ISSN : 2147 - 1800

Hızlı Arama
Abant Medical Journal
Erkek hastalarda kasık fıtığı ameliyatı sonrası cinsel ilişkiye başlama zamanı [Abant Med J]
Abant Med J. 2019; 8(3): 172-176 | DOI: 10.5505/abantmedj.2019.91489

Erkek hastalarda kasık fıtığı ameliyatı sonrası cinsel ilişkiye başlama zamanı

Alaattin Öztürk
Adatıp Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı kasık fıtığı ameliyatından sonra erkek hastaların cinsel ilişkiye ne zaman başladıklarını belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya kasık fıtığı ameliyatı geçiren, erkek ve 18 yaş üstü olan 99 hasta alındı. Bütün hastalara Lichtenstein yöntemi ile fıtık tamiri ameliyatı uygulandı ve ameliyatın ertesi günü taburcu edildiler. Belirli bir süre vermeden kendilerini hazır hissettikleri zaman cinsel ilişkiye başlayabilecekleri hastalara söylendi. Hastalar ameliyattan bir hafta ve 3 ay sonra kontrol edildi. Üç aylık takip sonunda cinsel ilişkiye başlama zamanı sorgulandı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 47,6 yıl (dağılım 20-80) idi. Hastaların 5’i (%5) ameliyattan bir hafta sonra, 25’i (%25,3) 2 hafta sonra, 23’ü (%23,2) 3 hafta sonra, 46’sı (%46,5) 1 ay sonra cinsel ilişkiye başladığını belirtti. Yaşa göre cinsel ilişkiye başlama zamanları karşılaştırıldığında ikinci ve üçüncü haftada cinsel ilişkiye başlayanlar ile dördüncü hafta başlayanlar arasında yaş bakımdan istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlendi. Dördüncü hafta cinsel ilişkiye başlayan hastaların median yaşı daha ileri bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnguinal herninin Lichtenstein yöntemi ile tamirinden bir hafta sonra cinsel ilişkiye başlayabilecekleri erkek hastalara söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: İnguinal herni, fıtık ameliyatı, cinsel ilişki, zaman

The start time of sexual intercourse after inguinal hernia repair in male patients

Alaattin Öztürk
Adatip Hospital, Department of General Surgery, Istanbul

INTRODUCTION: The purpose of this study is to determine when male patients start sexual intercourse after inguinal hernia repair.
METHODS: A total of 99 male patients over 18 year of age who underwent inguinal hernia repair included in this study. All hernia repairs were performed according to Lichtenstein method and all the patients were discharged the day after the operation. Doctors told that they could start sexual intercourse whenever they were ready, without giving a certain point of time. Patients had follow-up visits one week and three months after the operation. At the three months follow-up visit, the starting time of sexual intercourse was questioned.
RESULTS: The mean age of the patients was 47.6 years (range 20-80). Five (5%), 25 (25%), 23 (23%) an 46 (46%) of the patients declared that they began sexual intercourse one week, two weeks, three weeks and four weeks after the operation, respectively. When the starting time of sexual intercourse was compared according to age gruops, there was a statistically significant difference between those in the second and third weeks, and those in the fourth week. The patients who started sexual intercourse in the fourth week were older.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Male patients underwent inguinal hernia repair by Lichtenstein method can be advised to start sexual intercourse one week after the operation.

Keywords: Inguinal hernia, herni repair, sexual intercourse, time

Alaattin Öztürk. The start time of sexual intercourse after inguinal hernia repair in male patients. Abant Med J. 2019; 8(3): 172-176

Sorumlu Yazar: Alaattin Öztürk, Türkiye
LookUs & Online Makale