ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Tiroid Nodüllerinin İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinde İkili Enjektör Modelinin Geleneksel Teknik ile Histopatolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(3): 147-154 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.76258

Tiroid Nodüllerinin İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinde İkili Enjektör Modelinin Geleneksel Teknik ile Histopatolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması

Çağlayan Çakır
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda Ultrasonografi (USG) kılavuzluğunda geleneksel ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ve yeni geliştirmiş olduğumuz ikili enjektör modeli ile İİAB işleminin başarı düzeyinin ölçülmesi çalışmamızın amacını oluşturmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aralık 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında klinisyen istemiyle tarafımıza yönlendirilen tiroid nodülü olan hasta grubunda bilgisayar ortamında tasarladığımız ve 3 boyutlu yazıcıdan çıktısını aldığımız ikili enjektör modeliyle USG klavuzluğunda aynı anda iki iğne ile 130 nodülden (Grup 1) ince iğne aspirasyon biyopsisi yaptık. Alınan materyallerin histopatolojik sonuçlarını geleneksel yöntem olan tek iğne kullanılarak yine USG eşliğinde yapılan 169 (Grup 2) adet İİAB sonuçları ile istatistiksel olarak karşılaştırdık. Sitolojik tanılar Bethesda sınıflaması baz alınarak yapılmış olup olguların ultrasonografi bulguları belirlenen kriterler dahilinde kaydedilmiştir.
BULGULAR: Değerlendirilen olguların malign (pozitif)/benign (negatif) oranları, Grup 1 (4/99) ile Grup 2 (5/133) arasında farklı değildi (p= 0,581). Değerlendirmeye alınan Grup 1 olgularının %14,62 (19/130)’i yanlış, %85.38 (111/130)’u doğru, Grup 2 olgularının 12,43 (21/169)’ü yanlış, %87.57 (148/169)’si doğru, toplam %13,4 (40/299) yanlış, %86,6 (259/299)’i doğru bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda ikili enjektör modeli kullanılarak yapılan tirod biyopsisi başarılı bir metod olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: tiroid, aspirasyon biyopsisi, tiroid nodule

A comparison of the histopathological results of thyroid nodule biopsy applied with ultrasound-guided traditional technique fine needle aspiration and a novel dual-injector model fine needle aspiration

Çağlayan Çakır
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training And Research Hospital İnterventional Radiology

INTRODUCTION: To compare the cytological aspects of traditional ultrasound guided fine needle aspiration biopsy (FNAB) with the newly developed dual injector model, as the measurement of success
METHODS: A total of 130 thyroid nodules (Group 1) were applied with ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy with two needles at the same time. This technique was designed in a computer environment and a 3D printed dual injector model was applied to the patient group between December 2017-May 2018. The histopathological results of the obtained materials were statistically compared with the results of 169 (Group 2) thyroid nodule FNAB biopsies using a single needle, which is the ultrasound-guided traditional method. Cytological diagnoses were based on the Bethesda classification and ultrasonography findings of the cases were recorded within the specified criteria.
RESULTS: No difference was determined in the malignant (positive)/benign (negative) ratios of the evaluated cases in Group 1 (4/99) and Group 2 (5/133) (p = 0.581). In Group 1, the diagnosis was incorrect in 14.62% (19/130) and correct in 85.38% (111/130) of cases. In Group 2, the diagnosis was incorrect in 12.43 (21/169) and correct in 87.57% (148/169) of cases. For the whole sample, these rates were 13.4% (40/299) incorrect and 86.6% (259/299) correctly.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study showed succesful method in the results of thyroid biopsies made using the binary injector model that was developed in a computer.

Keywords: thyroid, aspiration biopsy, thyroid nodules

Çağlayan Çakır. A comparison of the histopathological results of thyroid nodule biopsy applied with ultrasound-guided traditional technique fine needle aspiration and a novel dual-injector model fine needle aspiration. Abant Med J. 2019; 8(3): 147-154

Sorumlu Yazar: Çağlayan Çakır, Türkiye
LookUs & Online Makale