ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
İdrar Yolu Enfeksiyonu Şüpheli Hastalarda Tam İdrar Analizi ve Kültür Sonuçlarının Performans Değerlendirmesi [Abant Med J]
Abant Med J. 2012; 1(2): 61-64 | DOI: 10.5505/abantmedj.2012.47955

İdrar Yolu Enfeksiyonu Şüpheli Hastalarda Tam İdrar Analizi ve Kültür Sonuçlarının Performans Değerlendirmesi

Aynur Gülcan1, Gülperi Çelik2, Erim Gülcan3, Zeliha Cansever4, Dursun Murat Aladağ5
1Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Erzurum
2Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, Konya
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yakutiye Araştırma Hastanesi, Nefroloji Ana Bilim Dalı, Erzurum
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi B.d. Erzurum
5Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum

AMAÇ: İdrar yolu enfeksiyonlarının (İYE) ön tanısında hızlı bir test olarak kullanılan tam idrar analizinin, daha uzun zaman alan kültür sonuçları ile karşılaştırılarak duyarlılık ve özgüllük oranlarının belirlenmesi.
YÖNTEMLER: Kütahya Devlet Hastanesi nefroloji polikliniğine başvuran idrar yolu enfeksiyonu ön tanısı alan hastalara öncelikle idrarın kimyasal ve mikroskopik analizi uygulandı. Tam otomatik idrar analizörü (iQ 200 IRIS Diagnostics, U.S.A) kullanılarak yapılan lökosit esteraz, nitrit, proteinüri veya mikroskopik analiz sonuçlarından biri veya birkaçı pozitif olan hastalardan idrar kültürü istemi yapıldı. Piyüri varlığında >=103 cfu/ml üreme ve piyürili/piyürisiz >=105 cfu/ml saf üreme kültür (+) olarak kabul edildi. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tamamı semptomatik olan toplam 141 hastanın 75 (%53,2)’inde idrar kültürü (+) idi. Lökosit esteraz, nitrit, piyüri ve proteinüri testlerinin pozitif prediktif değerleri sırasıyla %55,4, %78,5, %52,9, %48,2 olarak bulunurken negatif prediktif değerleri sırasıyla %60, %57, %40, %39,3 olarak hesaplandı. Duyarlılık düzeyi en yüksek test piyüri (%96), özgüllük düzeyi en yüksek test ise (%86,4) nitrit testi idi.
SONUÇ: Klinik olarak İYE ile uyumlu hastalar için lökosit esteraz, piyüri ve nitrit testleri tek başlarına tanı koymak için yeterli olmayıp lökosit ve nitrit testleri birlikte değerlendirilmeli, kültür sonuçları ile mutlak korelasyon beklenmemelidir. Strip testlerinde yanlış pozitiflik ya da negatiflikler, muhtemel steril piyüri nedenleri ve kültürde değerlendirme dışı bırakılabilen çok düşük koloni sayıları (<=102 cfu/ml) buna neden olarak gösterilebilir.

Anahtar Kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, kimyasal ve mikroskopik analiz, duyarlılık, özgüllük

Performance evaluation of urinanalysis and culture results in patients suspected urinary tract infection

Aynur Gülcan1, Gülperi Çelik2, Erim Gülcan3, Zeliha Cansever4, Dursun Murat Aladağ5
1Erzurum Regional Training and Research Hospital, Microbiology Laboratory, Erzurum
2Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Nephrology, Konya
3Ataturk University Faculty of Medicine, Research Hospital, Nephrology Department, Erzurum
4Ataturk University Faculty of Medicine
5Ataturk University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Erzurum

OBJECTIVE: Comparison of urinalysis used for pre-diagnosis of urinary tract infections (UTI) as a rapid test with results of bacterial culture taken a long time and determination of their sensitivity and spesivity rates
METHODS: Primarily, chemical and microscopic analysis of urine were carried out for the patients admitted to Kutahya State Hospital Nephrology policlinic and those diagnosed with UTI. Urine culture was requested from the patients whose positive one or more of leucocyte esterase, nitrite, proteinuria, pyuria tests by using fully autotomatic urine analyzer (iQ 200 IRIS Diagnostics, U.S.A). The growth of ≥103 cfu/ml at presence of pyuria or pure growth of ≥105 cfu/ml with or without pyuria were accepted ‘culture (+)’. The results were statistically compared.
RESULTS: Urine cultures were positive in 75 (53,2%) out of total 141 patients that all were symptomatic. Positive predictive values of leucocyte esterase, nitrite, pyuria and proteinuria tests were 55,4%, 78,5%, 52,9% and 48,2% while negative predictive values were calculated as 60%, 57%, 40% and 39,3% respectively. The test that has highest sensitivity rate was pyuria (96%), that has highest specifity rate was nitrite (86,4%).
CONCLUSION: Leucocyte esterase, pyuria and nitrite tests are not sufficient to diagnose for patients who are clinically compatible with UTI by themselves, so pyuria and nitrit tests should be together interpreted, an absolute correlation with culture results should not be expected. False positivities or negativities in urine strip tests, possible sterile pyuria reasons and very low colony counts ( ≤ 102cfu/ml) be able to leave out of assesment may be causes.

Keywords: Urinary tract infection, chemical and microscopic analysis, sensitivity, specificity

Aynur Gülcan, Gülperi Çelik, Erim Gülcan, Zeliha Cansever, Dursun Murat Aladağ. Performance evaluation of urinanalysis and culture results in patients suspected urinary tract infection. Abant Med J. 2012; 1(2): 61-64

Sorumlu Yazar: Aynur Gülcan, Türkiye
LookUs & Online Makale