ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Demografik ve Biyometrik Özellikler ile Fakoemülsifikasyon Aşamasında Kullanılan Süre ve Gücün Katarakt Ameliyatı Süresi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(3): 128-133 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.37880

Demografik ve Biyometrik Özellikler ile Fakoemülsifikasyon Aşamasında Kullanılan Süre ve Gücün Katarakt Ameliyatı Süresi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi

Enes Uyar
Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Aksaray, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada katarakt ameliyatı olan hastaların demografik ve biyometrik özelliklerinin, katarakt ameliyatının toplam süresi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya katarakt tedavisi amacıyla fakoemülsifikasyon cerrahisi (FAKO) yapılmış 144 hastanın 144 gözü dahil edildi. Hastaların cerrahi sırasındaki parametreleri, aksiyel uzunluk (AU), ön kamara derinliği (ÖKD), lens kalınlığı (LK), merkezi kornea kalınlığı (MKK), dilate pupil çapı (PÇ) ve nükleer skleroz (NS) dereceleri retrospektif olarak incelendi. Elde edilen verilerle toplam FAKO süresi (TFS) arasındaki ilişki korelasyon ve regresyon analizleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların %55,6’sı (80 hasta) erkekti ve ortalama yaş 67,07 ± 9,77 (40-95 yıl) yıldı. Yapılan analizler sonucunda ultrason süresi (US), NS derecesi ve ÖKD ile TFS arasında zayıf düzeyde ilişki saptandı (sırasıyla R: 0,368, 0,220,-0.256, p.<0,001, 0.008, 0,003). LK ile TFS arasındaki ilişki de çok zayıf olsa da istatistiksel olarak anlamlıydı ( R: 0,187, p: 0,033). Yaş, cinsiyet, psödoeksfoliyasyon (PEKS) durumu, kullanılan ultrason gücü ve diğer biyometrik parametreler ile TFS arasında anlamlı düzeyde bir ilişki saptanmadı ( tüm veriler için p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yaş, cinsiyet, PEKS durumu gibi faktörlerin TFS’yi etkilemediği, biyometrik faktörlerden ÖKD darlığı ve LK artması ile TFS’nin artması arasında anlamlı ilişki olduğu görüldü. Tüm analizler göz önüne alındığında ise TFS üzerinde etkisi olabilecek asıl faktörlerin hastaların NS dereceleri ve US olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Biyometrik parametreler, Cerrahi süresi, Fakoemülsifikasyon, Nükleer Skleroz, Ultrason süresi

Evaluation of the Effects of Demographic and Biometric Characteristics and Time and Power Used in Phacoemulsification on the Duration of Cataract Surgery

Enes Uyar
Aksaray University Aksaray Training and Research Hospital, Department of Ophthalmology, Aksaray, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the demographic and biometric characteristics of patients with cataract surgery and their effects on the total duration of cataract surgery.
METHODS: 144 eyes of 144 patients who underwent phacoemulsification surgery (PHACO) for cataract treatment were included in the study. Surgical parameters and biometric parameters such as axial length (AL), anterior chamber depth (ACD), lens thickness (LT), central corneal thickness (CCT), dilated pupillary diameter (PD) and nuclear sclerosis (NS) grades were retrospectively investigated. The correlation between the obtained data and total PHACO time (TPT) was evaluated by correlation and regression analyzes.
RESULTS: 55.6% (80 patients) of the patients were male and the mean age was 67.07 ± 9.77 (40-95 years) years. According to the analyzes, a weak correlation was found between ultrasound time (UT), NS grade, ACD and TPT (R: 0.368, 0.220, -0.256, p. <0.001, 0.008, 0.003, respectively). Although the relationship between LT and TPT was very weak (R: 0.187, p: 0.033), it was statistically significant. There was no significant relationship between age, gender, pseudoexfoliation (PEX) status, ultrasound power, other biometric parameters and TPT (p> 0.05 for all data).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It has been detected that there was a significantly relationship between ACD narrowing, LK increasing and longer TPT. Other biometric and demographic factors such as age, gender and PEX status did not affect TPT. When all analyzes were considered, the main factors that could have an impact on TPT were considered to be NS degrees and UT.

Keywords: Biometric parameters, Nuclear sclerosis, Phacoemulsification, Surgery time, Ultrasound time

Enes Uyar. Evaluation of the Effects of Demographic and Biometric Characteristics and Time and Power Used in Phacoemulsification on the Duration of Cataract Surgery. Abant Med J. 2019; 8(3): 128-133

Sorumlu Yazar: Enes Uyar, Türkiye
LookUs & Online Makale