ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Bir tıp fakültesindeki altıncı sınıf öğrencilerinin beslenme davranışlarının değerlendirilmesi [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(1): 13-18 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.23855

Bir tıp fakültesindeki altıncı sınıf öğrencilerinin beslenme davranışlarının değerlendirilmesi

Özgün Pehlivan, Seval ALKOY
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Bolu

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, hem beslenme davranışları açısından risk grubunda yer alan hem de gelecekte toplumun sağlıklı beslenmesi konusunda rehber olması beklenen tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencilerinin beslenme davranışlarının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini, bir tıp fakültesinde 2017 yılı Ağustos ayında öğrenim görmekte olan 114 altıncı sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Örneklem seçilmemiş, evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş ancak araştırma 106 (%93,0) öğrenciyle gerçekleştirilebilmiştir. Veriler, araştırmacılar tarafından literatüre dayandırılarak hazırlanan bir soru formu aracılığıyla, altı tıp öğrencisi tarafından gözlem altında anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma için ilgili tıp fakültesinin dekanlığından yazılı izin, öğrencilerden ise sözlü onam alınmıştır.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin %50,9’u kadın, yaşları ortalaması 23,8±1,1 yıldır. Yüzde 14,1’i fazla kilolu, %4,7’si obezdir. Öğrencilerin %75,5’i öğün atlamaktadır. En çok atlanan öğün kahvaltı (%73,8), en çok öğün atlama nedeni zaman bulamama (%51,3) ve en çok önem verilen öğün akşam yemeğidir (%50,0). Kahvaltıda en çok tüketilen besin peynirken (%77,4), diğer sık tüketilen besinler sırasıyla çay/kahve (%72,6), ekmek (%54,7), yumurta (%54,7) ve simit/poğaçadır (%53,8). Her gün sebze ve meyve tüketme sıklığı %17,0’dır. Yüzde 27,4’ü sofrada yemeklere sıklıkla tuz eklemekte, %21,7’si sigara kullanmaktadır. Sadece %39,6’sı sağlıklı beslendiğini düşünmektedir. Öğrencilerin %45,3’ü sağlıklı beslenme konusundaki bilgilerinin toplumu yönlendirmek için yetersiz olduğuna inanmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin birçoğu başta kahvaltı olmak üzere öğün atlama, sebze ve meyve tüketmeme, sofrada yemeklere tuz ekleme gibi sağlıksız beslenme davranışları göstermektedir. Önemli bir kısmı sağlıklı beslenmediğini düşünmekte ve sağlıklı beslenme konusundaki bilgilerinin yetersiz olduğuna inanmaktadır. Hekimlerin toplumun sağlıklı beslenmesi konusundaki rol ve sorumlulukları olduğu düşünüldüğünde, tıp eğitimi içerisinde bu konunun daha çok vurgulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Beslenme Davranışı, Tıp Öğrencileri

Evalution of feeding behavior of sixth grade students in a medical faculty

Özgün Pehlivan, Seval ALKOY
Bolu Abant Izzet Baysal University School Of Medicine, Department Of Public Health, Bolu

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the feeding behavior of the sixth grade students of the medical faculty who are both in the risk group in terms of feeding behavior and who are expected to guide the healthy nutrition of the society in the future.
METHODS: The population of this descriptive study consisted of 114 sixth grade students studying in a medical school in August 2017. The sample was not selected, the whole of the universe was targeted but the research was carried out with 106 (93.0%) students. The data were collected by six medical students using a questionnaire prepared on the basis of the literature by the researchers. Written permission was obtained from the dean's office of the related medical school and verbal consent was obtained from the students.
RESULTS: 50.9% of the students participated in the study were women and their average age was 23.8 ± 1.1 years. 14.1% is overweight and 4.7% is obese. 75.5% of students skip meals. The most skipped meals were breakfast (73.8%), the reason for skipping the most meals inability to find time (51.3%) and the most important (50.0%) dinner meal. The most consumed food was cheese (77.4%) and other frequently consumed foods were tea / coffee (72.6%), bread (54.7%), eggs (54.7%) and bagels (53.7%) at breakfast. The frequency of consuming vegetables and fruits is 17.0% per day. 27.4% of students often add salt to meals at the table, 21.7% smoke. Only 39.6% of them think that they are healthy nutrition. 45.3% of the students believe that their knowledge on healthy nutrition is insufficient to guide the society.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Many of the students show unhealthy feeding behavior such as skipping meals (more breakfast), not eating vegetables and fruits, adding salt to meals. A significant number of people think that they do not eat well and that they have insufficient knowledge about healthy nutrition. Considering that physicians have a role and responsibilities in the healthy nutrition of the society, this issue should be emphasized in medical education.

Keywords: Nutrition, Feeding Behavior, Medical Students

Özgün Pehlivan, Seval ALKOY. Evalution of feeding behavior of sixth grade students in a medical faculty. Abant Med J. 2019; 8(1): 13-18

Sorumlu Yazar: Özgün Pehlivan, Türkiye
LookUs & Online Makale