ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 4 (4)

Cilt: 4  Sayı: 4 - 2015

ÖZGÜN MAKALE
1.
Bağ kesen total diz protezlerinde sabit ve hareketli insertli protezlerin sonuçlarının karşılaştırılması
Comparison of the results of fix and mobile PCL-substituting knee prostheses
Çetin Işık, Mehmet Atıf Erol Aksekili, Mesut Tahta, Mahmut Uğurlu, Metin Doğan, Murat Bozkurt
doi: 10.5505/abantmedj.2015.96658  Sayfalar 317 - 322

2.
ST-Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü İçin Primer Anjiyoplasti Uygulanan Hastalarda Hiperosmolaritenin Prognoza Etkisi
Prognostic Impact of Hyperosmolarity in Patients Undergoing Primary Angioplasty for ST-Segment Elevation Myocardial Infarction
Gökhan Çiçek, Sadık Kadri Açıkgöz, Servet Altay, Mehmet Bozbay, Mehmet İleri
doi: 10.5505/abantmedj.2015.97720  Sayfalar 323 - 330

3.
Bolu İlinde Farklı Yaş Gruplarında Hepatit A Seroprevalansı
Seroprevalence Rates of Hepatitis A Virus in Different Age Groups in the Province of Bolu
Barış Bölükbaş, Zafer Mengeloğlu, Tekin Taş
doi: 10.5505/abantmedj.2015.41861  Sayfalar 331 - 333

4.
Lomber omurga cerrahisinde revizyon cerrahisi nedenleri ve sonuçları: 72 ardışık hasta ile deneyim
The causes and the results of revision surgery in lumbar spine: Experience with 72 consecutive cases
Hakan Ak, Tugay Atalay, İsmail Gülşen, Mehmet Deniz Bulut, Fatma Gündoğdu
doi: 10.5505/abantmedj.2015.53254  Sayfalar 334 - 337

5.
Lokal İleri Evre Rektum Tümörlerinde Neoadjuvan Kemoradyoterapinin Lokal Kontrol ve Hastalıksız Sağkalım Üzerine Etkisi
Effect of neoadjuvant chemoradiation on local control and disease-free survival in locally advanced rectal neoplasms
Remzi Kurt, Ertuğrul Karğı, Çağrı Tiryaki, Zülfü Bayhan, Hakan Uzunoğlu, Oğuz Özbay
doi: 10.5505/abantmedj.2015.00377  Sayfalar 338 - 350

6.
Toplum kökenli üriner sistem infeksiyonlardan izole edilen Escherichia coli suşlarında fosfomisin trometamol ve bazı antibiyotiklerin in-vitro etkinliğinin araştırılması
Investigation of in vitro activity of fosfomycin trometamol and some antibiotics in Escherichia coli strains isolated from community-acquired urinary tract infections
Süleyman Durmaz, Türkan Toka Özer, Hüseyin Çelik, Erkan Yula
doi: 10.5505/abantmedj.2015.69783  Sayfalar 351 - 354

7.
Diffüz İnterstisyel Akciğer Hastalığı Tanısı Alan Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
A Retrospective Analysis Of Cases With Diffuse Interstitial Lung Disease
Zehra Aşuk Yaşar, Duygu Unalmış, Polat Gulru, Buyuksirin Melih, Urpek Gulcan, Gültekin Tibet, Gülistan Karadeniz, Fahrettin Talay
doi: 10.5505/abantmedj.2015.43826  Sayfalar 355 - 359

8.
Suçiçeği Komplikasyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Varicella Complications
Mustafa Dilek, Mehmet Helvacı, Nejat Aksu
doi: 10.5505/abantmedj.2015.67699  Sayfalar 360 - 365

9.
Helicobacter Pylori pozitif Alopesi areata ve Vitiligo hastalarında Cag-A ilişkisi
The relationship of Cag-A in patients with HP positive alopecia areata and vitiligo
Gamze Erfan, Mustafa Oran, Rafet Mete, Hayati Güneş, Mehmet Emin Yanık, Hulya Albayrak, Mustafa Kaan Taşolar, Murat Aydın, Birol Topçu, Mustafa Kulaç
doi: 10.5505/abantmedj.2015.77598  Sayfalar 366 - 370

10.
Akut Myeloid Lösemili Hastalarda İndüksiyon Kemoterapisi Sonrası Gelişen Nötropeni Süresini Etkileyen Faktörler
Factors Affecting The Duration Of Neutropenia Which Occur After Induction Chemotherapy In Patıents With Acute Myeloid Leukemia
Nevzat Bulut, İlhami Kiki, Gülden Sincan, Rahşan Yıldırım, Murat Polat, Yusuf Bilen, Mehmet Gündoğdu
doi: 10.5505/abantmedj.2015.66933  Sayfalar 371 - 377

OLGU SUNUMU
11.
Parkinson hastasında sakatlığa neden olan multifokal nöropatik arthropathy
Multifocal neuropathic arthropathy causing disability in Parkinson's disease
Serpil Tuna, Ülkü Uçar, Nilüfer Vedin Balcı
doi: 10.5505/abantmedj.2015.99609  Sayfalar 378 - 379

12.
Sol Serbest Duvarda Çift Aksesuar Yolun Olduğu Wolf Parkinson White Sendromunun Nadir Bir Antitesi
Left Free Wall Dual Accesorry Pathway in Wolf Parkinson White Syndrome; A Rare Entity
Mesut Aydın, Abdulkadir Yıldız, Murat Yüksel, Mehmet Zihni Bilik, Yahya İslamoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2015.93723  Sayfalar 380 - 383

