ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Obez hastalarda açık ve laparoskopik apendektomi sonuçlarının karşılaştırılması [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(1): 5-8 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.48278

Obez hastalarda açık ve laparoskopik apendektomi sonuçlarının karşılaştırılması

Arzu Boztaş, Hakan Buluş, Abdülkadir Ünsal
keçiören eğitim ve araştırma hastanesi genel cerrahi kliniği,Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut apandisit acil cerrahi müdahale gerektiren en yaygın hastalıktır. Açık apendektominin yanı sıra laparoskopik cerrahi de, sık sık akut apandisit tedavisi için tercih edilir. Bu çalışmda akut apandisit hastalarında ameliyat sonrası sonuçlar üzerine obezitenin etkileri değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Akut apandisitli 263 hasta çalışmaya alındı. Olgular BMI değerlerine göre, iki gruba ayrıldı. Grup I BMI'İ (Body Mass İndex) 30 kg / m2'den daha düşük olan ve Grup II BMI 'i 30 kg / m2 den daha yüksek olan olgulardan oluşuyordu. Cerrahi prosedürün tipi cerrahın deneyimi ve tercihine göre karar verildi. Tüm hastalar hem 7 gün ve 15.gün kontrole çağrıldı ve aynı cerrah tarafından muayene edildi. Gruplar, cinsiyet, yaş ve cerrahi işlemin türü yanı sıra perforasyon oranı, karın içi apse, yara enfeksiyonu, cerrahi kanama, ameliyat süresi gibi postoperatif komplikasyonlar ve hastanede kalış sürelerine göre karşılaştırıldı..
BULGULAR: Tüm hastaların yaş ortalaması 33.8 yıl idi. Hastaların,% 73.8(n: 194) Grup I ve% 26.2(n: 69) Grup II idi. Perforasyon Grup I'de 56 (% 22) hastada ve Grup II'de 19 (% 7) hastada (p = 0.48) (Tablo) mevcuttu. Istatistiksel olarak anlamlı fark (sırasıyla p = 0.48 ve 0.13) perforasyon oranı ve cerrahi işlem (laparoskopik veya açık apendektomi) türü açısından gruplar arasında bulunmuştur.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Laparoskopik veya açık olarak uygulanan cerrahi tekniğin cerrahi sonuçlar üzerine etkisi olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, Obezite, Laparoskopik apendektomi, Açık apendektomi

Comparison of laparoscopic and open appendectomy in the obes patients

Arzu Boztaş, Hakan Buluş, Abdülkadir Ünsal
Kecioren Training and Research Hospital Department of General Surgery, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Acute appendicitis is the most common disease that requires emergency surgical intervention. Laparoscopic appendectomy, as well as open appendectomy, is frequently preferred for the treatment of acute appendicitis. The present study evaluated the effects of obesity on postoperative outcomes in the patients with acute appendicitis.
METHODS: A total of 263 patients with acute appendicitis were included in the study. The cases were divided into two groups according to the BMI (Body Mass İndex) values. Group I consisted of the cases with a BMI lower than 30 kg/m2 and Group II consisted of those with a BMI higher than 30 kg/m2. The type of surgical procedure was decided based on the experience and preference of the surgeon. All patients were called for control visit both 7 days and 15 days later and were examined by the same surgeon. The groups were compared in terms of gender, age and type of surgical procedure, as well as the postoperative complications such as perforation rate, intra-abdominal abscess, wound infection, surgical bleeding, surgery duration, and mean hospital stay.
RESULTS: The mean age of all patients was 33.8 years. Of the patients, 73.8%(n: 194) were in Group I and 26.2%(n: 69) were in Group II. Perforation was present in 56 (22%) patients in Group I and in 19 (7%) patients in Group II (p= 0.48) (Table). No statistically significant difference was found between the groups in terms of perforation rate and type of surgical procedure (laparoscopic or open appendectomy) (p= 0.48 and 0.13 respectively).


DISCUSSION AND CONCLUSION: Surgical techniques had no effect on surgery outcomes since the numbers of patients that underwent laparoscopic and open surgeries are equal.

Keywords: Acute appendicitis, Obesity, Laparoscopic appendectomy, Open appendectomy

Arzu Boztaş, Hakan Buluş, Abdülkadir Ünsal. Comparison of laparoscopic and open appendectomy in the obes patients. Abant Med J. 2019; 8(1): 5-8

Sorumlu Yazar: Hakan Buluş, Türkiye
LookUs & Online Makale