ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Beyin e Sinir Cerrahisi Kliniğinde Hastane Kökenli Enfeksiyonların Risk Faktörleri [Abant Med J]
Abant Med J. 2017; 6(3): 114-119 | DOI: 10.5505/abantmedj.2017.38233

Beyin e Sinir Cerrahisi Kliniğinde Hastane Kökenli Enfeksiyonların Risk Faktörleri

Deniz Borcak1, Aygül Doğan Çelik2, Gül Durmuş3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Edirne
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Bursa

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastane enfeksiyonları hastanın hastaneye başvurusu esnasında bulunmayan veya inkübasyon döneminde olmayan, hastaneye başvurduktan 48-72 saat sonra veya hastaneden taburcu olduktan sonraki 10 gün içinde gelişen enfeksiyonlardır. Standardizasyonu sağlamak, Türkiye ve gelişmiş ülkelerin hastaneleri ile karşılaştırma yapabilmek için Beyin Cerrahisi Kliniğindeki hastane enfeksiyonu oranlarını, enfeksiyon etkeni mikroorganizmaları ve direnç kalıplarını belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada beyin cerrahisi hastalarında hastane enfeksiyonu gelişimindeki risk faktörleri hasta kayıtları gözden geçirilerek ve hasta bilgileri ile mikrobiyoloji kültür sonuçları kaydedilerek analiz edilmiştir.
BULGULAR: alışmada 57 hastada 78 hastane enfeksiyonu atağı belirlendi ve hastane enfeksiyonu hızı 10,34 olarak tespit edildi. Hastane enfeksiyon ataklarının 53,8i pnömoni, 15.4ü üriner sistem enfeksiyonu, 12,8i cerrahi alan enfeksiyonu, 11.5i merkezi sinir sistemi enfeksiyonu, 6.4ü kateter ilişkili kan dolaşım enfeksiyonuydu. Hastane enfeksiyonlarından en sık izole edilen etkenler Acinetobacter baumanii ( 16,4), Pseudomonas aeruginosa ( 16,4) ve Metisilin duyarlı Staphylococcus aureus (16,4) idi. Yaşın 65 üzerinde olması, sigara kullanımı, fekal inkontinans, malignite, birden fazla cerrahi girişim varlığının hastane enfeksiyonu gelişiminde risk faktörü olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastane enfeksiyonu gelişiminde rol oynayan risk faktörlerinin tanımlanması, etken mikroorganizmaların belirlenmesi enfeksiyon kontrol ve önleme programlarını geliştirilmesi, beyin cerrahisi hastasının değerlendirilmesi, tanı ve tedavisine yaklaşımda önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal enfeksiyonlar, beyin ve sinir cerrahisi, pnömoni, risk faktörleri

Risk Factors of Nosocomial Infections in a Neurosurgery Clinic

Deniz Borcak1, Aygül Doğan Çelik2, Gül Durmuş3
1Sağlık Bilimleri University, Kanuni Sultan SüleymanTraining and Research Hospital, Campus of Beyllikdüzü, Dept. of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Beylikdüzü, Istanbul, Turkey
2Dept. of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Trakya University, Edirne, Turkey
3Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Dept. of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Nosocomial infections are acquired during hospital care which were not present or incubating at the time of the patients admission to the hospital. They occur more than 48 to 72 hours after admission and up to 10 days after hospital discharge. The aim of the present study was to determine Neurosurgery Clinics nosocomial infection rates, infecting microorganisms, and their resistance patterns to achieve standardization and make comparisons among other Turkish and developed country hospitals.
METHODS: In this study risk factors for nosocomial infection development in neurosurgery patients were analyzed by reviewing patient cards retrospectively, and recording microbiological culture results.
RESULTS: Seventy eight nosocomial infection attacks were defined in 57 patients and the incidence of nosocomial infection attacks were 10.34. Of the nosocomial infection attacks 53.8 was pneumonia, 15.4 was urinary tract infection, 12.8 was surgical site infection, 11.5 was central nervous system infection and 6.4 was catheter related blood stream infection. Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa and Methicillin sensitive Staphylococcus aureus remained the most common pathogens isolated from nosocomial infections. Factors significantly associated with hospital acquired infection were as follows: age (65 years), smoking cigarette, faecal incontinence, malignity and recurrent operation.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Its important to determine the risk factors for nosocomial infection development and to identify the causative microorganisms to improve infection control and preventive programs.

Keywords: Nosocomial infections, neurosurgery, pneumonia, risk factors

Deniz Borcak, Aygül Doğan Çelik, Gül Durmuş. Risk Factors of Nosocomial Infections in a Neurosurgery Clinic. Abant Med J. 2017; 6(3): 114-119

Sorumlu Yazar: Deniz Borcak, Türkiye
LookUs & Online Makale