ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Med J: 7 (2)

Cilt: 7  Sayı: 2 - 2018

ÖZGÜN MAKALE
1.
Multipl Skleroz Hastalarında Romberg Test Sonuçlarına Göre Dengeyi Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi: Vaka Kontrol Çalışması
Analyze of the Parameters Effecting Balance According to Romberg Test Scores in Multiple Sclerosis Patients: A Case Control Study
Fadime Küçük, Bilge Kara, Esra Coşkuner, Egemen İdiman
doi: 10.5505/abantmedj.2018.60590  Sayfalar 26 - 34
GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı; Multipl Skleroz hastalarında denge ve dengeyi etkileyebileceği bilinen parametreleri incelemek ve sonuçları sağlıklı kontrollerle karşılaştırmaktır. Ayrıca MS hastalarında denge bozukluğunun belirleyicisi olan Romberg testinin (+) ya da (–) olma durumuna göre dengeyi etkileyen parametrelerdeki değişimleri belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 17 Multipl Skleroz hastası ve 18 sağlıklı kontrol alınmıştır. Denge; Romberg, Expanded Disability Status Scale ve Berg Denge Ölçeği ile değerlendirilmiştir. Ayrıca Multipl Skleroz hastalarında dengeyi etkilediği bilinen kognisyon, fiziksel performans testleri, fiziksel aktivite düzeyi, zamanlı yürüme testi ve depresyon düzeyleri de ölçülmüştür.
BULGULAR: Multipl Skleroz hastaları ve sağlıklı kontroller arasında sağlıklı kontroller lehine fiziksel performans, denge ölçümleri, yorgunluğun fiziksel ve psikolojik alt parametreleri ve depresyon düzeyleri açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Multipl Skleroz’lu hastalar Romberg (-) ve (+) olarak ayrı ayrı incelendiğinde Expanded Disability Status Scale, el becerisi, performans testleri, denge, yorgunluğun fiziksel alt parametresi arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca Multipl Skleroz hastalarında Expanded Disability Status Scale, Romberg, yorgunluk fiziksel ve psikolojik ile Berg Denge Ölçeği arasında negatif yönlü, Romberg ile Berg Denge Ölçeği arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: MS hastalarında Romberg testinin (+) ya da (–) olmasına göre özürlülük düzeylerinin, el kullanımlarının, dengelerinin, fiziksel performanslarının, fiziksel yorgunluk düzeylerinin farklı olduğu görülmüştür. Romberg denge testinin sonuçlarının yol gösterici olduğu ve denge bozukluğunu belirlemede ilave testlerin de yapılması gerektiği düşünülmüştür.
INTRODUCTION: The aim of our study is to examine the parameters known to affect stability and balance in Multiple Sclerosis patients, and to compare the results with healthy controls. Besides Romberg 's test which is determinative of balance disorders in patients with MS to determine changes in the parameters affecting the balance according to (+) or (- ) the status of the it.
METHODS: The study included 17 patients with multiple sclerosis and 18 healthy controls. Balance was assessed by the Romberg 's test, Expanded Disability Status Scale and Berg Balance Scale. Also cognitive, physical performance tests, physical activity level, timed walking test, and depression levels were also measured which are known to affect the balance in MS patients.
RESULTS: There were meaningful differences between Multiple Sclerosis patients and healthy controls in favor of healthy controls; for physical performance, balance measurements, physical and psychological lower parameters of fatigue. There were also meaningful differences between Multiple Sclerosis patients for the Expanded Disability Status Scale, dexterity, performance testing, balance, and physical parameter of fatigue when they were grouped as Romberg (+) and (-). Also there were negative coreleations between Expanded Disability Status Scale, Romberg, physical and psychological parameters of fatigue with Berg Balance Scale; and positive coreleations between Romberg and Berg Balance Scale.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been shown that there were differences for disability level, dexterity, balance, physical performance and physical fatigue in Multiple Sclerosis patients who grouped as Romberg (+) and (-). I’s thought that The Romberg balance test is supervising and additional tests are required.

