ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Solunum yolu hastalığı olan çocuklarda Gastroözofageal Reflü Sintigrafisinin değeri [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(3): 162-171 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.90022

Solunum yolu hastalığı olan çocuklarda Gastroözofageal Reflü Sintigrafisinin değeri

Hamdi Afşin, Yakup Yürekli
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Bolu

GİRİŞ ve AMAÇ: Solunum yolu hastalığı (reaktif hava yolu hastalığı ve/veya tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu) tanılı çocuklarda gastroözofageal reflü (GÖR) varlığını sintigrafik olarak değerlendirilmesi ve hastaların tanı, semptom, bulgu ve yaş grupları ile gastroözofageal reflü arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: : Bu çalışmada 1 Ocak 2004 ve 1 Temmuz 2009 tarihleri arasında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda GÖR sintigrafisi çekilen pediatrik hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların; öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, burun akıntısı ve yüksek ateş gibi semptomları ile GÖR arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.
BULGULAR: Reaktif hava yolu hastalığı ve/veya tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu tanısı olan ve GÖR şüphesi ile bölümümüze gönderilen 113 pediatrik hasta (65 erkek, 48 kız) çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 6.76 ±3.78 idi (1 ay-16 yaş). Hastaların 76’sında (% 67) GÖR saptandı. GÖR saptanan 76 hastanın 68’inde (% 90) öksürük, 38’inde (% 50) nefes darlığı, 34’ünde (% 44) hırıltılı solunum, 15’inde (%20) burun akıntısı ve 30’un (% 39) yüksek ateş semptom ve/veya bulguları tespit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm hastaların; tanıları, yaş grupları, semptom ve bulguları ile GÖR sıklıkları arasındaki ilişki istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Hastaların solunumsal ve diğer semptom ve bulguları GÖR varlığını öngörmeye katkıda bulunacak anlamlı istatiksel ilişki tespit edilmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Gastroözofageal reflü, gastroözofageal sintigrafi, solunum semptomları

The value of scintigraphy in chidren with respiratory tract disease

Hamdi Afşin, Yakup Yürekli
Bolu Abant İzzet Baysal University Medical Faculty, Nuclear Medicine Department, Bolu

INTRODUCTION: To evaluate the existence of gastroesophageal reflux (GER) scintigraphically in children with respiratory tract disease (reactive airway disease and/or recurrent respiratory tract infection) and to investigate the relationship between patient diagnoses, symptoms, signs, age groups and gastroesophageal reflux.
METHODS: This study was conducted by retrospective evaluation of patients who underwent gastroesophageal reflux scintigraphy at the Department of Nuclear Medicine Adnan Menderes University between 1 January 2004 and 1 July 2009. It was investigated whether there is a relation between GER and patient symtoms such as cough, dyspnea, wheezing, nasal discharge and high fever.
RESULTS: 113 pediatric patients (65 boys, 48 girls) diagnosed with reactive airway disease and/or recurrent respiratory tract infection who were referred to our department with suspicion of GER were enrolled to this study. The mean age of the patients was 6.76 ±3.78 (1 month-16 years). GER was detected in 76 patients (%67). Among 76 patients gastroesophageal reflux was detected, cough was detected in 68 (90%), dyspnea in 38 (50%), wheezing in 34 (44%) and nasal discharge in 15 (%20) and high fever in 30 (%39).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The relation between the diagnoses, age groups, symptoms and signs of all the patients and the frequency of gastroesophageal reflux was not found statistically significant. For the prediction of gastroesophageal reflux, statistically significant relationship was not detected between respiratory and other symptoms and signs of the patients.

Keywords: Gastroesophageal reflux, gastroesophageal scintigraphy, respiratory symptoms

Hamdi Afşin, Yakup Yürekli. The value of scintigraphy in chidren with respiratory tract disease. Abant Med J. 2019; 8(3): 162-171

Sorumlu Yazar: Hamdi Afşin, Türkiye
LookUs & Online Makale