ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Tırnak Batması Cerrahi Tedavisinde Winograd Tekniği İle Sleeve Methodunun Karşılaştırılması [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(3): 113-118 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.09581

Tırnak Batması Cerrahi Tedavisinde Winograd Tekniği İle Sleeve Methodunun Karşılaştırılması

Selim Safalı
Ağrı Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Tırnak batması; günlük hayatı olumsuz etkileyen ve sık görülen ağrılı bir durumdur. Tırnak batması tedavisinde tanımlanmış birçok yöntem vardır. winograd yöntemi sık kullanılan cerrahi yöntemlerden biridir. Sleeve methodu ise daha az invaziv ve sonuçları iyi olan bir yöntemdir. Bu çalışmada winograd yöntemi ve sleeve yöntemi ile tedavi edilen olgular retrospektif olarak değerlendirilerek karşılaştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ağrı devlet hastanesinde ortopedi kliniğinde 2016-2019 yılları arasında winograd yöntemi ve sleeve methodu ile tedavi edilen 33 hastanın 39 ayak başparmak tırnak batması olgusu retrospektif olarak değerlendirildi. Bu hastalarda yaş, cinsiyet, tutulan ayak ve parmak tarafı, Heifetz evreleri, yineleme oranı, işe dönüş suresi ve memnuniyet durumları değerlendirildi.
BULGULAR: Tırnak batması nedeniyle 2016-2019 yılları arasında Ağrı Devlet Hastanesinde cerrahi tedavi yapılan hastalar 6 ay takip edildi ve sonuçlar incelendi. Heifetz evrelemesine göre evre 3 olan hastalar çalışmaya alındı. Winograd tekniği uygulanan 18 hasta ile Sleeve methodu uygulanan 15 hasta, 6 ay takip edilerek sonuçları karşılaştırıldı.
Winograd tekniği uygulanan yaş ortalaması 25(15-51) olan 18 hastanın( 12si erkek, 6sı kadın) 22 tırnak batması incelendi..
Sleeve methodu uygulanan 15 hastanın (11e, 4b) yaş ortalaması 23(16-41) olan, 17 tırnak batması incelendi. Rekürrens insidansına ve enfeksiyon insidansına 1. Hafta,1. Ay ve 6. Ayda bakıldı, her iki grup sonuçları birbirine yakındı. 6. Ayında yapılan hasta anketinde 100 puan üzerinden değerlendirme yapıldı; tedavinin etkinliği, tedavinin kolaylığı, tedavinin kozmetik sonucu, cerrahi sonrası konfor ve iyileşme süresi gibi parametreler puanlandırıldı.
Hiçbir hastada osteomyelit veya ciddi başka bir komplikasyon gelişmedi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: winograd yöntemi ve sleeve methodu, tırnak batması olgularında başarılı tedavi seçeneklerindendir. Sleeve yöntemi uygulaması daha kolay iyileşme süresi daha kısa ve kozmatik sonuçlar açısından tatmin edicidir.

Anahtar Kelimeler: Tırnak batması, winograd yöntemi, sleeve methodu, tırnak cerrahisi

Comparison Of Winograd Technique And Sleeve Method In Surgical Treatment Of Ingrown Toenail

Selim Safalı
Agrı State Hospital, Orthopaedics And Traumatology Department

INTRODUCTION: Ingrown toenail is a common painful condition that affects daily life negatively. There are many methods defined in the treatment of ingrown toenails. In this study, winograd method and sleeve method that used for patients treated were evaluated and compared retrospectively.
METHODS: 39 case of ingrown toenail of 33 patients treated with winograd method and sleeve method between 2016-2019 in orthopedics clinic in Ağrı State Hospital were evaluated retrospectively. Age, gender, foot and finger side, Heifetz stages, recurrence rate, return time and satisfaction were evaluated in these patients.
RESULTS: Patients who underwent surgical treatment in Ağrı State Hospital between 2016-2019 were followed up for 6 months and the results were reviewed. According to the Heifetz's staging, patients with Stage 3 were included in the study.The results were compared with 18 patients who underwent the Winograd technique and 15 patients who underwent the sleeve method followed up for 6 months.
22 nail stingings of 18 patients with a mean age of 25 who underwent Winograd technique were examined. 17 nail stingings of 15 patients with a mean age of 23 who underwent sleeve procedure were examined. The incidence of recurrence and the incidence of infection were determined at 1. week, 1. month and 6. Month and the results of both groups were close to each other. İn the 6. Month, the patient's satisfaction was scored by 100 points in terms of ease of treatment, comfort after surgery,effectiveness of the treatment and the results of the treatment.
None of the patients had osteomyelitis or any other serious complication.

DISCUSSION AND CONCLUSION: The Winograd method and the sleeve method are some of the successful treatment options in cases of nail stinging. The sleeve method is easier to practice and the healing time is shorter and more satisfying in terms of cosmatic results.

Keywords: ingrown toenail, winograd method, sleeve method, nail surgery

Selim Safalı. Comparison Of Winograd Technique And Sleeve Method In Surgical Treatment Of Ingrown Toenail. Abant Med J. 2019; 8(3): 113-118

Sorumlu Yazar: Selim Safalı, Türkiye
LookUs & Online Makale