ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Hemodiyaliz Hastalarında Sinakalsetin Serum Kalsiyum, Fosfor, ve Paratiroid Hormon Düzeylerine Etkisi [Abant Med J]
Abant Med J. 2012; 1(2): 55-60 | DOI: 10.5505/abantmedj.2012.03522

Hemodiyaliz Hastalarında Sinakalsetin Serum Kalsiyum, Fosfor, ve Paratiroid Hormon Düzeylerine Etkisi

Erkan Şengül1, Selma Satılmışoğlu2, Aysun Şengül3, Sevim Dindar4
1Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Nefroloji Bölümü
2Özel Düzce Diyaliz Merkezi
3Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü
4Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hemodiyaliz hastalarında sinakalset kullanımının serum kalsiyum, fosfor ve paratiroid hormon üzerideki etkisini incelemektir.
YÖNTEMLER: Çalışma, 15 (9 E, 6 K) hemodiyaliz hastasında yapıldı. 3 ay süre ile sinakalset kullanan hastaların retrospektif olarak dosyaları incelendi. Biyokimya tetkikleri ve kan basıncı kayıtları kaydedildi. İstatistiksel analizler SPSS ver. 15 ile gerçekleştirildi.
BULGULAR: Serum kalsiyum, kalsiyum x fosfor ürünü ve paratiroid hormon düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı azalmalar saptandı (sırasıyla P=0.001, P=0.04 ve P=0.009). Fosfor düzeyi azalmakla birlikte farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Üç hastada bulantı, üç hastada ise bulantı ve kusma gözlendi. Ayrıca üç hastada kalsiyum seviyesi 8 mg/dl’nin altına düştü.
SONUÇ: Sinakalset hemodiyaliz hastalarında serum kalsiyum, kalsiyum x fosfor ürünü ve paratiroid hormon düzeylerini anlamlı olarak azaltmaktadır. Tedavi sırasında bulantı, kusma ve hipokalsemi sık görülmektedir. Ancak, daha fazla hasta üzerinde yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hiperparatiroidizm, sinakalset, hemodiyaliz

The effect of Cinacalcet on Serum Calcium, Phosphorus and Parathyroid Hormone in Hemodialysis Patients

Erkan Şengül1, Selma Satılmışoğlu2, Aysun Şengül3, Sevim Dindar4
1Duzce Atatürk State Hospital, Department Of Nephrology
2Düzce Dialysis Center
3Duzce Atatürk State Hospital, Department Of Pulmonology
4Kocaeli Derince Education And Research Hospital, Department Of Internal Medicine

OBJECTIVE: The purpose of this study is to examine the effect of cinacalcet on serum calcium, phosphorus, and parathyroid hormone in hemodialysis patients.
METHODS: This study was performed in 15 hemodialysis patients. The medical records of patients taking cinacalcet for three months were examined. Biochemical tests and blood pressure were recorded. The statistical analysis was performed using SPSS version 15.0. P< 0.05 was considered statistically significant.
RESULTS: There were statistically significant decreases in calcium, calcium x phosphorus product and parathyroid hormone levels (P=0.001, P=0.04 and P=0.009 respectively). Phosphorus level was reduced but not significantly. Nausea was observed in three patients, nausea and vomiting in three patients, as well as hypocalcaemia (<8 mg/dl) in three patients.
CONCLUSION: Cinacalcet significantly reduced serum calcium, calcium x phosphorus product, and parathyroid hormone levels in hemodialysis patients. Nausea, vomiting, and hypocalcaemia often develop during the therapy. However, further studies are needed in larger patients.

Keywords: Hyperparathyroidism, cinacalcet, hemodialysis

Erkan Şengül, Selma Satılmışoğlu, Aysun Şengül, Sevim Dindar. The effect of Cinacalcet on Serum Calcium, Phosphorus and Parathyroid Hormone in Hemodialysis Patients. Abant Med J. 2012; 1(2): 55-60

Sorumlu Yazar: Erkan Şengül, Türkiye
LookUs & Online Makale