2.
İkili ve Üçlü Tarama Testi Biyokimyasal Parametrelerinin Hastanemize Ait Medyanlarının Değerlendirilmesi
Determination of the Median Levels of Double and Triple Screening Test Parameters in our Hospital
Veysel Sucu, Sembol Yıldırmak, Müberra Vardar, Veli Mihmanlı
doi: 10.5505/abantmedj.2018.24650  Sayfalar 35 - 40
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, laboratuarımızda çalışılan ikili [Gebelikle ilişkili plazma protein-A (PAPP-A) ve serbest beta insan koriyonik gonadotropin (sß-hCG)] ve üçlü [Koriyonik gonodotropin (hCG), alfa feto protein (AFP) ve unkonjuge Estriol (uE3)] prenatal tarama testleri biyokimyasal
parametrelerinin hasta populasyonumuza ait medyan değerlerini belirlemeyi ve diğer coğrafi bölgelerde belirlenmiş medyan değerleri ile karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya İstanbul ve çevresinde yaşayan ve 2012 Ocak - 2014 Aralık tarihleri arasında laboratuvarımızda ikili tarama testi yaptıran bin 572 ve üçlü tarama testi yaptıran iki bin 513 gebenin verileri dahil edildi. Hastanemize ait hesaplanan yeni medyan değerler ile reaktifleri ve cihazı sağlayan firmanın önerdiği medyan değerler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: İkili tarama testi için hesapladığımız medyan değerlerinin, firma yazılım programındaki medyan değerlerinden 11. gebelik haftası hariç diğer haftalarda anlamlı olarak farklı olduğu saptandı. İkili test parametreleri medyan değerlerimizi İngiltere, Eskişehir ve Bursa’da yapılan çalışmalarda belirlenen medyan değerleri ile kıyasladığımızda Eskişehir için 13. hafta hariç, İngiltere için 11. hafta hariç diğer
gebelik haftalarında anlamlı farklılık olduğu görüldü. Üçlü tarama testi için hesapladığımız medyanlar programdaki medyan değerleri ile kıyaslandığında hCG ve uE₃ parametreleri için 16. ve 17. hafta medyan değerleri arasındaki fark anlamlı bulundu. AFP için ise, 16.hafta hariç medyan değerleri farklı değildi. Üçlü test medyan değerlerimiz Mısır’da yapılan bir çalışmadaki medyan değerleri ile kıyaslandığında hCG için 16. hafta, AFP için 19. hafta hariç ve uE₃ değerleri için istisnasız tüm haftalarda anlamlı fark görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hem ikili hem de üçlü test biyokimyasal parametrelerinin medyan değerleri coğrafi bölge ve kullanılan cihazlara göre değişmektedir. Bu nedenle her laboratuvarın kendi bölgelerine ait medyan değerlerini belirlemesi ve risk hesaplamalarında bu değerlerin kullanılması gerekmektedir.
INTRODUCTION: The purpose of this study is to determine the median values of the double and triple screening test parameters in Okmeydani Training and Research Hospital and to compare with determined the median values in other geographical areas.
METHODS: Between 2012 January - 2014 December, triple tests were performed to 2513, double tests were performed to 1572 single pregnant women in Okmeydani Educational and Research Hospital Biochemistry Laboratory. The new calculated medians of the Okmeydani and the existing computer program’s medians were evaluated statistically.
RESULTS: The calculated double screening test median values were significantly different from the program’s medians in all gestational weeks (p<0.05) except 11th gestational week. Our double screening test median values compared with determined median values in studies in England, Bursa and Eskişehir. There were significantly diferences in all gestational weeks except for 11th week for England and 13th week for Eskişehir. Our tripple screening test median values compared with determined median values in programme and the
medians of hCG and uE₃ were significantly different from the programmes medians (p<0.05) 16th and 17th gestational week. Also, the medians of AFP were significantly different from the programmes medians 16th gestational week. Our tripple screening parameters median values were compared with determined median values in studies in Egypte. The medians of uE₃ were significantly different from the Egypt medians in all gestational week and There were significantly diferences in all gestational weeks except for 16th week for hCG, 19th week for AFP.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both double and triple median values vary depending on the geographical region and used device; therefore, all laboratory should determine the median values in their region.

