ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Splenomegalinin Neden Olduğu Kompresyonun Sol Böbrek Rİ Değerlerine Etkisinin Doppler USG ile Değerlendirilmesi [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(2): 46-51 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.37929

Splenomegalinin Neden Olduğu Kompresyonun Sol Böbrek Rİ Değerlerine Etkisinin Doppler USG ile Değerlendirilmesi

Kadihan Yalçın Şafak1, Güven Yılmaz2
1Kartal Dr Lütfü Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2Kartal Dr Lütfü Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Gri skala ve Doppler USG (USG) tekniklerini kullanarak splenomegali nedeniyle kompresyona maruz kalan sol böbreğin rezidiv indeks (Rİ) ve sferisite indeksi (uzun eksen / kısa eksen) değerlerinde meydana gelebilecek değişiklikleri belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Abdominal USG incelemeleri sırasında splenomegali saptanan 57 (31 erkek, 26 kadın; ortalama yaş 42.46 ± 13.28) hasta çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların sağ böbreği kontrol grubu olarak kabul edildi. Dalak longitudinal aksta görüntülendi ve üst polden alt pole doğru kranio - kaudal uzunluğu ölçüldü. Her olgunun böbrek transvers ve longitudinal uzunlukları ölçüldü. Tüm olguların sferisite indeksi değerleri hesaplandı. Her bir böbreğin üst, orta ve alt kesimlerinden üçer kez doppler örnekleri alınıp ortalaması hesaplandı. Olguların her iki böbrekleri arasındaki RI ve sferisite indeksi değerleri arasındaki fark karşılaştırıldı.
BULGULAR: Olguların ortalama dalak boyutları 165.21 ± 29.45 mm idi. Kompresyona maruz kalan sol böbrek ve kontrol grubunu oluşturan sağ böbrek ortalama Rİ değerleri sırasıyla 0.61 ± 0.04 ve 0.59 ± 0.04 bulundu. Ortalama sol böbrek Rİ değerleri istatistiksel olarak sağ böbrek Rİ değerlerinden yüksek saptandı (p: 0.001; p > 0.01). Ortalama sol böbrek sferisite indeksi değeleri istatistiksel olarak sağ böbrek sferisite indeksi değerlerinden yüksek bulundu (p: 0.001;p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Splenomegali nedeniyle kompresyona maruz kalan sol böbreğin Rİ ve sferisite indeksi değerleri artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kompresyon, Rezidiv indeks, Sferisite indeksi, Sol böbrek, Splenomegali

Effect of Splenomegaly on RI Values of Extrınsıcally Compressed Left Kıdney

Kadihan Yalçın Şafak1, Güven Yılmaz2
1Kartal Dr Lütfü Kırdar Training And Research Hospital, Radiology Department, İstanbul
2Kartal Dr Lütfü Kırdar Training And Research Hospital, Hematology Department, İstanbul

INTRODUCTION: To evaluate the effect of splenomegaly on resistiveindex (RI) values and sphericity indices (long axis / short axis) of extrinsically compressed left kidney by using renal gray scale and Doppler ultrasonography (USG).
METHODS: 57 patients with splenomegaly with measurement of greater than 130 mm diameter in abdominal USG were studied. Patients right kidneys were accepted as control group. The bipolar lengths and transverse diameters of both kidneys in each patients were measured. Three Doppler waveform tracings were obtained from each kidney by sampling the interlobar arteries in the superior, middle, and inferior portions of the kidney. The difference of mean RI values and sphericity indices between two kidneys were compared.
RESULTS: The average spleen diameter of the patients was 165.21 ± 29.45 mm. The mean RI of the compressed left kidney and contralateral right kidney were 0.61 ± 0.04 and 0.59 ± 0.04 respectively. The mean RI value of the left kidney is statistically higher than right kidney (p: 0.001; p > 0.01). The mean sphericity indices value of the left kidney is statistically higher than right kidney (p: 0.001; p < 0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The compression on left kidney due to splenomegaly can increase the RI and sphericity indices values of the left kidney.

Keywords: Compression, Sphericity indices, Left kidney, Splenomegaly, Resistive index

Kadihan Yalçın Şafak, Güven Yılmaz. Effect of Splenomegaly on RI Values of Extrınsıcally Compressed Left Kıdney. Abant Med J. 2019; 8(2): 46-51

Sorumlu Yazar: Kadihan Yalçın Şafak, Türkiye
LookUs & Online Makale