13.
Primer kardiyak leiomiyosarkom ile birlikte olan mezotelyal/monositik rastlantısal kardiyak tümör: İlk vaka sunumu
Mesothelial/Monocytic incidental cardiac excrescences (MICE) with primary cardiac leiomyosarcoma: Report of the first case
Ahmet Oğuz Baktır, Bahadır Şarlı, Murat Çiçek, Mustafa Serkan Karakaş, Hayrettin Sağlam, Hüseyin Arınç
doi: 10.5505/abantmedj.2015.54366  Sayfalar 384 - 386

14.
İntrakraniyal kanamalı bir olguda Klippel-Trenaunay sendromu ve Hemofili B birlikteliği
An intracranial hemorrhage in a patient with Klippel-Trenaunay syndrome and Hemophilia B association
Zühal Örnek, İbrahim Etem Pişkin, Mehmet Karacı
doi: 10.5505/abantmedj.2015.50023  Sayfalar 387 - 390

15.
Ankilozan Spondilitin Eşlik Ettiği Burst Fraktürlü Hastanın Tedavisi: Bir Olgu
Ankylosing Spondylitis Associated with Treatment of patients with fracture Burst: A Case
Veli Çıtışlı, Şule Onur, Kadir Ağladıoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2015.73792  Sayfalar 391 - 393

16.
Sorumlu lezyonu stentlemeden önce ön koşul sol ana koroner revaskülarizasyonu
Prerequisite revascularization of unprotected left main coronary artery before culprit lesion stenting
İsmail Ekinözü, Hakan Tibilli, Hakan Özhan, Yasin Türker, Enver Sinan Albayrak
doi: 10.5505/abantmedj.2015.03743  Sayfalar 394 - 396

17.
Skalp Yerleşimli Plexiform Nörofibromatozis: Olgu Sunumu
Plexiform Neurofibromatosis on Localized Scalp: Case Report
Gülcan Saylam Kurtipek, Arzu Ataseven, Fatma Tunçez Akyürek, Özlem Güngör
doi: 10.5505/abantmedj.2015.07769  Sayfalar 397 - 399

EDITÖRE MEKTUP
18.
Dyke-Davidoff Masson Sendromu
Dyke-Davidoff Masson Syndrome
İbrahim Güler, Şahabettin Akbayrak, İsmet Tolu
doi: 10.5505/abantmedj.2015.58561  Sayfalar 400 - 401
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Multiple Dalak Metastazları Olan İleri Evre Hepatoselluler Karsinom Vakası
Advanced Stage Hepatocellular Carcinoma with Multiple Splenic Metastasis
Güray Can, Gülbin Ünsal, Ahmet Küçükarda, Ali Rıza Soylu, Bülent Yılmaz, Elif Tuba Oğuz Taylan, Hatice Can, İbrahim Hakkı Köker, Hasan Celalettin Ümit, Ahmet Tezel
doi: 10.5505/abantmedj.2015.49091  Sayfalar 402 - 403
Makale Özeti | Tam Metin PDF

20.
Hipertansif Hastalarda Renal Doppler Ultrasononografi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Renal Doppler Ultrasonography Results in Hypertensive Patients
Teslime Ayaz, Osman Zikrullah Şahin, Serap Baydur Şahin, Özcan Yavaşi, Tuğba Durakoğlugil, Özlem Bilir, Neslihan Özyurt
doi: 10.5505/abantmedj.2015.19981  Sayfalar 404 - 406
Makale Özeti | Tam Metin PDF

21.
Malignant Meningioma; Tümör Rekurrensi veya Radyasyon Nekrozu? Manyetik Rezonans Spektroskopi-Perfüzyon Görüntüleme Yardım Edebilir mi?
Malignant Meningioma; Tumor Recurrence or Radiation Necrosis? Can Magnetic Resonance Spectroscopy-Perfusion İmaging Help?
Ümmügül Üyetürk, Kaan Helvacı, Burçin Budakoğlu, Özlem Uysal Sönmez, İbrahim Türker, Ülkü Yalçıntaş Arslan, Kemal Niyazi Arda, Berna Öksüzoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2015.56933  Sayfalar 407 - 410
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN GÖRÜNTÜ
22.
Kolorektal kanser taramasında kolonoskopi ile insidental olarak tanı konulan akut apandisit
Acute appendicitis diagnosed incidentally by colonoscopy in colorectal cancer screening
Barış Yılmaz, Bülent Yılmaz, Bora Aktaş, Fuat Ekiz
doi: 10.5505/abantmedj.2015.60362  Sayfa 411
Makale Özeti | Tam Metin PDF

23.
Nadir görülen bir pelvik kist hidatik olgusu
A rare case of pelvic hydatid cyst
Emrah Çağlar, Ali Özgür Kordon
doi: 10.5505/abantmedj.2015.61587  Sayfa 412
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
24.
Gonartozun patofizyolojisi ve klinik değerlendirilmesi
Pathophysiology and Clinical evaulation of Gonarthrosis
Bünyamin Koç, İsmail Boyraz, Hakan Sarman
doi: 10.5505/abantmedj.2015.04274  Sayfalar 413 - 419

25.
Yoğun Bakım Hastalarında Malnütrisyon
Malnutrition In Intensive Care Patients
Hakan Bayır, İsa Yıldız, Mansur Kürşat Erkuran, Hasan Koçoğlu
doi: 10.5505/abantmedj.2015.96720  Sayfalar 420 - 427

26.
Vitamin D ve Kardiyovasküler Hastalık
Vitamin D and Cardiovascular Disease
Bekir Uçan, Tuncay Delibaşı
doi: 10.5505/abantmedj.2015.75010  Sayfalar 428 - 435

LookUs & Online Makale