ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Çocuk Acil Servisinde televizyon düşmesi ile ilişkili yaralanmalar: Kafa ve yüz yaralanmalarının yüksek oranı [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(1): 9-12 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.16768

Çocuk Acil Servisinde televizyon düşmesi ile ilişkili yaralanmalar: Kafa ve yüz yaralanmalarının yüksek oranı

Sinan Oğuz, Deniz Tekin, Funda Kurt, Veli Korkmaz, Emine Suskan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Acil Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Son yıllarda çocuklarda televizyon düşmesi ilişkili yaralamalarda önemli bir artış olmuştur. Ülkemizden konu ile ilgili sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada üzerine televizyon düşmesi sonrası Çocuk Acil Servisine başvuran olguların klinik özellikleri sunularak, baş ve yüz yaralanmalarının sıklığına dikkat çekmek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 2012- Aralık 2014 tarihleri arasında, Çocuk Acil Servisine üzerine televizyon düşmesi sonrası başvuran olgular bilgi işletim sistemi kullanılarak geriye dönük değerlendirilmiştir. Olguların demografik özellikleri, yaralanma bölgesi, bilgisayarlı tomografi görüntüleme sonuçları, tedavi şekilleri, izlem yerleri ve prognozları incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen 22 olgunun yaş ortalamaları 4,16 yıl (11ay-12yıl) olarak bulunmuştur. On yedi (%77,3) olgunun beş yaş ve altında olduğu görülmüştür. Kız ve erkekler eşit oranda bulunmuştur. Yirmi bir olgunun izlem ve tedavisi çocuk acil gözlem odasında tamamlanmıştır. Hiçbir olguya cerrahi girişim yapılmamış, ölen olgu olmamıştır. On yedi (%77,3) olguda baş, boyun ve yüz bölgesinde yaralanmaya ait bulgular saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Televizyon düşmesi ile ilişkili yaralanmalarda baş ve boyun bölgelerinin daha sık etkilendiği görülmüştür. Aileler bu yaralanmalar konusunda bilgilendirilmeli ve ev kazalarını önleme programları düzenlenmelidir. Çocuklar iyi monte edilmemiş televizyonlardan uzak tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çocuk Acil, Televizyon Düşmesi, Travma, Kafa Travması

Television tip over related injuries in Pediatric Emergency Department: High rate of head and face trauma

Sinan Oğuz, Deniz Tekin, Funda Kurt, Veli Korkmaz, Emine Suskan
Ankara University Faculty of Medicine, Department of Pediatrics, Pediatric Emergency Department, Ankara

INTRODUCTION: Television tip over related injuries in children have increased in recent years. There are limited numbers of studies on the subject from our country. In this study we presented clinical characteristics of patients who admitted to the our Pediatric Emergency Department after television tip over related injuries and we want to emphasize the high incidence of head and face injuries in this type of trauma.
METHODS: This retrospective study performed on patients admitted to Pediatric Emergency Department from June 2012 to December 2014, with television tip over related injuries. Demographic features, injury region, computed tomography results, treatment options, follow up locations and prognoses of cases have been evaluated.
RESULTS: Twenty two patients were included in the study and mean age was 4.16 years (11 months-12 years). Seventeen (77.3%) cases were under five years. Boys and girls were equal. Twenty-one of patients’ follow-up and treatment have been completed in the emergency observation room. No patient underwent to surgery and no patient died. Head, neck and facial injuries were detected in seventeen (77.3%) cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Head and neck areas were most commonly affected region of body parts with television tip over related trauma. Families should be informed about these injuries and home accidents prevention programs should be organized. Children should be kept away from television not well assembled.

Keywords: Children, Pediatric Emergency, Television tip over, Trauma Head Trauma

Sinan Oğuz, Deniz Tekin, Funda Kurt, Veli Korkmaz, Emine Suskan. Television tip over related injuries in Pediatric Emergency Department: High rate of head and face trauma. Abant Med J. 2019; 8(1): 9-12

Sorumlu Yazar: Sinan Oğuz, Türkiye
LookUs & Online Makale