OLGU SUNUMU
3.
Klopidogrel ve Varfarinin Birlikte Kullanımında Klopidogrele Bağlı Mukokutanöz Kanama: Olgu Sunumu
Mucocutaneous Bleeding Due to Clopidogrel in Use of Combination of Coumadin and Clopidogrel: A case report
Ali Ramazan Benli, Ufuk Turan Kürşat Korkmaz, Ekrem Karakaya, Mustafa Köroğlu, Habibullah Aktaş, Didem Adahan
doi: 10.5505/abantmedj.2018.07742  Sayfalar 41 - 43
Aile Hekimleri birinci basamakta sıklıkla dermatolojik lezyonlarla karşılaşmaktadırlar. Ayırıcı tanıda alerjik ve enfeksiyon gibi sık karşılaşılan durumların yanında koagülasyon defektleri de düşünülmelidir. Bu olguda aile hekimliği polikliniğine döküntüler ile başvuran 67 yaşındaki erkek hastada ilaca bağlı gelişen cilt altı kanama konu edinilmiştir. Varfarin ve klopidogrelin birlikte kullanımı eşliğinde normal değerlerde INR tespit edilmesi üzerine döküntülerin klopidogrele bağlı olabileceği değerlendirilmiş olup klopidogrelin kesilmesi ile lezyonların kaybolduğu gözlenmiştir. Antikoagülan ve antiagreganların birlikte kullanımının son yıllarda artması ile ilaca bağlı komplikasyonlarda artmıştır. Aile hekimleri, takip ettikleri hastaların kullandıkları ilaçların yan etkileri ve komplikasyonları konusunda dikkatli olmalıdırlar. Ayrıca dermatolojik lezyonları değerlendirirken sık görülen alerji ve enfeksiyonların yanında kanama diatezlerini de göz ardı etmemelidirler.
Family doctors often encounter patients with dermatological lesions. With respect to differential diagnosis, allergy, infection and hemorrhage-coagulation defects are situations to consider. In this report patient, 67 yrs/male, applied to polyclinic with dermatological lesions in thigh. In detailed anamnesis it is seen that patient was taking warfarin medication as anticoagulant and clopidogrel medication as antiaggregant because of aort and mitrale valves replacement. After consultations from dermatology, hematology and internal medicine it is accepted that lesions in thigh was due to hemorrhage of using clopidogrel and after ending clopidogrel medication, these lesions completely recovered. In recent years, due to different reasons anticoagulant and antiaggregant medication treatment increased and new medical preparations are discovered. Family doctors frequently encounter patients who take these medications. We represent this case report to take attention to close fallowing of patients regarding dermatological lesions and other hemorrhage complications and to remind that detailed anamnesis is very important in terms of diagnosis.

4.
Rektum Kanserine Eşlik Eden “Castleman Hastalığı”: Olgu Sunumu
Castleman Disease Accompanied to Rectum Cancer: A case report
Ufuk Arslan, Neriman Şengül, Müzeyyen Astarcı, Ertunç Cinpolat, Ümmügül Üyetürk, Safiye Gürel
doi: 10.5505/abantmedj.2018.26121  Sayfalar 44 - 47
Castleman Hastalığı nedeni bilinmeyen, lenfoid dokunun aşırı proliferasyonu ile seyreden benign bir hastalıktır. En sık mediastinal lenf bezlerini tutmakla birlikte servikal, supraclavikuler ve retroperitoneal lenf bezi tutulumu da izlenebilir. Bu yazıda rektum kanseri tanısı ile ameliyata hazırlanan hastada insidental olarak tanı konulan Castleman Hastalığı olgusunu sunduk.
Castleman disease is known to be extreme benign proliferation of lymphoid tissue. Actually the main etiology is still unknown. It is usually characterized in mediastinal lymph nodes. However it can also be investigated in cervical, supraclavicular and retroperitoneal lymph nodes. In this case report, we present a patient who was diagnosed as Castleman Disease while she was planned to have surgery for rectum cancer.

LookUs & Online Makale