Sayfalar 239 - 242

8.
Kas İnvaziv Olmayan Mesane Karsinomlu Hastalarda Klinikopatolojik Parametrelerin Rekürrens ve Progresyonla İlişkisi
The Association Between the Clinicopathological Characteristics and the Recurrence and Progression in Patients with Non-Muscle Invasive Bladder Cancer
Gülzade Özyalvaçlı, Mehmet Emin Özyalvaçlı, Adnan Gücük, Hesna Müzeyyen Astarcı, Uğur Üyetürk, Eray Kemahlı
doi: 10.5505/abantmedj.2015.29052  Sayfalar 243 - 250

9.
Yetişkin Hastalarda Deri Biyopsilerinin Klinik Özellikleri ve Klinikopatolojik Korelasyonu
Clinical Features And Clinicopathological Correlation of The Skin Biopsies in Adult Patients
Bilal Sula, Haydar Uçak, Mustafa Arıca, Gül Türkçü
doi: 10.5505/abantmedj.2015.14890  Sayfalar 251 - 254

10.
Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmaların dağılımı
Distribution of microorganisms isolated from blood cultures collected from the neonatal intensive care units of Kayseri Training and Research Hospital
Derya Sağlam, Barış Derya Erçal, Gülhan Yağmur, Hatice Tuna Hörmet Öz, Mustafa Ali Akın, Elife Berk
doi: 10.5505/abantmedj.2015.43650  Sayfalar 255 - 260

11.
Acil Servise Başvuran Mantar Zehirlenme Vakalarının Demografik Olarak İncelenmesi
Demographic evaluation of emergency department patients with mushroom poisoning
Bülent Yılmaz, Arif Duran, Mansur Kürşad Erkuran, Ertuğrul Karğı, Güray Can, Tarık Ocak, Uğur Korkmaz, Mevlüt Kurt
doi: 10.5505/abantmedj.2015.33154  Sayfalar 261 - 265

OLGU SUNUMU
12.
Friedreich Ataksili Hastada Anestezi Yönetimi
The Anesthetic Management in A Patient With Friedreich Ataxia
Tuğba Doğu, Hasan Şahin, Tuncer Şimşek, Uğur Altınışık, Hüseyin Toman, Hatice Betül Altınışık, Hasan Ali Kiraz, Erkam Kömürcü, Mesut Erbaş
doi: 10.5505/abantmedj.2015.54376  Sayfalar 266 - 268

13.
İnfantil Akut Hemorajik Ödem: iki Yılda Dört Atak
Infantile Acute Hemorrhagic Edema: Four Attacks in Two Years
Gülcan Saylam Kurtipek, Fatma Tunçez Akyürek, Arzu Ataseven, Çelebi Kocaoglu, İlknur Küçükosmanoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2015.60352  Sayfalar 269 - 271

14.
Akut miyokardit ve akut miyokart infarktüsü ikilemi: vaka sunumu
The Dilemma of acute myocarditis and acute myocardial infarction: a case report
Zeki Yüksel Günaydın, Özgür Enginyurt, Yusuf Emre Gürel, Ahmet Kaya
doi: 10.5505/abantmedj.2015.23865  Sayfalar 272 - 276

15.
Miyastenik Krizli Olgunun Acil Sezaryeninde Anestezik Yaklaşım
Caesarean Anesthesia In Myastenic Crisis
Sadık Özmen, Uğur Altınışık, Hatice Betül Altınışık
doi: 10.5505/abantmedj.2015.95866  Sayfalar 277 - 279

16.
Atipik yerleşimli dev apokrin hidrokistom: olgu sunumu
Atypical localized giant apocrine hydrocystoma: case report
Hatice Uce Özkol, Abdullah Ünal, Gülay Bulut
doi: 10.5505/abantmedj.2015.03016  Sayfalar 280 - 282

17.
İdiyopatik Skrotal Kalsinozis
Idiopathic Scrotal Calcinosis
Rahime İnci, Perihan Öztürk, Kemal Özyurt, Sevgi Bakarış, Mehmet Fatih İnci
doi: 10.5505/abantmedj.2015.77045  Sayfalar 283 - 285

18.
Malignensi, Hiperparatiroidizm, Hipokalsiüri ve Yüksek Doz Vitamin D Kullanım Öyküsü Olan Hiperkalsemik Bir Hasta;Yaklaşım ve Kısa Literatür İncelemesi
A Hypercalcemic Patient With Malignancy, Hyperparathyroidism, Hypercalciuria and Vitamin D Overdose; Management and Brief Literature Review
Emin Murat Akbaş, Adem Güngör, Aysu Timuroğlu, Hünkar Ağgül, Nergis Akbaş
doi: 10.5505/abantmedj.2015.71601  Sayfalar 286 - 289

19.
Tavuk Kemiği ile Gelişen Kısmi Havayolu Obstrüksiyonu: Bir Olgu
Evolving with chicken bones Partial Airway Obstruction: A Case Repor
İsa Yıldız, İzzet Yıldız, Ömer Özgür Yıldız, Hakan Bayır, Atakan Genç
doi: 10.5505/abantmedj.2015.71354  Sayfalar 290 - 292

EDITÖRE MEKTUP
20.
Pons Apsesi Olan Hastada Metronidazolun İndüklediği Ensefalopati: Bir Olgu Sunumu
Metronidazole-induced encephalopathy in a patient with pons abscess: a case report
Fatma Öztürk, Gülen Burakgazi, Muammer Akyol
doi: 10.5505/abantmedj.2015.23600  Sayfalar 293 - 294
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Safeno Femoral Yetmezlik ile Beraber İzole Sağ Varikosel: Olgu Sunumu
isolated right varicocele with saphenofemoral incompetence: Case Report
Bekir Aras, Gündüz Yümün, Mehmet Korkmaz, Mehmet Yücel, Bekir Şanal
doi: 10.5505/abantmedj.2015.03064  Sayfalar 295 - 296

22.
Künt Travmaya Bağlı Trakea Rüptürü
Trachea Rupture Due to the Blunt Trauma
Levent Yeşilyurt, Mehmet Ali Özel, Behiç Volkan Boz, Fahri Halit Beşir, Ayhan Sarıtaş, Alp Alper Şafak
doi: 10.5505/abantmedj.2015.81994  Sayfalar 297 - 298
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Nadir bir kongenital anomali olan retrocaval üreter
Retrocaval ureter which is a rare congenital anomaly
Soner Çoban, Ali Tekin
doi: 10.5505/abantmedj.2015.20981  Sayfalar 299 - 300

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
24.
Gastrointestinal kanamanın nadir bir sebebi: İleal gastrointestinal stromal tümör
A rare cause of gastrointestinal hemorrhage: ileal gastrointestinal stromal tumor
Barış Yılmaz, Merih Altıok, Bora Aktaş, Bülent Yılmaz, Fuat Ekiz
doi: 10.5505/abantmedj.2015.25582  Sayfa 301
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
25.
Gebelikte Tromboembolik Hastalıklara Tanısal Yaklaşım
The Management Of Tromboembolic Diseases In Pregnancy
Zehra Yaşar, Fahrettin Talay
doi: 10.5505/abantmedj.2015.26214  Sayfalar 302 - 308

26.
Meme Ultrason Elastografi
Breast Sonoelastography
Zeynep İlerisoy Yakut, Aydın Kurt, Leman Günbey Karabekmez, Törel Oğur
doi: 10.5505/abantmedj.2015.52244  Sayfalar 309 - 316

LookUs & Online Makale