ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Sağlık müdürlüğü çalışanlarında sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(3): 104-112 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.08870

Sağlık müdürlüğü çalışanlarında sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi

Mustafa Çakır, Faruk Demirhan, Ahmet AKALAN, Nuray Yılmaz, Şenol ERGÜNEY
Kocaeli Sağlık Müdürlüğü

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmada sağlık müdürlüğü çalışanlarının sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte olan araştırma bir sağlık müdürlüğünde çalışan 228 kişiyle yürütülmüştür. Analizde istatistiksel anlamlılık düzeyi p< 0.05 alınmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan 228 kişinin %62,3’ü kadın; %23,2’si 36-40 yaş grubunda olup yaşları ortalaması 39,3±7,9 ortancası 40(min: 21;maks: 62)’tır. Çalışmaya katılanların %21,5’inin kronik hastalığı olduğu, %37,3’ünün vücut kitle indeksinin 25-29,9 olduğu, %31,1’inin sigara içtiği, %58,0’inin sağlığını iyi olarak düşündüğünü, %19,2’si düzenli egzersiz yaptığını ve %15,2’si yemeklerin tadına bakmadan tuz attığını belirtmiştir. Araştırmada sağlık çalışanlarının %54,3’ü en son 6 ay içinde kan basıncını ölçtürdüğünü, %17,0’si en son 6 ay-1 yıl içinde ölçtürdüğünü; %42,0’si en son 6 ay içinde kan şekerini ölçtürdüğünü, %20,8’i en son 6 ay-1 yıl içinde ölçtürdüğünü; %39,5’i en son 6 ay içinde kolesterolünü ölçtürdüğünü, %19,7’si en son 6 ay-1 yıl içinde ölçtürdüğünü ifade etmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda katılımcıların önemli kısmının kan basıncını, kan şekeri ve kolesterolünü son bir yıl içinde ölçtürmediği saptanmıştır Çalışma sonuçlarına göre sağlık çalışanlarına bulaşıcı olmayan hastalık risk faktörleriyle ilgili eğitim düzenlenmesi, bu konudaki farkındalığın artması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yaşam biçimi, Egzersiz, Kronik hastalık

Evaluation of healthy lifestyle behaviors in the employees of health directorate

Mustafa Çakır, Faruk Demirhan, Ahmet AKALAN, Nuray Yılmaz, Şenol ERGÜNEY
Kocaeli Health Directorate

INTRODUCTION: The aim of the study is to evaluate the healthy lifestyle behaviors of health directorate employees.
METHODS: The descriptive study was conducted on 228 individuals working in a health directorate. Statistical significance level was set to p<0.05 in the analysis.
RESULTS: Of the 228 individuals participated in the study, 62.3% were women; 23.2% were in the age group of 36-40 years, the mean age was 39.3±7.9 years, and the median age was 40 years (min: 21 years; max: 62 years). It was stated that of the participants, 21.5% had a chronic disease, 37.3% had a body mass index of 25-29.9, 31.1% were smoker, 58.0% consider their health as good, 19% exercise regularly, and 15.2% salt their meals before tasting them. In the study, it was stated that of the healthcare workers, 54.3% had their blood pressure measured in the last 6 months and 17.0% in the last 6 months-1 year; 42.0% had their blood glucose levels measured in the last 6 months and 20.8% in the last 6 months-1 year; 39.5% had their cholesterol levels measured in the last 6 months and 19.7% in the last 6 months-1 year.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, it was found that a significant portion of the participants did not have their blood pressure, blood glucose and cholesterol measured in the last year. According to the study results, it is important to organize a training on the risk factors of non-infectious diseases for the healthcare workers in terms of raising awareness on this issue.

Keywords: Healthy Lifestyle, Exercise, Chronic Disease

Mustafa Çakır, Faruk Demirhan, Ahmet AKALAN, Nuray Yılmaz, Şenol ERGÜNEY. Evaluation of healthy lifestyle behaviors in the employees of health directorate. Abant Med J. 2019; 8(3): 104-112

Sorumlu Yazar: Mustafa Çakır, Türkiye
LookUs & Online Makale