ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
İnsülinoma Tanı ve Tedavisi: Güncel Bakış [Abant Med J]
Abant Med J. 2017; 6(1): 32-37 | DOI: 10.5505/abantmedj.2017.24892

İnsülinoma Tanı ve Tedavisi: Güncel Bakış

Esra Ademoğlu1, Zehra Candan2, Hikmet Tekçe3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü, Bolu
2Medikal Park Hastaneleri, Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü, Ankara
3Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı, Bolu

İnsülinoma, pankreas beta hücrelerinden köken alan nadir görülen bir endokrin tümördür ve organik hiperinsülinemik hipogliseminin en sık nedenidir. Çoğunlukla küçük, soliter, intrapankreatik ve benign bir tümördür. Genellikle sporodik olarak görülür ancak multıpl endokrin neoplazi sendromu (MEN-1) ile de birliktelik gösterebilir. Malign ve benign tümör ayrımını sağlayan spesifik morfolojik, biyokimyasal veya genetik özellikler olmadığı için malignite tanısı lokal ve uzak metastaz varlığı ile konur. Lokalizasyonda girişimsel ve girişimsel olmayan birçok yöntem mevcuttur. Tümör lokalize edildikten sonra cerrahi tedavi ile tümörün çıkarılması olguların %90’ından fazlası benign olduğu için küratiftir ve genelde enükleasyon yeterli olmaktadır. Opere edilemeyen malign insülinomalarda tedavi sistemik kemoterapi, kemoembolizasyon, kriyoterapi ve peptid radyonüklid tedaviyi içerir.

Anahtar Kelimeler: İnsülin, C peptid, Hipoglisemi

Diagnosis and Treatment of Insulinoma: an up-to-date Overview

Esra Ademoğlu1, Zehra Candan2, Hikmet Tekçe3
1Abant Izzet Baysal University, School of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, Bolu
2Medical Park Hospitals, Division of Endocrinology and Metabolism, Ankara
3Abant Izzet Baysal University, School of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, Bolu

Insulinoma is a rare endocrine tumor derived from pancreatic β–cells and the most common cause of organic hyperinsulinemic hypoglycemia. It is usually a small, solitary, intrapancreatic, and benign tumor. It is generally seen as sporadic cases, but it can also be associated with multiple endocrine neoplasia type 1 syndrome (MEN-1). Distinction between malignant and benign tumor can only made by the presence of metastasis as there are no specific morphologic, biochemical or genetic features distinguishing them. Several invasive and non-invazive procedures are present for localization of tumor. Once the localization of tumor is determined, excision can be curative as more than 90% of insulinomas are benign lesions and enucleation is generally sufficient. The treatment includes systemic chemotherapy, chemoembolization, cryotherapy and peptide radionuclide treatment in cases which cannot be operated.

Keywords: Insulin, C peptide, Hypoglycemia

Esra Ademoğlu, Zehra Candan, Hikmet Tekçe. Diagnosis and Treatment of Insulinoma: an up-to-date Overview. Abant Med J. 2017; 6(1): 32-37

Sorumlu Yazar: Esra Ademoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale