ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Poliansature Fosfotidilkolinin (PFK) Stres Ülser Gelişimini Engellemedeki Etkinlik Mekanizmaları [Abant Med J]
Abant Med J. 2018; 7(1): 1-9 | DOI: 10.5505/abantmedj.2018.82150

Poliansature Fosfotidilkolinin (PFK) Stres Ülser Gelişimini Engellemedeki Etkinlik Mekanizmaları

Necla Gürbüz Sarıkaş1, Melih Akın2, Kubilay Gürünlüoğlu3, Erkan Taş4, Aysun Bay Karabulut5, İclal Gürses6
1Sağlık Bilimleri Üniveritesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Kocaeli, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniveritesi, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
3İnönü Üniveritesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Malatya, Türkiye
4Özel Batman Dünya Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Batman, Türkiye
5Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
6Mersin Üniversitesi Tip Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: PPC ile prolifilaksinin, stres ülser gelişimini engellemede etkin olduğu daha önce yapılan deneysel bir çalışmada gösterilmiştir. Yine rat stres ülser modelinde gerçekleştirilen bu deneysel çalışmada, bu etkinliğin altında yatan mekanizmaların araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ratlar, Grup1 (n=10) kontrol, Grup2 (n=15) stres ülser ve Grup3 (n=15) PFK tedavisi + stres ülser olmak üzere üç gruba ayrıldı. Stres ülser modeli için Grup 2 ve grup 3 ratlar, 72 saatlik açlık periyodundan sonra, immobilize halde, +4 C?de, 4 saat soğuğa maruz bırakıldı. Grup 3 ratlara, PFK 100 mg/gün dozunda, oral yoldan, deney öncesi 10 gün süreyle verildi. Deney periyodu sonunda total çıkartılan ve büyük kurvatur boyunca açılan midelerde okülometrik yöntemle ülser indeksi (UI) hesaplandı Gastrik doku örneklerinde malondialdehit (MDA) ve superoksit dismutaz (SOD), glutatyon (GSH), ksantin oksidaz (XO), eritrositlerde katalaz (CAT), plazma örneklerinde ise total nitrit+nitrat, prostaglandin E2 (PGE2) ve lökotrien C4 (LTC4) düzeyleri ölçüldü. Histopatolojik incelemede gastrik mukozal hasar (H&E boyama) ve mast hücre degranülasyonu ( dominici boyama) değerlendirildi.
BULGULAR: Ülser indeksi (UI)' nin PFK ile profilaksi grubunda, grup 2'den anlamlı düzeyde düşük olduğu görüldü (p<0,000). PPC verilen 3. grupta 2. gruba göre MDA, XO, total nitrit+nitrat ve LTC4 düşük (p< 0,000), SOD, GSH, CAT ve PGE2 anlamlı düzeyde yüksek (p<0,000) bulundu. Histopatolojik incelemede grup 3 ratlarda mast hücre degranülasyonu (özellkle mavi boyanan mukozal mast hücrelerinde), grup 2 ratlara göre anlamlı düzeyde düşüktü (p<0,000).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, PFK' nin, rat stres ülser modelinde, antioksidan, mast hücre degranülasyonunu önleyici, LTC4 üretimini azaltıp PGE4 üretimini arttırıcı etkinliklere sahip olduğu, stres ülser gelişimini engellemesinde bu mekanizmaların rol oynadığı düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Stres ülser, Fosfotidilkolin, Prostaglandin E2, Lökotrien C4, Mast hücre degarnülasyonu

The Protective Effect Mechanisms of Polyenylphosphatidylcholine (PPC) Pretreatment Against Stress Induced Ulcer in Rats

Necla Gürbüz Sarıkaş1, Melih Akın2, Kubilay Gürünlüoğlu3, Erkan Taş4, Aysun Bay Karabulut5, İclal Gürses6
1Health Sciences University, Department of Pediatric Surgery, Derince Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
2Health Sciences University, Department of Pediatric Surgery, Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Kocaeli, Turkey
3Inonu Unversity Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Malatya, Turkey
4Special Batman World Hospital, Department of Pediatric Surgery, Batman, Turkey
5Ankara Yildirim Beyazit University School of Medicine Department of Biochemistry, Ankara, Turkey
6Mersin University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Mersin, Turkey

INTRODUCTION: This study aims to investigate the mechanisms that are involved in protective actions exerted by pretreatment with polyenylphosphatidylcholine (PPC) against experimentally induced stress ulcer in rats.
METHODS: Forty Swiss albino rats were divided into three groups. Group 1 (n=10) was control, group 2 (n=15) was stress ulcer and group 3 (n=15) was PPC treated rats with stress ulcer. PPC treatment was started ten days before stress at a dose of 100 mg/day by oral route. Rats were terminated, stomachs were excised. Macroscopic ulcer index (UI), production of reactive oxygen species, lipid peroxidation, plasma PGE2 and LTC4 levels, fatty-acid compositions were studied. The specimens were examined histopathologically.
RESULTS: UI was significantly lower in the treatment group compared with non-treatment group. PGE2 decreased (p=0.00) during cold restraint stress. PPC pretreatment was observed to inhibit the decrease in PGE2 in the induced stress ulcer. In the PPC treatment group LTC4 levels were significantly lower than non-treatment group (p=0.00). Additionally, PPC pretreatment inhibited degranülation of the submucosal mast cells. The inhibitory effect of PPC was more potent on red- stained mast cells than on blue-stained cells.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The present study shows that protective effects of PPC could be ascribed to inhibition of mast cell degranulation, a reduction in gastric oxidative injury, increase in biosynthesis of protective PGE2, and a decrease in biosynthesis of LTC4.

Keywords: Stress ulcer, Polyenylphosphatidylcholine, Prostaglandin E2, Leukotreine C4, Mast cell degranulation

Necla Gürbüz Sarıkaş, Melih Akın, Kubilay Gürünlüoğlu, Erkan Taş, Aysun Bay Karabulut, İclal Gürses. The Protective Effect Mechanisms of Polyenylphosphatidylcholine (PPC) Pretreatment Against Stress Induced Ulcer in Rats. Abant Med J. 2018; 7(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Necla Gürbüz Sarıkaş, Türkiye
LookUs & Online Makale